Sysselmannen må innskrenke

Klare innskrenkninger er resultatet for Sysselmannen hvisRegjeringens budsjettforslag blir vedtatt i Stortinget.

Publisert Sist oppdatert
Foto: Liv Asta Ødegaard

Klare innskrenkninger er resultatet for Sysselmannen hvisRegjeringens budsjettforslag blir vedtatt i Stortinget.

Tatt i betraktning den erklærte nordområdesatsingen, ogsysselmannens rolle knyttet til kontakt med de mange nasjonene, og særlig russiske myndigheter, er forslaget for09 budsjettet vanskelig å forstå. Sysselmann Per Sefland har overforJustisdepartementet vist til en stadig økende aktivitet knyttet til omfattendeforskning og annen aktivitet fra mer enn 30 nasjoner på Svalbard. I tillegg harrussiske myndigheter vist en økt aktivitet på høyt politisk nivå på flereområder.

På Justisdepartementets hjemmeside heter det: «Regjeringenvil ta nordområdene mer i bruk. Området er sentralt blant annet på grunn avrike ressurser og miljøpolitiske utfordringer. Svalbard er viktig for norsktilstedeværelse i nord. Sysselmannen er regjeringens øverste representant påøygruppen og administrativt underlagt Justisdepartementet».
Da rimer det dårlig at Sysselmannen opplever etbudsjettforslag som i praksis er en reduksjon når konsumprisindeks oglønnsøkninger er bygd inn. Allerede er Sysselmannens budsjett sterkt presset utfra at aktiviteten har økt sterkt de senere år, uten at det har fulgt medressurser med de økte oppgavene.

- Vi har opplevd en veldig vekst i oppgaveporteføljen desenere år. De enkelte elementene styres av andre enn Sysselmannen blant annetgjennom en markert øking i antallet VIP-besøk. En del av disse kreverpolitimessig planlegging og tilstedeværelse. Mange av disse besøkene kommer som følge av Regjeringens nordområdesatsing, hvor vi snakker om delegasjoner fra EU, USA og betydelige russiskedelegasjoner. I tillegg kommer et stort antall forsker- og mediedelegasjoner.Jeg beklager på ingen måte at vi får disse besøkene, og det er slik vårregjering ønsker å presentere Svalbard. Men det er mitt ansvar å påpeke at detnå er et misforhold mellom våre oppgaver, og de ressursene vi har tilgjengelig,sier Sefland.

Svalbard har blittdet polare sted hvor det er lett tilgjengelighet og god infrastruktur, og hvorman kan synliggjøre hva eksempelvis klimaendringene dreier seg om. Politikere,andre beslutningstakere, media og turister kommer til Svalbard av mangegrunner. Svalbard og nordområdene har kommet i global fokus både med hensyn tilressursspørsmål, geopolitisk plassering, klima og forskning. Det brede fokusetpå Svalbard har totalt ført til mer trafikk, og som gjør at Sysselmannenbudsjettmessig kommer i en vanskelig situasjon.
I en egen organisasjonsgjennomgang har et eksterntkonsulentfirma påpekt atpålagte oppgaver og ressurser ikke er i samsvar medhverandre. Likevel vil Regjeringen ikke være med på å legge til rette for atSysselmannen skal ivareta pålagte oppgaver på en tilfredsstillende måte.Tiltross for en sentral plassering for norsk forvaltning av nordområdene.

Utenrikspolitiske forhold

Sefland er helt tydelig på at han nå planlegger tydeligekutt. Noe som ikke kan reduseres er den livreddende redningsberedskapen somblant annet dekker store deler av Barentshavet. Politiforum har grunn til å troat Sysselmannen vil være nødt til å redusere aktivitet knyttet til norsk suverenitetshåndhevelse.I praksis betyr det en reduksjon av fysisk tilstedeværelse rundt om på alleøyer og fjorden på øygruppen. Det vil være uheldig all den tid mange andrenasjoner øker sin tilstedeværelse, samtidig med at det russiske gruveselskapetTrust Artikogul øker sin aktivitet. Sysselmannen er Regjeringens representantpå øygruppen, og har til sin disposisjon et eget forvaltningsapparat, herunderpoliti. Redusert kontroll og tilstedeværelse fra Sysselmannens side vil kunneføre at Norge ikke kan følge opp forpliktelser knyttet til Svalbardtraktaten.Det er utviklet et detaljert lov- og regelverk på Svalbard som Sysselmannenskal håndheve. Spørsmålet blir nå med hvilken troverdighet norske myndighet kanhåndheve det omfattende regelverket som gjelder.

Suverenitetshensyn

- Synliggjøring og suverenitetshåndtering står veldig høyt ivår bevissthet. Det er ingen tvil om at et av våre viktigste gjøremål påoverordnet nivå er å ivareta norske suverenitetshensyn. Vi skal se til at ingenøver vold mot Svalbardtraktatens prinsipper, og at ingen favoriseres. Kontakten med offentlige delegasjoner framange land har blitt langt mer merkbar de senere år. Vår totale ressursbrukstår overfor nye utfordringer. Innskrenkninger og klare prioriteringer er enabsolutt nødvendighet. Situasjonen er beklagelig, sier Sefland.

- Stikk i strid med hva man burde gjøre

Høyre-leder Erna Solberg reagerer påRegjeringens budsjettforslag for Sysselmannen.
- I en situasjon vi vet at russerne presser påi nordområdene, er det desto mer viktig at Sysselmannen på Svalbard harressurser. Budsjettforslaget er stikk i strid med hva man burde gjøre når vialle ser økt aktivitet på øygruppen. Da blir det rart å kutte inordområdesatsingen, sier Solberg fra sin plass i Stortingets Utenrikskomite.
Hun trekker i tillegg frem Syssel­mannensoppgaver knyttet til miljøvern.
- Sysselmannen burde settes i stand til å gjøremer, ikke mindre i den sårbare polarnaturen. Det er mye som skal passes på deroppe med hensyn til etterforskning, sårbarhet og høyere aktivitetsnivå, sierSolberg.

Berører ikke suverenitetshåndhevelsen

Statssekretær Terje Moland Pedersen iJustisdepartementet avviser at budsjettspørsmål innvirker på Sysselmannens evnetil å håndheve norsk suverenitet på Svalbard.
- Det kan godt være at budsjettet er trangt deroppe, men det berører ikke suvereniteten. Jeg ser at Sysselmannen får noenutfordringer, men han har også noen muligheter, sier Moland Pedersen. Han vilikke kommentere at økonomien gjør at ATB og arbeidsmiljøloven brytes hosSysselmannen.
- Jegviser til hva ekspedisjonssjef Kjersti Askholt har sagt tilPolitiforum omdette tidligere i høst, svarer Moland Pedersen.