Skal være penger til å lønne alle studenter

Statssekretær Terje Moland Pedersen stiller seguforstående til at det ikke skal være økonomi til ålønne politistudentene.

Publisert Sist oppdatert

I forkant av fremleggelse av årets budsjett gjordeJustisdepartementet beregninger på hvor mange overtallige det skulle bli.

– Vi beregnet avgang for de som skulle gå av med pensjon, ogvi gjorde en beregning av hvor mange som gikk til andre yrker. I vårtregnestykke stod vi igjen med 106 studenter som var overtallige. Lønnsmidlertil disse la vi inn årets budsjett, sier Pedersen.

Han uttrykker forståelse for at studenter som ennå ikke har fåttjobb er frustrert.

– Jeg tar ikke lett på at unge mennesker ikke får utnyttetsin politiutdannelse. Men det er nå en gang slik at det er tjenestesteder ihele Norge. Og en del av disse har ennå ledige stillinger. Studenter som ikkehar fått seg jobb, må regne med å måtte væremobile for å få en politijobb, sierPedersen.

Pedersen viser til at Regjeringen støtterPolitidirektoratets beslutning om å holde tilbake rundt 180 millioner kroner avdriftsmidlene for å ruste opp infrastrukturen i politiets IKT system.

– Vi har tilskyndet dette, og mener det er en riktigprioritering, sier Pedersen.

Pedersen vil ikke kommentere om politiet kan forvente merpenger til å ansette de som står uten jobb når revidert statsbudsjett somfremlegges i juni.