Surr forsinker pistolopplæring

Politiets etterlengtede pistoler vil ikke være klare forlevering før i november. Opplæringen på de nye våpnene kan ikke starte førtilleggsutstyret er levert.

Publisert Sist oppdatert

Testskytter: Sverre Sørberg har vært med på pistolprosjektet og testet ut den nye pistolen (foto: Thomas Berg).

Problemet et at våpen- og magasinhylster, samtbelter er ute på anbud.
­- Vi kan ikke starte opplæringen av instruktører før vi harfått alt utstyret som hører til. At hylstrene ikke kan leveres før i november,høres merkelig ut. Det blir veldig halvveis for oss om vi skal utdanneinstruktører når vi ikke har alt tilleggsutstyr klart. Derfor synes jeg det ermerkelig at ikke PDMT har kjørt et dobbelt anbudsløp på tilleggsutstyr til depistolene som var på shortlist ved å finne utstyr til disse parallelt, sierfungerende fagansvarlig for operative disipliner ved Politihøgskolen ThomasMartin Lorvik.

Hvis ikke Politihøgskolen får tilleggsutstyret før inovember, vil hele opplæringsprosessen bli forsinket med nærmere et halvt år.
- Opplæring uten tilleggsutstyr vil bare være en nødløsningog er svært uheldig, sier Lorvik.
Ifølge PDMT forventes det at pistolene blir tildelt tilpolitidistriktene og særorganene i november 2007.

I rute

Politihøgskolen er i rute med tanke på opplæringsprogrammetopp imot de nye instruktørene. Lorvik har høyde for at opplæringen kan starteopp i slutten av august. Men da må alt være på plass.
- Instruktørene skal gjennom et ukeskurs og vi regner med atvi klarer å utdanne mellom 10 og 16 instruktører i uka. Det totale behovet villigge i overkant av 100 instruktører, tror Thomas Martin Lorvik.
Lorvik er ikke i tvil om at den nye opplæringen på pistolvil gjøre politiet langt bedre til å behandle våpen
PDMT arbeider med en anbudskonkurranse på leveranse avtilbehør til pistolene, herunder våpen- og magasinhylster, samt eventueltbelter. Pistoler og tilbehør vil bli levert på samme tidspunkt. Dette reagererLorvik på.
- Vi har blitt lovet at pistolene skal komme til oss i mai.Uten tilleggsutstyr vil opplæringen dra ut i tid, bekrefter Lorvik.

Kan ikke bekrefte

PDMT kan ikke bekrefte når tilbehøret til pistolene vil væreleveringsklart. Det som synes å være en realitet nå, er anbudskonkurransen påhylster og belter ikke er sluttført, noe som setter en stopper for denkalkulerte fremdriften til Politihøgskolen. PDMT-sjef Lars Henrik Bøhlerforholder seg til at utstyret skal leveres i november.
Samtidig har flere brukere har tatt kontakt med Politiforumog spurt hvorfor nettopp Heckler & Koch ble valgt. Her er begrunnelsen fraPDMT:
- Pistolen ble valgt på bakgrunn av flere kriterier. Ibunnen lå en omfattende kravspesifikasjon, som var utarbeidet av brukere ipolitiet. Videre ble det gjennomført en anbudsprosess, og deretter nøye testingav pistolene. Testingen ble gjennomført som et samarbeid mellom PDMT ogbrukergruppene i politiet. Etter en totalvurdering av funksjonelle, tekniske,økonomiske og administrative kriterier kom pistolen P30 best ut blant alle detilbudte pistolene. Brukerne har som nevnt vært godt representert i prosessenmed valg av ny tjenestepistol, og alle innspill fra brukerne er ivaretatt, sierLars Henrik Bøhler.