Svenskene har løst opptaksproblemet

Håper Norge følger  «Söta bror».

Publisert Sist oppdatert

Polishögskolan i Sverige harså gode resultater med web-basert læring at demener de får bedre politifolk enn de som har tatt vanlig grunnutdanning. Nåhåper forvaltningssjef Ingmar Bergman ved denPolishögskolan at Norge følger etter «Söta bror».

- Med denne type studie nårvi ut til en helt annen målgruppe enn det vi gjør på den tradisjonelle måten.Nå kan de som har familie, barn og hus, og som ikke har lyst til å flytte påseg, også bli politi, sier forvaltningssjef Ingmar Bergman ved den svenskePolishögskolan.

Siden svenskene startet medwebbasert undervisning i 2002, har de uteksaminert i overkant av 300 elever.Ifølge Bergman har resultatet vært strålende.

- Vi har lenge slitt med årekruttere personer fra distriktene. Nå ser vi at vi får motiverte studentersom får gode karakterer og som raskt blir veldig dyktige politifolk. Faktiskkan de som har gått på dette studiet gå enda raskere og gjøre en enda bedrejobb som operative enn de som har tatt den tradisjonelle utdanning, sierBergman, som absolutt mener Norge bør følge opp svenskenes studieopplegg.

Skeptiske

Da svenskene innførteordningen med webbasert undervisning for seks år siden, var det mange som varskeptiske. Etter å ha sett resultatet i praksis, er det ingen som klager. Ogstudiet blir bare mer og mer populært.

Norsk politi har lenge slittmed det samme problemet som svenskene; å få søkere fra distriktene. Alleredeneste år skal antallet elever ved Politihøgskolen økes til nærmere 560. Det eren dårlig bevart hemmelighet at kapasiteten ved Oslo og Bodø allerede ersprengt, og dermed kan svenskenes alternativ med nettlæring være en løsning.

- Vi har inngått en avtalemed lokalt politi og kommunene. På den måten får studentene praksis på sitthjemsted og slipper å reise bort fra familie for å studere. De får bådevåpenutdanning, kriminalteknikk, selvforsvarstrening og bilkjøring-treninglokalt. Fordelen med denne løsning er at alle som har villet det, har fått segjobb ved sine respektive hjemsteder etter at utdannelsen er over. Dermedslipper man å være redd for at man må rive seg løs fra dem som venter hjemme, understrekerBergman.

Gjennomsnittsalderen forstudenter som velger webbasert undervisning, ligger nærmere 30 år, mens de somtar tradisjonelle høgskoleutdanning ligger rett i underkant av 25 år i Sverige.

Satser mer lokalt

Svenskenes ordning er kjent iNorge, men til tross for de gode resultatene, ser ikke rektor vedPolitihøgskolen i Norge, HansSverre Sjøvold, noen grunn til å starte opp her til lands.

- Først må vigjennomsatsingen på å utdanne flere studenter skape et arbeidsmarked i balanse. I dager det flere ledige jobber som følge av mangel på arbeidskraft. Dette gjeldermange distrikter.

Som ansvarlige forrekrutteringen til utdanningen har vi har lagt opp til en strategi sominvolverer distriktene direkte i studentrekruttering, også de som sliter medrekruttering - møtepunktstrategien. Lokalt politi møter mulige lokale søkere oginformerer om utdanning og yrke i uniform. Vi lager promoteringsmateriell ogbistår ved behov. Flere distrikter gjorde en kjempejobb og økte antallet søkerefra sitt distrikt betydelig. Mange distrikter ser dette som et langsiktigpersonalpolitisk virkemiddel ved at studentene kommer tilbake i praksisåret ogfår jobb som sommervikarer. Dette innebærer en nær tilknytning til distriktet,sier Sjøvold.

I dag er tilnærmet hele politinorgeinvolvert i praksisopplæringen

-GUII i Norge. Tilsammenligning er det i Sverige Rikspolisstyrelsen som har ansvaret forrekrutteringen, ikke Polishøgskolan.

- I tillegg til dette leggervi nå ut til distriktene mer ferdighetsutdanning knyttet til skytetrening ogutrykningskjøring. Et annet moment som nevnes er plassen ved Politihøgskolen.Vi jobber etter en plan for kunne utdanne flere studenter innenfor dagensorganisasjon. Å ta i bruk nettbasert opplæring på å kompensereplassutfordringene har aldri vært noe alternativ. Det å aktivt bruke nettlæringsom metode i eksisterende og nye utdanningstilbud, er noe helt annet. Dette eren læringsform vi stadig jobber med å utvikle, sier Sjøvold.

PS- Idet lille stedet Ludvika i Sverige (ca 13500 innbyggere) har det blitt utdannet38 politifolk siden 2003 og nye 42 studenter er under utdanning nå.