PU har fått overtidspålegg fra Arbeidstilsynet

Om to dager dag skal Politiets utlendingsenhet svare på Arbeidstilsynets pålegg om å «sikre at bestemmelser om overtid blir overholdt».

Publisert Sist oppdatert

Etter at Arbeidstilsynet gjennomførte et tilsyn hos Politiets Utlendingsenhets transittavdeling (PU) på Trandum i mars, har særorganet fått en rekke pålegg på forhold som må utbedres. Blant annet gjelder dette overtid. 1. oktober er fristen for PU å overlevere dokumentasjon på utbedringer til Arbeidstisynet.

– Vi er i god rute med å svare Arbeidstilsynet på torsdag, men det gjenstår litt arbeid, sier fungerende avdelingsleder Kristina Lægreid fra PU Trandum.

Det er hun som har ansvaret for å følge opp saken med Arbeidstilsynet.

– Det vi blant annet har gjort nå er å utarbeide en skriftlig rutine som sikrer at bestemmelsene om overtid blir overholdt, forteller Lægreid.

I et brev med pålegget fra Arbeidstilsynet til PU, som Politiforum har fått innsyn i, står det:

«Ut fra dokumentasjonen Arbeidstilsynet har mottatt kan det se ut som om virksomheten bruker overtid i strid med regelverket. Dokumentasjonen er imidlertid vanskelig kontrollerbar idet det ikke klart fremgår når hver enkelt arbeidstaker har arbeidet, hva som er alminnelig arbeidstid og hva som er overtid etter arbeidsmiljølovens definisjon».

– Vi fikk et inntrykk da vi var på Trandum at det ikke er mulig å se grunnlaget for overtiden som brukes. Det framstod for oss som veldig uoversiktlig, forteller Tommy Pedersen, tilsynsleder ved Arbeidstilsynet.

Tilsynsleder Tommy Pedersen, Arbeidstilsynet.
Tilsynsleder Tommy Pedersen, Arbeidstilsynet.

I brevet står det at Arbeidstilsynet ikke kan se at «arbeidsgiver har en rutine som sikrer at bestemmelsene om overtid blir overholdt» og at «det foreligger brudd på bestemmelsen om rutine».

Det store antallet overtidstimer med usikkert grunnlag gjør at Arbeidstilsynet har pålagt PU å utarbeide en rutine, som må framlegges for Arbeidstilsynet, samt en oversikt over de ti mestarbeidende ansattes overtid.

– Vi skal rapportere til Arbeidstilsynet de ti som har jobbet mest overtid fra 1. mai til 1. august. Vi jobber fortsatt med disse listene for at de skal gi et helt korrekt bilde av antall overtidstimer i arbeidsmiljølovens betydning. Dette skal være klart til fristen for å svare ut pålegget, sier Lægreid.

Ufravikelig bestemmelse

For at Arbeidstilsynet skal kunne kontrollere om det arbeides overtid i tråd med arbeidsmiljøloven må det klart fremgå om PU praktiserer gjennomsnittsberegning av den alminnelige arbeidstiden, arbeidstidens plassering og hva som er overtid etter arbeidsmiljøloven.

– Siden politiet er unntatt deler av arbeidsmiljøloven og styres av en tariffavtale, vil ikke vi kunne følge opp en sak hjemlet i det grunnlaget. Derfor ber vi om en overtidsliste etter lovens definisjon slik at vi kan følge opp forsvarligheten i arbeidssituasjonen, forklarer Pedersen.

Hjemmelsgrunnlaget for forsvarlighet finner man i arbeidsmiljølovens § 10-2 om arbeidstidsordninger. Bestemmelsen gir uttrykk for et generelt krav om at arbeidstidsordningene må være forsvarlige. For å oppfylle forsvarlighetskravet må det foretas en kartlegging og vurdering av aktuelle risikofaktorer. Bestemmelsen innebærer en begrensning i adgangen til å utnytte de maksimale rammer loven setter dersom dette vil medføre uheldige psykiske eller fysiske belastninger.

Arbeidstidsordningen omfatter både arbeidstidens lengde og sted der den utføres. Kravet om at arbeidstidsordninger skal være slik at arbeidstakerne ikke utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger er ubetinget og kan ikke fravikes. Arbeid som innebærer en ekstra belastning for arbeidstaker kan kompenseres gjennom hyppige pauser og kortere arbeidstid.

Store overtidsutfordringer

Arbeidstilsynet referer i brevet til PUs tilbakemelding til tilsynet. Der «beskriver virksomheten at den har hatt store utfordringer knyttet til overtid da det totale antall ansatte ikke er i tråd med det turnusen krever. Det bekrefter videre at de ikke har noen skriftlig rutine på håndtering av bruk av overtid».

– Er situasjonen fortsatt slik?

– Vi har jobbet hardt siden i vår med å fylle opp vakante stillinger, men tilsettinger er en tidkrevende prosess. Forrige uke ble det tilsatt i de siste stillingene, sier Lægreid.

I brevet Arbeidstilsynet referer til PUs egen beskriver av at mange av disse timene regnes som merarbeid.

Når en virksomheten benytter merarbeid må det komme klart frem av rutinen hva som regnes som merarbeid og hvordan virksomheten sikrer at den den alminnelige arbeidstiden ikke overstiger ATB-bestemmelsene. Det mener Arbeidstilsynet at det ikke gjør hos PU.

PU har fram til 1. oktober å levere de etterspurte påleggene til tilsynet.