Utnytter PHS-utdanningen for alt den er verdt

9 av 10 PHS-studenter vurderer andre alternativer enn politiet.

Publisert Sist oppdatert

En fersk spørreundersøkelse viser at ni av tipolitistudenter vurderer andre tilbud enn politiet når de går ut avPolitihøgskolen. Morten Drægni er en mange.

Stadig flere studenter bruker bevisst utdannelsen vedPolitihøgskolen som en innfallsvinkel til andre yrker. En spørreundersøkelse iregi av PF-studentene ved Politihøgskolen viser at 88 prosent av de spurtevurderer andre karriereveier enn politiet. Spørsmålet som ble besvart av 897elever var:
Kunne det vært aktuelt for deg å begynne å jobbe andresteder enn i politiet?
792 studenter svarte at de kunne tenke seg andre jobber ipolitiet, mens 105 svarte nei at de kun vil jobbe i etaten. 714 nevnte høyrisiko og lav lønn som grunn til at de vil se seg om etter noe annet, mens 253mente at ubekvem arbeidstid talte imot en karriere i politiet.

Høye tall

Lederen for PF-studentene, Anniken Mjaaland, mener tallene iundersøkelsen viser at politistudenter ikke lenger er like trofaste somtidligere. Hun er ikke i tvil om at justisminister Knut Storberget må gjøre merfor å få studentene til å begynne i politiet etter at de er ferdig medutdannelsen.
- Jobben er ikke gjort selv om justisministeren økerantallet plasser ved Politihøgskolen til 552. Han er nødt til å innsevirkeligheten. Det blir for defensivt å tro problemet er løst bare ved å utvideantallet studenter, sier Anniken Mjaaland.

Tvilsomt

Morten Drægni går i første klasse ved Politihøgskolen i Osloi dag. Fra før har han en bachelorgrad i samfunnsøkonomi fra Universitetet iOslo. Selv er han en av mange som har svart ja på spørsmålet om de vurderer åslutte når de går ut av skolen.

- Jeg kan ikke låse meg til å jobbe i politiet selv om jeghar gått på Politihøgskolen. Flere av dem som har begynt på Politihøgskolen ersterkt tvilsomme om de kommer til å begynne i politiet i det hele tatt, sierMorten Drægni.
Drægni vet at han om tre år står i en helt spesiellsituasjon når det gjelder valg av yrke. Han kan mest sannsynlig velge å vrake -både i og utenfor etaten.
I undersøkelsen skriver noen av stud­entene som har svartfølgende på hvorfor de vil se seg om etter andre jobber:
- Jeg har annen utdannelse med bedre lønn og bedre arbeidstid,men har mest lyst til å jobbe i politiet.

- Selvsagt velger man en annen jobb om lønnen er betraktelighøyere. En annen faktor er den store graden av irrasjonalitet og udugelighetjeg har erfart hos ledelsen, både ved Politihøgskolen og politidistriktet jegvar i praksis ved.

- Liten mulighet for faglig videreutdanning (kurs osv.) pågrunn av ressurs- og personalmangel.

-Psykologisk stress, dårlig grunnlønn, press fra media ogdårlig utstyr.

Tilspisset situasjon

Under PF sitt landsmøte på Røros i november kom det klartfrem at engasjementet ved Politihøgskolen er stort.

I sin første tale til landsmøtet uttalte Morten Dregnifølgende:
- Likevel vil jeg tørre å påstå at det er en spesiell tid åbli politi i. Det sier noe om situasjonen når selv mine studiekamerater iførste klasse snakker om andre jobbmuligheter. Det sier noe om situasjonen nårfolk allerede i første klasse er usikre på den yrkeshverdagen de vil møte nårde en gang er ferdigutdannet. Jeg tror det er lenge siden det har vært et såstort engasjement blant studentene på PHS.

Jeg er stolt over å gå på PHS, og jeg er stolt over at jegen dag skal jobbe ute blant folk for å skape et tryggere samfunn. Og jeg ønskerå bli en del av fremtidens politi. Men, selv om jeg gjerne vil, så ser jeg ogsåat jeg har mange andre muligheter. Det er ikke lenger sånn at alle de som gårpå PHS går inn i politietaten. Det overrasker vel ingen her at politifolk erettertraktet andre steder.

Knut Storberget bør ikke bli overrasket om mange iavgangselever finner seg noe annet å gjøre om ikke situasjonen løses raskt. Deter politikernes ansvar at dagens politistudenter tar seg jobb i politiet. Detansvaret håper jeg de snart tar.

Sivil arbeidslivsdag

Som et eksempel på hvor attraktive studenter ved Politihøgskolener, jobbes det nå med å få til en sivil arbeidslivsdag i før sommeren påPolitihøgskolen i Oslo i regi av studentrådet. Det gir et særdeles godt tegn påat potensielle arbeidsgivere ser muligheter av å ansette folk medpolitiutdannelse.

Forsvaret, forsikringsselskaper, revisjonsfirmaer samt andrestatlige etater som Skattedirektoratet vil helt sikkert være interessert i åstille på en slik dag.
- Det er liten tvil om at politifolk er attraktive påarbeidsmarkedet. Men for vår del er det en klar fordel at de har noen år medetterforskningsbakgrunn først før de begynner hos oss, sier Rune Schølberg i IfSkadeforsikring, som tidligere har lyst ut stillinger hvor de spesifikt harspurt etter politifolk med etterforskningsbakgrunn.

«Har råd til å miste noen»

Rektor ved Politihøgskolen, Hans Sverre Sjøvold,er skeptisk til undersøkelsen som PF-studentene har lagt frem.
- Jeg tror nok at undersøkelsen fra PF-studentene sier noeom stemningen i lys av lønnskampen, men jeg tror imidlertid at vi skal væresvært forsiktige med å legge for mye vekt på disse svarene. Måten spørsmåletstilles på levner blant annet få svaralternativer og er ledende iformuleringen. Dersom det skulle være slik at en gruppe studenter ikke ønsker åbegynne å arbeide i politiet, så er mitt forslag at vi faktisk ser på våre egneopptaksprosedyrer og setter enda større fokus på motivasjonen for å arbeide ipolitiet. En annen måte å møte denne problemstillingen på er faktisk å ta oppenda flere politistudenter, slik at vi «har råd til å miste noen». Dersomviljen til å begynne å jobbe i politiet ikke er tilstede, kan studentene påsikt neppe ta for gitt at det skal være jobb til alle som utdannes. Men enda såtror jeg at desom velger politiyrket velger dette fordi de ønsker etmangfoldig yrke der de gjør en innsats for samfunnet. Politiforum og ansatte ipolitiet bør kanskje etter hvert reflektere over hva et kortsiktig lønnsfokusog aksept av redusert tillit kan føre til på lengre sikt for rekruttering tilyrket. Er resultatet, bevisst eller ubevisst, at all negativ fokus redusererpolitiyrkes attraktivitet og tilgang på godt kvalifiserte søkere så er velneppe det en ønsket utgang. Det finnes da mange positive argumenter og metodertil bruk i arbeidet for økt lønn, sier Hans Sverre Sjøvold,og legger til:
- Politihøgskolens studentundersøkelse viser oss en ambisiøsstudentmasse, hvor hele 80 prosent ønsker en jobb som innebærer ekstra ansvar.