Vi har erfarne forhandlere

Politimester Elisabeth Kaas ved Midtre Hålogalandpolitidistrikt er ikke enig i at arbeidsgiversiden har et kompetansemessigetterslep når det gjelder drøftinger og forhandlinger.

Publisert Sist oppdatert

Kaas sier at selv om verken hun eller hennesforhandlere har den samme kursingen som de tillitsvalgte i Politiets Fellesforbund(PF), så har de mye erfaring på området. Erfaringer som har blitt dem til delgjennom møter med organisasjonene og det daglige arbeidet, noe formalkursing,samt opplæring gitt i forbindelse med innføring av lokale lønnsforhandlinger. -Hvis PF mener vi har et kompetansemessig etterslep, bør det konkretiseres. Ikkedermed sagt at vi ikke kan bli bedre, sier politimesteren.

Mangehensyn å ta

Huner av den oppfatning at organisasjonenes privilegium er at de kan snevre inn ogspisse sine krav ut fra jobben de skal gjøre for sine medlemmer. I tillegg erde dyktige forhandlere som kan argumentere for sitt syn.
-Vi må huske at det er mange fagforeninger i distriktet. Vi skal ta hensyn tilsamtlige av disse og ivareta alle ansatte. I forbindelse med det som går pådrift av distriktet, må helheten tas i betraktning når vi sitter i drøftinger.Som forholdet til organisasjonene, publikum og prioriteringer fraPolitidirektoratet og Riksadvokaten.
Altsom skal ivaretas mener hun gjør det naturlig at arbeidsgiver ikke vil kunnemøte samtlige ønsker og krav fra organisasjonene.

Savnerrespons fra PF

Politimesterener ikke enig i Oddmund Nilsen i PF sin påstand om manglende reelle drøftingerved distriktet, og at det er sjelden hennes forhandler må trekke seg tilbakefor å gjøre vurderinger. Hun slår tilbake med at det er sjelden organisasjonenkommer med utspill forut for samtalene.
-Når vi innkaller til drøftinger, kommer det ingen respons fra dem før møtet.Hadde de spilt inn noe av det vi skal diskutere på forhånd, ville vi fått bedresamtaler. Ikke i alle sammenhenger, men i noen saker ville det vært en fordel.
Selvmener Kaas arbeidsgiversiden går til forhandlingsbordet med åpent sinn.Drøftinger har vært forsøkt utført på flere måter ut fra hvordan organisasjonenevil ha det, og hun mener alle parter har et forbedringspotensiale.
-At vi trekker oss tilbake for å gjøre våre vurderinger er vel en del avspillet. Ser vi på forhandlingene vi hadde i fjor, var alle enige om at dehadde tatt for lang tid. Men vi endte opp med en protokoll uten brudd iforhandlingene.

-HA neglisjeres ikke

Påspørsmål om hun savner støtte fra Politidirektoratet under vanskeligforhandlinger, er svaret nei.
-Det er vanskelig å komme med klare ja- eller neisvar. Nyanser må taes med, noesom kan ta tid.Samtidigopplever hun i det altoverveiende at støtten er der, selv om POD har travledager. -Det må være helt klart at POD har kompetanse, men de skal forholde seg til allepolitidistriktene, ikke bare vårt. Huner ikke enig i at Hovedavtalen neglisjeres ved distriktet. Tvert i mot er hunklinke klar på at distriktsledelsen ved hovedkontoret og lederne ute vedenhetene tilstreber å etterleve denne.
-Vi er pliktige til det, og har satt av faste dager i løpet av året tildrøftinger og informasjonsmøter med organisasjonene.