Supperåd?

Supperåd eller politiråd?

Publisert Sist oppdatert

Supperåd eller politiråd? Den politiske debatten i Tromsø gaen tydelig pekepinn på at aktørene ikke akkurat er enige. I alle fallforeløpig.
Den kommende satsingen på politiråd blir møtt medpositivitet i Tromsø.

Lokale politikere, politimester Truls Fyhn samt lensmenneneArnold Nilsen og Dag R. Stangeland kom ikke helt i mål når det gjaldt måten rådeneskal struktureres. Politikerne var enige om at det også i dag skjer mye godtsamarbeid mellom politi og kommune - og da spesielt mellom underliggende etaterog avdelinger. Samtidig var det også enighet om at et mer formalisertpolitiråd-samarbeid i Tromsø må være forankret på topplan - med faste møter medrepresentanter fra kommune- og politiledelse.

– Oppgaven til et slikt overordnet organ må være å overvåkeat forholdene legges til rette for samarbeid, på de områdene hvor det skalsamarbeides, uttalte Truls Fyhn under debatten.
– Likevel aner jeg at det fort kan bli et supperåd ut avdette, la Fyhn til.
Det kom også frem under debatten at retningslinjene for denye politirådene har blitt forsinket fra Politidirektoratet.

Politimesteren benyttet den politiske debatten til å gikommuneledelsen klar beskjed om det han oppfatter som politikernes manglendeinteresse for politiets arbeid.

– Jeg undres stadig over hvorfor ikke politikerne spørpolitiet om hvilke konsekvenser kommunens edruskapspolitikk har, for eksempelhvordan det står til med ungdomsfylla i denne byen. I Tromsø må man jo være lami bakhodet for ikke å få skjenkebevilling, sa Fyhn før han fortsatte:
– Og hvorfor er det helt slutt med at politiet inviteres tilkommunestyret for å redegjøre for kriminalitetsutviklingen i Tromsø. Jeg kanikke annet enn å konkludere med at dette er ikke politikerne interessert.