Her ved Politiets Utlendingsenhet på Trandum nærmer flere ansatte seg grensen på de tillatte 300 timene med overtid i år.
Her ved Politiets Utlendingsenhet på Trandum nærmer flere ansatte seg grensen på de tillatte 300 timene med overtid i år.

Stopper overtiden til de som har jobbet mest

Overtidslister fra Politiets Utlendingsenhet på Trandum avslører brudd på arbeidstidsbestemmelsene.

Publisert Sist oppdatert

Parallelt med at Hovedverneombudet ved Politiets Utlendingsenhet (PU), Einar Sagli, har varslet om stor overtidsbruk og økonomisk ukultur ved PU på Tøyen, har Arbeidstilsynet gjennom året hatt en tilsynssak gående ved PU på Trandum.

Arbeidstilsynet skrev i et varsel om pålegg at det kunne se som om PU Trandum bruker overtid i strid med regelverket. PU Trandum ble derfor pålagt å legge fram rutiner som skulle sikre at overtidsarbeidet var etter regelboka.

Nå har PU Trandum svart. I svaret presenterer PU nye overtidsrutiner og at de nå har stoppet muligheten for enkelte ansatte til å jobbe mer overtid. Samtidig legger PU også fram dokumentasjon som viser at det i sommer ble brukt overtid i strid med regelverket.

Jobbet to og en halv uke i strekk

I en oversikt over arbeidstiden til de ti ansatte som har jobbet mest overtid i PU, kommer det fram at én ansatt i sommer jobbet 17 dager i strekk. Fra 1. juli til 1. august hadde vedkommende to dager fri.

Dette er et brudd på politiets arbeidstidsbestemmelser (ATB), som definerer at politifolk skal ha 35 timer fri i løpet av en sjudagers periode. I spesielle tilfeller kan dette reduseres til 28 timer fri, men heller ikke dette har vedkommende hatt. I tillegg brytes bestemmelsene for tre ansatte når det kommer til hvor mye overtid den enkelte kan jobbe i en uke (over 15 timer).

Det er ATB-en som regulerer arbeidstiden til de 130 transportledsagerne som jobber fra Trandum.

Transportledsageren som har jobbet mest, jobbet på 218,75 timer fire uker. På de fire ukene ble det 53,5 timer overtid, samt arbeidsuker på 57,5 og 61,75 timer.

Vedkommende jobbet i denne perioden også dobbel vakt med mindre enn 11 timer hvile på begge sider av vakten, samt to doble vakter med mindre enn 11 timer hvile imellom.

Stans i overtiden

I svaret til Arbeidstilsynet skriver fungerende leder for PU på Trandum, Kristina Lægreid, at de nå har stoppet muligheten til å jobbe overtid for de som har jobbet mest.

– Vi har stoppet overtiden for de med mest overtid, for at de ikke skal ha mer overtid enn de kan ha totalt i år, forteller Lægreid.

I oversikten PU har sendt Arbeidstilsynet er det skilt mellom hva som er merarbeid og hva som er overtid etter loven. PU har regnet overtid først etter 40 arbeidstimer i uka, selv om ansatte har kortere turnus. Mellomlegget mellom antallet timer i turnus og grensen på 40 timer regner de som merarbeid, og det gjentår å se om Arbeidstilsynet er enig i den måten å regne overtiden på.

Slik ser timelistene PU har sendt Arbeidstilsynet ut. Her er sju fulle arbeidsdager for én ansatt på én uke.
Slik ser timelistene PU har sendt Arbeidstilsynet ut. Her er sju fulle arbeidsdager for én ansatt på én uke.

Vi avventer hva Arbeidstilsynet sier om merarbeid. Trekker man fra merarbeid, slik vi har gjort, er ingen ved PU Trandum over de 300 overtidstimene som ATB-en tillater. Hvis merarbeidet skal legges til i overtiden, har én av de ansatte jobbet i overkant av 300 timer overtid nå, opplyser Lægreid.

– Timelistene for en periode i sommer som dere har sendt Arbeidstilsynet, viser blant annet at ansatte har jobbet for mange timer overtid og for lange arbeidsuker. Hvorfor skjer det?

– Det var to kritiske uker i sommer med forsterket sikkerhetssituasjon og beredskap. Det er en medvirkende årsak. Vi gjør noe nå for at det ikke skal skje igjen. Vi har fylt opp vakansene fra i sommer, de siste ble operative vaktlederne ble ansatt 1. september, sier Lægreid.

– Frivillig

Vedkommende som jobbet mest, jobbet nettopp som vaktleder på den underbemannede vaktledergruppen i sommer. Lægreid påpeker at overtiden var frivillig.

– Frivillighetsaspektet er sterkt vektlagt. Disse transportledsagerne er ikke beordret på jobb.

– Men dere har vel et ansvar for at de ikke jobber så mye?

– Selvfølgelig har vi fortsatt et ansvar. Det ansvaret blir viktig å følge opp framover. Både arbeidstaker og arbeidsgiver har ansvar for at vi er innafor det som er lov.

Politiforum har vært i kontakt med en av de ansatte som har fått beskjed om at det ikke blir mer overtid i år. Han bekrefter at han har tatt på seg overtidsarbeidet frivillig.

– Hva er planen videre for å bli kvitt ureglementert overtid på Trandum?

Hovedverneombudet for politi- og lensmannsetaten, Audun Buset.
Hovedverneombudet for politi- og lensmannsetaten, Audun Buset.

– Vi er snart i mål med å fylle vakante stillinger, vi skal følge hver enkelte ansatte sin overtidsmengde nøyere enn før og følge den rutinen vi nå har skriftliggjort i samarbeid med tillitsvalgt og vernetjenesten, sier Lægreid.

Rutinen PU nå har skrevet ned og sendt Arbeidstilsynet innebærer blant annet at bemanningen ved transittavdelingen skal sjekkes daglig, at overtid først og fremst skal brukes for å dekke inn sykefravær og spesielle hendelser, at lovligheten av overtiden alltid skal sjekkes og at det skal varsles dersom noen nærmer seg lovlig grense.

– Viktig å holde seg innenfor reglene

Arbeidstilsynet vil framover se på svaret fra PU og vurdere om de vil foreta seg noe videre.

Hovedverneombud for politi- og lensmannsetaten, Audun Buseth, er glad det virker som om PU nå iversetter tiltak for å bedre situasjonen.

– Selv om det er en prekær situasjon i PU, er det viktig å holde seg innenfor rammene som arbeidsmiljølovgivningen setter. Man må ta vare på helse, miljø og velferd, selv om enheten er i en spesiell situasjon. Jeg er glad det ser ut som om man tar grep for å holde seg innenfor reglene nå, sier Buseth.

– Men hvis ansatte tar på seg mye overtid frivillig, er ikke det ikke det OK?

– Det handler ikke om frivillighet. Det handler om rammer for hvordan vi som mennesker skal arbeide for å ivareta sikkerhet og helse. Å jobbe lenge sammenhengende med korte pauser kan gjøre noe med sjansen for å gjøre feil og også medføre uheldig helsebelastning. Det er forskning og realiteter som ligger til grunn for de reglene vi har.