Utvider Politihøgskolen

Justisminister Knut Storberget er fullstendig klar overbemanningskrisen i politiet og har i all hemmelighet jobbet med å øke opptaketved Politihøgskolen.

Publisert Sist oppdatert

Knut Storberget

Politiforum kan i dag avsløre planene som justisministerKnut Storberget har jobbet med over tid for å øke opptakstallene vedPolitihøgskolen.

2007 er det første studieåret med 432 plasser. Effekten avdette vil først bli synlig i 2010. I år ble det uteksaminert 288 studenter fraPolitihøgskolen, neste år stiger tallet til 358, og i 2009 er tallet 355.

- Vi jobber med å øke opptaket ved Politihøgskolen. Det kanjeg bekrefte, sier justisminister Knut Storberget til Politiforum.

- Når er det snakk om?

- Så raskt som mulig, men jeg tør ikke si noe mer enn det.Foreløpig, sier Storberget.

- Hvor mange plasser er det snakk om?

- Det kan jeg ikke si noe om nå, men vi ønsker åopprettholde satsingen påpolitiet, svarer Storberget.

For å nå målsettingen til Knut Storberget er det irealiteten to alternativer som må avklares raskt.

Flytting av dagens politihøgskole for å få bedre plass

Utbygging av dagens politihøgskole

- Hvordan vi løser dette, er for tidlig å si noe om,understreker Storberget.

Sliter

Ifølge Knut Storberget sliter dagens regjering med det sineforgjengere ikke klarte å få til på bemanningssiden.

- Erna Solberg har ropt om 300 til 500 nye stillinger ipolitiet. Men faktum er at vi nå sliter med det Odd Einar Dørum og Erna Solbergikke fikk til i sin tid i regjeringen. Jeg skjønner ikke hvordan Høyre kunnebruke pappfigurer med politifolk for å illustrere problemet når de haddemulighet å gjøre noe med det da de satt i regjering. Vi vil ha ekte politifolkut i gatene og ikke pappfigurer, smiler Storberget.

Storberget er tydelig på at den tidligere regjeringen burdehatt større fokus på bemanningssituasjonen i politiet. Han trekker frem tallenefra Bondevik II regjeringen og sammenligner de med Stoltenberg II regjeringensine tall.

- Vi har styrket politiet betraktelig de siste årene, menutfordringen er todelt. Det er knapphet på mannskaper, mens distriktene harpenger og ikke nok folk, og det er klart at det er et dilemma, påpekerStorberget.

En nødvendighet

Et av distriktene i Norge som nå sliter med bemanningen erØst-Finnmark. Politiforum satte fokus på problemstillingen tidligere i år.

Politimester Håkon Skulstad mener satsingen til regjeringen er ennødvendighet for å drive godt politiarbeid i fremtiden.

- Hvis vi skal klare å opprettholde en forsvarligvaktberedskap og den aktiviteten vi mener er nødvendig, er en økning av antallplasser ved Politihøgskolen helt påkrevd. Problemet vårt er at vi vil «slite»frem til vi ser resultatet av den nye satsingen. For oss er det ennormalsituasjon at en del av den operative styrken kun jobber i distriktet noenår. Vi er helt avhengig av å få «påfyll» med nyutdannede hvert år. I vår fikkvi ikke dekket inn behovet for nye tjenestemenn og vi er i dag derforbemanningsmessig i deler av distriktet helt på smertegrensen av hva vi kantåle, sier Håkon Skulstad.

Frisk kapital

Samtidig som regjeringen røper at de jobber med utvidelse avPolitihøgskolen, tar Storberget også på seg spanderbuksene ogøkerbevilgningene til politiet med 20 millioner kroner. Av disse er fire millionerøremerket Oslo politidistrikt. Pengene skal brukes på 2007 budsjettet.

- Hovedhensikten med denne bevilgningen er å få mer synligog tilgjengelig politi samt raskere responstid. Vi ønsker større oppmerksomhetmot kriminaliteten som rammer folk flest. Med denne tildelingen mener vipolitiet står bedre rustet til å gå til innkjøp og vester, våpen og biler, sierStorberget.

Tidligere justisminister Odd Einar Dørum (V) reagerer kraftig på Storbergets uttalelser.

–Storbergets historieskriving er nok en gang usedvanlig feilaktig, sierDørum til NTB og viser til at antall studieplasser ble trappet opp treav fire år under Bondevik-regjeringen.

OddEinar Dørum mener antall studieplasser ved Politihøgskolen burde økesytterligere, og at antall studieplasser neste skoleår bør være 550