Politimestere forskjellsbehandler studenter

Politimestere behandler studenter ulikt.

Publisert Sist oppdatert

Betenkt: Leder for PF-studentene Christian Nilsen etterlyser en enhtlig tankegang fra landets politimestere (foto: Thomas Bjørsvik).

Flere av landets politimestere forskjellsbehandlerbiervervsøknader fra politistudenter. Leder for PF-studentene, Christian Nilsen, mener politimestrenes vingling måstoppe umiddelbart.

PF-studentene fikk i begynnelsen av høst­semesteret 2006flere meldinger fra studenter i praksis fra de forskjellige politi­distrikteneom problemstillingen rundt bierverv.

Meldingene gikk ut på at politimesters praksis forbehandling av biervervsøknader, og hva slags bierverv som ble godkjent forstudentene var svært forskjellig fra distrikt til distrikt. I samarbeid med detillitsvalgte for hvert enkelt politidistrikt har PF-studentene samlet inninformasjon for å kartlegge forholdene.

Kompenseres økonomisk

Leder for PF-studentene, Christian Nilsen, menerresultatene i undersøkelsen er graverende.

– Det må lages en standardprosedyre for hva slags biervervsom blir godkjent. Søknadsprosessen bør skje til studentenes øverste leder,Politihøgskolen. Det bør tas hensyn til at studentene ved PHS betaler sin egenutdanning, og at vår økonomiske situasjon er en helt annen enn enferdigutdannet politi­tjenestemenn, sier Christian Nilsen, oglegger til:

– Slik situasjonen er per i dag, føler vi at saken må kommeopp på et politisk nivå. Politikerne må se på andre etatsutdanninger, foreksempel sykepleiere og lærere, hvordan bierverv blir behandlet, slik at manfår en felles politisk plattform i denne type saker. Skal dagens ordning ombierverv fortsette, må man ta opp diskusjonen om studenter ved Politihøgskolenskal kompenseres økonomisk i praksis.

Lettere økonomisk hverdag

Praksis for søknader om bierverv er at studentene søkergjennom sin hovedveileder til politi­mester i distriktene. I noen distriktersøker studentene direkte til politimester, mens i andre går søknaden gjennomhovedveileder med tillatelse fra politimester hvis ikke biervervet vil kunnevære i konflikt med de krav som er gitt av politimester.

– Vi kjenner til tilfeller hvor hoved­veileder anbefaler atstudenten ikke søker politi­mester om ønsket bierverv, da søknaden mest sannsynlig ikke vil bli godkjent. Noen hovedveiledere menerderfor at studenten bare skal ta biervervet og eventuelt ta konsekvensene hvis studenten blir oppdaget.

Dette for at studenten skal få en lettere økonomisk hverdag,påpeker Nilsen.

Follo politidistrikt med politimester Arne Jørgen Olafsen,er det distriktet som får mest ros av PF-studentene. Men Olafsen legger endemper på fortsettelsen når det gjelder bierverv.

­– Det er hyggelig å få ros, men jeg må nok helle litt kaldtvann i blodet, for jeg kommer nok til å stramme inn en del i forhold til minforgjenger på dette området. Men målet er selvsagt at vi må få til en likhet pålandsbasis, sier Arne Jørgen Olafsen.

– Særdeles uheldig

Politimester iHordaland, Ragnar Auglend, mener dagens ulikepraksis med godkjenning av bierverv er særdeles uheldig.

– Godkjenning av bierverv bør være likt over hele landet.Det trengs utvilsomt en enhetlig tenkning på området. En student i Hordalandskal selvsagt kunne ha de samme biervervene som i Rogaland eller iØst-Finnmark. Samtidig er det viktig å huske på at det må gjelde vissebegrensninger med hensyn til hvilke bierverv polititjenestemenn kan ha. Til enviss grad må det samme gjelde for dem som er under utdanning til yrket. Detteikke minst siden disse begrensningene har et profesjonsetisk grunnlag. Ettermitt syn burde Politidirektoratet etter konferanse med Politihøgskolen oglandets politimestere fastsette nærmere retningslinjer, sier Auglend.

Forskjellsbehandling

Undersøkelsen som PF-studentene har gjenn­om­ført, avdekkerstore forskjeller i hvordan politi­mestere håndterer søknader fra studenter. Herer noen av de mest graverende tilfellene.

Midtre Hålogaland Politidistrikt:

Én studentfikk avslag som støttekontakt

for sin egen syke tante. Samme student fikk også

avslag på bierverv i PU-boliger, og Vito barnevern.

Én studentfikk avslag på Ofoten psykiatriske senter(lettere psykiatri).

Ifølgepolitimester og hovedveileder vil alle bierverv i institusjoner som inneholdertaushetsplikt ikke bli godkjent.

