En politimann fra Majorstua politistasjon patruljerer sentrumsområdene i byen. Det kan bli endret på i løpet av året.

Slik kan landets mest folkerike politidistrikt bli delt inn

Forslag til inndeling av geografiske driftsenheter og endring av grensene i Oslo politidistrikt.

Publisert Sist oppdatert

Denne uken la det lokale Prosjekt nye politidistrikter (PNP) og politimesteren i Oslo polidistrikt fram sitt forslag til hvordan politiet i Oslo, Asker og Bærum bør være organisert geografisk i framtida.

I anbefalingen foreslås det å opprettholde alle de sju politistasjonene og å legge dem inn under tre geografiske driftsenheter:

  • Nærpoliti Oslo sentrum (dagens Sentrum og Grønland politistasjoner)
  • Nærpoliti Oslo nord og øst (dagens Manglerud og Stovner politistasjoner)
  • Nærpoliti Asker, Bærum og Oslo vest (dagens Asker, Bærum og Majorstua politistasjoner)

– Vi har forsøkt å dele inn distriktets enheter etter en funksjonell tankegang. Utgangspunktet er hvordan politiet jobber som nærpoliti og med forebygging i de tre geografiske enhetene, og de er delt inn i hva slags utfordringer politiet i områdene har. For Sentrum vil for eksempel forebygging rette seg mye mot næring og uteliv, mens det i de to andre områdene er snakk om boligområder og skoler, forklarer Erik Eriksen, PNP-leder i Oslo politidistrikt.

Vil endre grensene

I dag deles sentrumsområdet i Oslo mellom Grønland, Sentrum og Majorstua politistasjoner. Dersom politimesteren og PNP-prosjektet får det som de vil med en geografisk tredeling av distriktet, ønsker de også å flytte på grensene.

Det betyr som nevnt at Majorstua politistasjon går inn i området som omfatter Asker, Bærum og Oslo vest. Forslaget innebærer også at Grønland politistasjon på sin side retter fokuset enda mer mot sentrum, og avgir deler av området som stasjonen i dag betjener i Oslo øst til Manglerud og Stovner politistasjoner.

– Vi tenker at det er naturlig å følge opp inndelingen i tre driftsenheter med å justere grensene. Det har vært utredet å gjøre det før også, men nå får man muligheten til å gjøre det som en del av inndelinga i geografiske driftsenheter.

I forslaget til endringene av grensene kommer det fram at Asker, Bærum og Oslo vest med det nye forslaget vil få ansvar for 365.000 innbyggere og 15.000 lovbrudd. Oslo nord og øst vil få ansvar for 379.000 innbyggere og 21.000 lovbrudd. Sentrumspolitiet vil få ansvar for 40.000 innbyggere og 19.400 lovbrudd.

Hovedsete i Sandvika

Hver driftsenhet skal også ledes fra et hovedsete. Sentrum foreslås ledet fra dagens Sentrum politistasjon ved Hammersborggata og Youngstorget. Oslo nord og øst skal ledes fra Stovner politistasjon. For Asker, Bærum og Oslo vest vil hovedsetet ligge i Sandvika, foreslår politiet i Oslo.

– Vi har slått sammen to distrikter og det er viktig å spre fordelingen utover. Når det gjelder Oslo nord og øst, er det best plass til et hovedsete på Stovner, sier Eriksen.

Sandvika ligger også sentralt i driftsenhetens geografiske ansvarsområde, og har store og velegnede lokaler, står det i anbefalingen. Siden nye Oslo politidistrikt omfatter tre kommuner er det også et poeng at hovedsetet i en av de geografiske driftsenhetene ligger utenfor Oslo kommune. Det vil også kunne være gunstig med et hovedsete i Sandvika, dersom Hurum og Røyken kommuner skulle ende opp med å slå seg sammen med Asker kommune og alternativt også ende opp som en del av politidistriktet på sikt. Dette er imidlertid på et svært uvaklart nivå.

– Stasjonene består for publikum. Vil det bil endringer for de ansatte?

– Det vil nok bli mer konkret i neste runde, når vi skal legge organiseringen internt på de tre enhetene. Men vi kan se for oss en mer rendyrka tjeneste enkelte steder, og kanskje større fagmiljøer på tvers av driftsenhetene. Oslo politidistrikt er heldig som får bestemme funksjonelle og geografiske driftsenheter i samme løp, slik at vi får sett dem i sammenheng, sier Eriksen.

Inndelingen av de geografiske driftsenhetene skal forhandles lokalt i distriktene, og i Oslo håper man å ha forhandlet ferdig innen utløpet av juni.

Slik ligger politistasjonene innen dagens grenser

Illustrasjon av nye geografiske driftsenheter, med et eksempel på justerte kretsgrenser

Det er ikke dermed sagt at dette er løsningen. Forslag til kretsgrenser skal utredes og besluttes etter at forslaget om inndeling i geografiske driftsenheter er forhandlet lokalt mellom arbeidsgiver og arbeidstakerne.

Erik Eriksen, leder for Prosjekt nye politidistrikter i Oslo.
Tilrådning Oslo_GDE.png
GDE_NY-justering.png
Powered by Labrador CMS