Større sentrale organer betyr ikke effektivisering – ennå

Politibyråkratiet vokser, og benyttes først og fremst til nye oppgaver. Det går utover distriktene økonomisk nå, men kan medføre framtidige innsparinger.

Publisert Sist oppdatert

Veksten i Politidirektoratet, Politiets IKT-tjenester og Politiets Fellestjenester har til nå ikke bidratt til å effektivisere i politidistriktene i særlig grad. I stedet knytter veksten seg til nye oppgaver, står det i gjennomgangen av politiøknomien, som ble offentliggjort i dag.

Rapporten har sett på om hvorvidt sentralisering oppgaver fra distriktene til f.eks. PIT og PFT har bidratt til effektivisering og om effektivisering er gjennomført i politidistriktene ved nedtrekk av ansatte og bortfall av oppgaver. Men en slik sentralisering av oppgaver har ikke funnet sted i særlig grad.

Det er altså som følge av at politiet må styrkes på IKT-siden og andre områder, at de sentrale organene har økt. Og det går utover underliggende enheter:

«Satsingene er delvis finansiert gjennom å stille effektiviseringskrav til underliggende enheter og delvis som øremerkede satsinger over statsbudsjettet, men har i liten grad avlastet distriktene arbeidsmessig i form av å frita dem fra oppgaver de tidligere har hatt ansvar for.»

For tidlig å konkludere

PIT har de siste årene økt driftsbudsjettene sine med 128 millioner, ca. en fjerdedel. POD har økt med 112 millioner, som utgjør en 70% økning i budsjettene. PFT har ikke økt i omfang.

Formålet med å styrke POD og PIT har imidlertid ikke først og fremst vært å effektivisere, skriver konsulentene bak rapporten. Sentral styring og utvikling innenfor HR, beredskap, IKT og virksomhetsstyring, har vært deres prioritet. Dette har gjort at kravene politikerne har stilt til politiet når det gjelder effektivisering, har blitt fordelt utover i etaten.

Det er imidlertid for tidlig å si om de nye og større prosjektene POD, PIT og PFT har tatt på seg og som har gjort at dem har økt i omfang, får effekt i framtiden eller ikke. Rapporten skriver at flere av disse prosjektene kan bidra til effektivisering når de er virksomme om noen år, og at utviklingstiltakene anses som godt forankret og at det er riktig at disse styres på et nasjonalt nivå.