Rogaland Politidistrikt:

Én studentfikk avslag å jobbe i Viking-kiosken (Mix-kiosk). Studenten fikk senereinnvilget dette biervervet da han satt opp færre arbeidstimer.

Én studentfikk avslag å jobbe i fengsel.

Én studentfikk avslag å jobbe som vakt i militærleir med begrunnelse om at dennestillingen innebærer myndighetsutøvelse på/ved militært område iht.myndighetsregelverk.

Hordaland Politidistrikt:

Én studentfikk avslag på bierverv ved psykiatrisk sykehus.

Én studentfikk avslag i bierverv ved et alders- og sykehjem langt fra der studententjenestegjør. Alders/sykehjemmet var i en annen kommune enn der søkertjenestegjør.

Føringer frahovedveileder er bierverv innenfor helse, vektertjeneste, taxi, buss og fengsel.

Agder Politidistrikt:

I Agder hardet blitt presisert fra politimester og hovedveileder at arbeid innenforfengsel, vaktselskaper og helsevesenet vil bli behandlet strengt.

Troms Politidistrikt:

I Troms erdet gitt føringer på at vekter, dørvakt, drosje, fengsel, psykiatriskeinstitusjoner, og jobber som kan komme i konflikt med taushetsplikt vil blivanskelig å få godkjent.

– I 10 av 20 distrikter er det gitt føringer på atstudentene ikke får tillatelse til å jobbe som dørvakt eller ordensvakt. I fireav 20 distrikter er det gittføringer på at studentene ikke får tillatelse tilå jobbe som drosjesjåfør, sier Christian Nilsen.

Politimester Ragnar Auglend i Hordaland, har utarbeidet eninstruks om bierverv, som blant annet inneholder følgende punkter.

Bierverv iform av ulovlig virksomhet er ikke tillatt, men også ellers er det særdelesuheldig dersom ansatte i politiet deltar i virksomhet som det etisk ellerjuridisk kan stilles spørsmål ved.

Ansatte medpolitimyndighet må ikke innrette seg slik utenfor tjenesten at det kan oppstårisiko for konflikt mellom rollen som politi og tjenestepliktene ibi­stillingen. Bierverv som medfører lovpålagte begrensninger i muligheten tilå nyttiggjøre seg ervervet informasjon under tjeneste­utøvelsen som politi vilfølgelig ikke bli akseptert. Dette vil særlig gjelde arbeid innenforbarnevernet, helsevesenet og kriminal­omsorgen hvor taushetsplikten kan komme ikonflikt med den politi­messige rapporterings- og anmeldelsesplikten.

Samtykke tilbierverv vil ikke bli gitt dersom det kan oppstå tvil om hvilken egenskaptjenestemannen opptrer i. Tjenestemenn må heller ikke innrette seg slik utenfortjenesten at det oppstår risiko for uheldig sammenblanding av egne privateinteresser og politi-myndighetsutøvelsen. Med dette som bakgrunn vil det ikkebli gitt samtykke til bierverv i virksomheter som driver med vakt- ogsikkerhetstjeneste. Tilsvarende vil gjelde bierverv på områder eller innenforvirksomheter der politiet utøver tilsyn eller kontroll, eksempelvis somkjøreinstruktør, skyteinstruktør eller som skjenkestyrer.

Videre vildet ikke bli gitt samtykke til konkurrerende virksomhet i form av bierverv påområder der politiet som etat har et ansvar. Dette gjelder blant annet kurs-,instruksjons- og foredragsvirksomhet på polisiære fagfelt, eksempelvis innenberedskap, sikkerhet, ranssikring, arrestasjonsteknikk og etterforskning.

Det vil ikkebli gitt samtykke til bierverv av slik karakter at det kan oppstå tvil omtjeneste­mannens uhildethet og uavhengighet i tjenstlige saker. Dette vil blantannet gjelde bierverv innen forsikringsbransjen.

Bierverv somkan redusere politimannens evne eller mulighet til å utføre tjenestenforsvarlig vil ikke bli akseptert. Med dette som bakgrunn vil det ikke bli gittsamtykke til bierverv som overstiger 40 timer pr måned.

Politistudenter i praksisåret kan ikke ha bierverv somåpenbart er uforenlig med u­tøvelsen av politimyndighet, jf. politiloven § 24d.Denne bestemmelsen åpner for en mindre restriktiv praksis enn det som gjelderfor politi­tjenestemenn etter politiloven § 22, 2. ledd. Ved vurdering avbierverv for studenter er det særlig hensynet til aktelse/tillit, risiko forplikt­kollisjon og risiko for rolleblanding som er aktuelt.

Foto: Thomas Bjørsvik