Politimester Geir Gudmundsen, visepolitimester Gunnar Fløystad og påtaleansvarlig Sidsel Isachsen.
Politimester Geir Gudmundsen, visepolitimester Gunnar Fløystad og påtaleansvarlig Sidsel Isachsen.

Politiledelsen har ikke vurdert å gå av

Ingen av de tre sentrale topplederne i Hordaland politidistrikt vurderer å trekke seg som følge av kritikken fra Riksadvokaten.

Publisert Sist oppdatert

Aldri før har det vært levert en mer kritisk rapport fra påtalemyndighetens øverste ledd mot ledelsen av et politidistrikt enn det som skjedde på en pressekonferanse 9. februar. En arbeidsgruppe nedsatt av Riksadvokaten la da fram en knusende kritikk over lokal påtalemyndighet og toppledelse ved Hordaland politidistrikt i Monika-saken.

– Vi har konstatert mangler. Mange mangler og til dels alvorlige mangler, sa førstestatsadvokat Bjørn Soknes, leder for arbeidsgruppen, på pressekonferansen.

Arbeidsgruppen ramser blant annet opp følgende:

  • Det ble ikke gjennomført rekonstruksjon av hengingen. Hvilket fremstår som uforståelig for arbeidsgruppen.
  • Trusselmeldinger ble ikke fulgt opp.
  • Vitner som hadde sett ukjente personer ble ikke fulgt opp.
  • Sporsikring på gjenstander og ytterligere tekniske undersøkelser på åstedet ble ikke fulgt opp.

«Nei», «Nei» og «Nei»

I rapporten skrives det blant annet at «varslerens involvering av bistandsadvokaten i denne prosessen har vist seg å bli helt avgjørende for at Monika-saken ble gjenopptatt».

Hans gjennomgang av saken var både saklig og begrunnet, og varslet overordnede. Han ble bedt om å skrive et notat, og han skrev et notat som inneholdt samtlige av de viktigste momentene i etterforskningen. Notatet var videre nøkternt, og ingen kategoriske påstander, skriver arbeidsgruppen.

– Manglene skyldes en ledelse som ikke fulgte opp, slo politiadvokat og arbeidsgruppemedlem Hilde Hermanrud Strand fast undere pressekonferansen.

På direkte spørsmål fra Politiforum om de vurderer å trekke seg fra stillingene sine, svarer imidlertid både politimester Geir Gudmundsen, visepolitimester Gunnar Fløystad og politiinspektør Sidsen Isachsen klart:

– Nei, sier alle tre.

– Nå er det først og fremst viktig å ta ansvar for å følge opp de utfordringene vi ser vi har knyttet til etterforskning av de alvorligste sakene, legger Fløystad til.

Ga skriftlige svar

Alle tre valgte å svare Politiforums per e-post. Politimester Gudmundsen ga dette svaret på spørsmål om han mener Hordaland politidistrikt har gode rutiner for å håndtere varslersaker, herunder også å ivareta varslere.

– Det er første gang vi har varslersaker i politidistriktet. Retningslinjene våre bygger på de sentrale retningslinjene. Våre interne retningslinjer vil bli evaluert når disse sakene er ferdig behandlet for å se om de kan ytterligere forbedres både når det gjelder saksbehandling og ivaretakelse av de involverte.

– Hvorfor tror du det har kommet inn så mange som fire varslersaker til Hordaland politidistrikt på så kort tid?

– Jeg er usikker på hvorfor vi nå har fire personer samtidige som varsler om det de mener er kritikkverdige forhold. For to av varslerne er sakene ferdig behandlet og eksterne granskere konkluderte med at det ikke forelå brudd på arbeidsmiljøloven, svarer Gudmundsen.

– Dersom en av dine ansatte oppdager at det kan ha vært begått feil under etterforskningen av tidligere straffesaker, bør da vedkommende varsle om det som blir funnet?

– Ja.

