Uenighet om organisering av distriktene kan forsinke reformen

Fagforeningene er uenige om organisasjonsmodell i de tolv nye politidistriktene. Småforeningene er uenige med PF og ber departementet om å gripe inn.

Publisert Sist oppdatert

Den siste tiden har Politidirektoratet og de ulike arbeidstakerorganisasjonene i politiet forhandlet om hvordan organiseringen av de nye politidistriktene skal være. Men forhandlingspartene har ikke kommet til enighet.

Og uenigheten er etter det Politiforum erfarer først og fremst størst arbeidstakerorganisasjonene imellom.

Politiets Fellesforbund, med sine over 16.000 medlemmer, mener organisasjonsmodell for de tolv nye distriktene skal forhandles lokalt i hvert enkelt distrikt. PF tolker Hovedavtalen dithen at slike forhandlinger skal skje lokalt og mener det er viktig at beslutningen ligger nærmest mulig de ansatte den vil gjelde.

De andre arbeidstakerorganisasjonene, NTL, Parat, Politijuristene og Norges politilederlag, står på sin side på at en overordnet organisasjonsmodell for distriktene skal bestemmes sentralt.

Nå har Parat, NTL og Politijuristene, som til sammen organiserer noe over 2000 medlemmer, bedt Justis- og beredskapsdepartementet om å mekle i saken for å komme videre i forhandlingene.

– Klart det forsinker oss

I planen til Prosjekt nye politidistrikter (PNP), delen av politireformen som omhandler organiseringen av de nye distriktene, ligger det at ny driftsmodell og organisasjon i de nye politidistriktene skal etableres i løpet av året. Noen steder vil det kunne strekke ut i 2017.

Men nå kan dette arbeidet forsinkes, som følge av at man ikke er enige om ny organisering. I hvert distrikt sitter prosjektledere som skal bygge organisasjonen i de nye distriktene og venter på en løsning.

Jan Tore Hagenes, prosjektleder for Prosjekt nye politidistrikter i Nordland.
Jan Tore Hagenes, prosjektleder for Prosjekt nye politidistrikter i Nordland.

– Det er klart det forsinker prosessen for hver dag som går. Det er dette vi sitter og venter på. Vi må vite hva slags politidistrikt vi skal ha og hva innholdet skal være, hvilke funksjonelle enheter som skal ligge under politimesteren, før vi kan jobbe fram noe. Før vi vet det, får vi ikke gjort så mye, sier Elisabeth Bråte Engen, prosjektleder for PNP i Øst politidistrikt.

Jan Tore Hagnes, prosjektleder for PNP i Nordland, sier de foreløpig har oppgaver å jobbe med når det kommer til etablering av de nye distriktene.

– Men hvis uenigheten drar ut i mange uker, så vil det være utfordrende. På et tidspunkt vil noen faser av arbeidet mer eller mindre måtte stoppe opp i påvente av beslutninga. Den vil ha føringer for arbeidet med oppbygging av hvert distrikt. Spesielt når det kommer til kartleggingssamtaler og innplassering av folk, vil dette bety mye.

Forhandler om løsning videre

Til NTB sier Sverre Bromander i Politijuristene i dag at de vil ha Justis- og beredskapsdepartementet inn i saken fordi de opplever at det mangler evne og vilje i Politidirektoratet til å sluttføre forhandlingene.

Andre kilder sier imidlertid til Politiforum at Politidirektoratet den siste tiden jobbet for å finne en løsning sammen med alle arbeidstakerorganisasjonene, som forsøker å ivareta både ønsket om sentralt bestemt organisering og ønsket om lokal påvirkning. Dette har altså ikke lyktes så langt og det skal forhandles videre i de såkalte IDF-forhandlingene.