Slik fordeles asyl-millionene

Midlene til registrering av nye asylsøkere gir 15 nye, midlertidige stillinger i Østfold. Det blir også bevilget penger til Kripos og PU - og litt til POD.

Publisert Sist oppdatert

Av de 50 millionene som ble foreslått av justisminister Anders Anundsen (FrP) til å «øke kapasiteten knyttet til registrering av nye asylsøkere» får Østfold politidistrikt 2 473 500 kroner.

Dette går fram av et brev fra Politidirektoratet (POD).

I tillegg til bevilgningen til Østfold får Kripos 243 750 kroner, mens Politiets utlendingsenhet (PU) får 47 037 500 kroner. Østfinnmark politidistrikt får ingenting.

POD vil også «dessuten styrke sin kapasitet med et beløp tilsvarende 0,25 årsverk i inneværende år». Hva dette innebærer står ikke beskrevet.

15 midlertidige stillinger i Østfold

Leder for felleskriminal enhet politiinspektør Tom Erik Guttulsrød i Østfold politidistrikt.
Leder for felleskriminal enhet politiinspektør Tom Erik Guttulsrød i Østfold politidistrikt.

I går skrev Politiforum om situasjonen og arbeidstrykket på grensen i Østfold politidistrikt. Der skisserer leder for felleskriminal enhet politiinspektør Tom Erik Guttulsrød at distriktet trenger mellom fem og seks millioner kroner for å kunne fungere slik pågangen av flyktninger og asylsøkere er nå. Det ble antatt at ville holde til 30 midlertidige stillinger, fordelt på tre vaktlag over tre måneder.

Men selv om Østfold får bevilget halvparten av regnestykket er Gutterød er veldig positivt til de snaue 2,5 millionene:

– Vi er nå i gang med å rekruttere nye medarbeidere, sier Tom Erik Gutterød.

Østfold tar utgangspunkt i at pengene rekker til 15 midlertidige stillinger - og disse skal ansettes så fort som mulig.

– Siden dere ikke får så mye som du har skissert tidligere – forutsetter dere at PU tar en større del av arbeidet med førstehåndsregistrering?

– Det sies ingenting i føringene om det. Men tilskuddet gjør oss (Østfold politidistrikt, jou.anm) i stand til å jobbe på en helt annen måte en vi har gjort til nå. Vi vil fortsatt være avhengige av samarbeidet med PU. Hvis transportkapasiteten deres øker letter det samarbeidet for oss, og vi letter arbeidet for dem ved å gjennomføre førstegangsregistreringer her, sier Gutterød.

Nesten alt til PU

Kronene som skal dekke PUs økte driftsutgifter er øremerket slik:

  • Bemanning: 17 062 500
  • Ombygging: 2 000 000
  • Utstyr: 2 000 000
  • Støttefunksjoner: 975 000

Dette utgjør totalt 22 037 500 kroner. I tillegg er det bevilget 25 millioner kroner til spesielle driftsutgifter. Inn under den beskrivelsen kommer tolk, språkanalyser, kostnader forbundet med asylsøkernes opphold i lokalene til Politiets utlendingsenhet (mat, vakthold, renhold) og logistikk til og fra asylmottak.

– Denne bevilgningen vil sette Politiets Utlendingsenhet i stand til å registrere et høyere antall søkere per dag, og også hente tilbake søkere som ikke har vært gjennom en fullstendig registreringsprosess. Dette er viktig både av sikkerhetshensyn og av hensynet til en effektiv saksbehandling, sa justis- og beredskapsminister Anders Anundsen i en pressemelding om ekstrabevilgningen på fredag.

Sendt mannskaper til Øsfinnmark

Pengene kommer som en endring i statsbudsjettet - en tilleggsbevilgning som følge av økning i antallet asylsøkere til Norge.

Antallet asylsøkere har steget betydelig siden sommeren, fra rundt 200 i uken til langt over 700. Bare i løpet av uke 37 ankom det 790 asylsøkere.

Foreløpige tiltak som er gjort er en bevilgning på fem millioner kroner til PU for styrking av ankomstregistrering.

POD har også gitt PU pålegg om internt å omprioritere ressurser til registrering av asylsøkere.

PU har sendt mannskaper til Østfinnmark politidistrikt for å støtte registreringsarbeidet. I tillegg etablerer Utlendingsdirektoratet et mottaksapparat i Kirkenes i samarbeid med PU og Østfinnmark politidistrikt.

I proposisjonen om tilleggsbevilgninger til statsbudsjettet står det:

«Situasjonen for ankomstregistreringen er utfordrende. Særlig gjelder dette de forholdene som asylsøkerne møter i Politiets utlendingsenhets lokaler. Det har i en tid vært nødvendig å foreta tilpassede registreringer som innebærer at en del personer ikke er ferdig registrert før de sendes ut til mottakssystemet. Dette er uheldig ut fra sikkerhetshensyn og ut fra hensyn til effektiv saksbehandling (ID-arbeidet er mest effektivt i initialfasen). I tillegg gir det økte kostnader til transport og logistikk, og økt press på transittmottakene».

Tidligere er det kjent at 47,1 millioner kroner, av hele bevilgningen på 97,1 millioner til justissektoren, skal gå til Frontex-operasjonen Triton. Av dette beløpet forventes rundt 21 millioner kroner refundert fra Frontex i 2015.