– Det er beklagelig

I intervjuet med Schaefer sier varsleren at politimesteren tidlig i 2014 var gjort kjent med argumentene for å få gjenopptatt Monika-saken. Gudmundsen svarer dette på spørsmål om hvorfor han ikke instruerte påtaleleder Isachsen om å gjenoppta saken:

– Da jeg mottok skrivet fra etterforskeren ble det overlevert de ansvarlige i saken for ny gjennomgang på bakgrunn av de opplysninger som ble presentert. Jeg kan ikke gå i detaljer knyttet til vår behandling av varslingen, da den blir gransket eksternt i regi av Politidirektoratet.

– Hva har du personlig gjort for å støtte Schaefer i det som har vært en svært vanskelig situasjon for ham? Synes du at du har tatt inn over deg arbeidsgiveransvaret for å ivareta en ansatt?

– Arbeidsgiver har ivaretatt Schaefer med tett oppfølging fra hans nærmeste foresatte i tråd med våre retningslinjer for oppfølging.

– Tok du noen gang personlig kontakt med Schaefer for å vise støtte og forståelse?

− Ja, jeg har snakket med ham på telefon.

− Schaefer uttrykker at du ikke lenger har hans tillit. Hvordan oppfatter du at tilliten til deg er, både fra politiansatte og samfunnet rundt?

– Det er beklagelig dersom Schaefer ikke har tillit til meg, det håper jeg at vi kan rette opp når alle fakta er kjent. Naturlig nok er det mange som har meninger knyttet til denne saken. De tilbakemeldinger jeg får er i det alt vesentlige støttende meldinger både fra medarbeidere og eksternt, svarer Gudmundsen.

Ingen selvbeskrivelse

Visepolitimester og påtalesjef Gunnar Fløystad skal ha gitt Schaefer munnkurv om saken, ifølge varsleren selv. Politiforum spurte Fløystad om det stemmer at han ba Schaefer om å holde kjeft og ikke befatte seg mer med saken.

– Det var nok snarere en beskrivelse av alminnelige ansvarsforhold. Jeg gav beskjed om at det var de som hadde ansvar for saken som måtte følge denne opp. Videre at de måtte vurdere anførslene punkt for punkt for å vurdere om det er noe en burde gå videre med eller ikke, svarer Fløystad.

– Er du fornøyd med din egen innsats i saken?

− Jeg har som et generelt synspunkt om at det ikke er klokt av ledere å omtale seg selv og sine egne prestasjoner i media.

– Mener du at du har utvist god, politifaglig forståelse, god juss og utøvd god ledelse i denne saken? Hvis nei, hva kunne du i så fall gjort bedre?

− Det er et veldig bredt spørsmål. Uansett hvordan man utfører jobben sin vil det ofte være ting som kunne vært gjort annerledes, sier visepolitimesteren.

Hadde høy kompetanse

Politiinspektør Sissel Isachsen henla Monika-saken i 2012, men sier til Politiforum at hun i etterpåklokskapens lys ikke ville gjort det samme i dag. Det stilles også spørsmål ved hennes politifaglige kompetanse etter at hun tilsynelatende ikke forsto betydningen av de forholdene som Schaefer påpekte da han ble involvert i saken.

− I hvilken grad støttet du deg til personer med politifaglig kompetanse da du valgte å henlegge saken i 2012?

– Min mening er at det var høy kompetanse i etterforskningsledelsen og blant etterforskerne. Det var ingen uenighet om avgjørelsen i saken, svarer Isachsen.

– Hvorfor var du ikke villig til å gjenoppta saken før etter at bistandsadvokaten hadde påpekt det samme som Schaefer tidligere hadde gjort?

– Da jeg besluttet gjenopptagelsen var det på bakgrunn av den totale mengden av informasjon som da forelå.

– Synes du i dag at du tok en riktig avgjørelse da du henla saken i 2012?

– Jeg avgjorde saken i 2012 på bakgrunn av de opplysninger som etterforskningen den gang ga.

– Hvem mener du bærer ansvaret for at Hordaland politidistrikt er etterforsket av Spesialenheten, og gransket av Riksadvokaten og Politidirektoratet?

– Sakens karakter og alvor tilsier at det er naturlig at disse instansene ser på saken, sett hen til den oppmerksomhet saken har fått, svarer Isachsen.