Stortinget sier nei til generell bevæpning

Etter at Stortinget behandlet saken i dag er det klart at generell bevæpning ikke blir en realitet med det første.

Publisert Sist oppdatert

– Vi mener ikke at det er våpenet som skal sikre tryggheten til det daglige, sa Kari Henriksen (Ap) fra talerstolen.

I det store og det hele var dette linjen som alle partiene holdt - blandet med litt partipolitisk retorikk og anklagelser mot hverandre om å ikke forstå hva et kompromiss egentlig er.

– Det er klare fordeler og ulemper med generell bevæpning, og KrF ser det er flere ulemper enn fordeler, sa Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

Vender vekk fra plattformen

– Det skal tungtveiende argumenter til for å endre dagens praksis - ordningen fungerer godt, sa Harek Elvenes (H).

Dette betyr at FrP og Høyre vender seg vekk fra det som står i den politiske plattformen til regjeringen, populært kalt Sundvolden-erklæringen, der de ønsket å «åpne for generell bevæpning i de politidistrikter der politiet selv mener dette er den beste løsningen».

– Bevæpning er ikke bare et politifaglig spørsmål, det er også et verdispørsmål, sa Abid Raja (V).

Argumentet om den kulturelle tradisjonen med et sivilt og ubevæpnet politi, og tilliten dette skaper mellom etaten og befolkningen ble nevnt av mange av representantene. Og det var også en relativ konsensus om å fortsette med framskutt lagring av våpen i bil.

Midlertidig bevæpning

Stortinget3.jpg
Stortinget3.jpg

– Noe midlertidig kan lett gli over i noe permanent, sa Jenny Klinge (sP), og ønsket sammen med flere andre å få vite av justisminister Anders Anundsen (FrP) når han så for seg at den midlertidige bevæpningen skal gå mot slutten.

– Vi bruker midlertidig bevæpning for rask innsatsevne og egensikring på bakgrunn av trusselvurderinger. Det er ikke mulig å datofeste dette, svarte Anundsen.

Til Politiforum sier Anundsen:

– Jeg er redd for at vi får eksempler der vi ser at politiet må flykte fra situasjoner som kan sette liv og helse i fare når den midlertidige bevæpningen tar slutt.

Hvis du lurer på hva som har skjedd i saken tidligere, eller hva partiene gikk til valg på har vi forfattet et sammendrag for deg under.

Dette er saken:

Regjeringen sendte 18. august 2014 utkast til ny våpeninstruks på høring. I høringsforslaget foreslås det å åpne for at POD kan gi en generell bevæpningsordre av politiet med etthåndsvåpen når dette vurderes som hensiktsmessig etter trusselvurderinger og tilgjengelig informasjon.

21. november går det ut fra Jusitis- og beredskapsdepartementet at innsatspersonell kan midlertidig bevæpnes etter trusselvurdering. Den midlertidige bevæpningen blir senere forlenget.

25. november blir det i representantforslag fra Venstre bedt om at Regjeringen legger fram en sak som «klargjør at generell bevæpning i politiet ikke skal finne sted, og der hovedregelene om bevæpning av politiet inntas i politiloven.»

Stortingsrepresentantene bak forslaget, Iselin Nybø, Sveinung Rotevatn og André N. Skjelstad (alle fra Venstre), begrunner standpunktet med bl.a:

  • Det norske politiets lange tid som sivilt og ubevæpnet.
  • Tillitsfallet etter 22. juli ikke vil gjenopprettes med generell bevæpning.

Samtidig rettes det kritikk mot regjeringen for å ha basert høringsforslaget på Myhrer-utvalgets utredning. Myhrer-utvalget skulle vurdere en oppdatert våpeninnstruks, innenfor regelverket med ubevæpnet politi.

– Det er sterkt beklagelig at regjeringen ikke har utredet hvilke konsekvenser en slik innføring av generell bevæpning i politiet vil ha, står det i representantforslaget, som også stiller seg kritisk til en overlatelse av bevæpningsspørsmålet til politiet selv. Argumentet viser til manglende sivil kontroll.

Spørsmål reises også om hvorvidt politiloven skal kunne tolkes vidt og hjemle en slik bevæpning som er beskrevet.

Etter dette går saken til justiskomiteen. Flertallet (H, Frp og KrF) fremmer forslag om at Stortinget ber regjeringen opprettholde dagens ubevæpnede praksis, uten at dette skal påvirke tillatelsen til bevæpning i særskilte situasjoner slik det er beskrevet i våpeninnstruksen. Komiteen ønsker også en ordning med sterkere involvering av Stortinget ved bevæpning over tid, samt evaluering av den midlertidige bevæpningen og utreding av andre risikoreduserende tilltak.

Mindretallet, Ap og Sp, stilte seg mer eller mindre på samme linje som representantsforslaget.

På dette grunnlaget skal saken i dag debatteres og stemmes over.

Valgkampløftene:

Holder de ord har samlet og listet opp partienes løfter fra valgkampen:

  • Regjeringen vil åpne for generell bevæpning i de politidistrikter der politiet selv mener dette er den beste løsningen.
  • FrP har i tillegg til regjeringslinjen lovet å gi politiet lettere tilgang på våpen.
  • Samarbeidspartiet KrF vil videreføre ordningen med fremskutt lagring og ønsker ikke en generell bevæpning av politiet.
  • Det andre samarbeidspartiet Venstre vil, som KrF, ikke ha generell bevæpning, men ønsker en praktisk tilgang på flere våpentyper tilpasset utfordringene politet møter, samt grundigere trening.
  • Ap vil gå i mot en generell bevæpning.
  • Det samme vil Sp, men tillate våpen i låst våpenskrin i politibil.