Atle Roll-Matthiesen i Politidirektoratet.
Atle Roll-Matthiesen i Politidirektoratet.

POD: Enig i kritikken fra Rachlew

Politidirektoratet (POD) opplyser om at de er i gang med å bedre rammene for etterforskningsfaget.

Publisert Sist oppdatert

Visepolitimester og fagdirektør i PODs politifagavdeling, Atle Roll-Matthiesen, sier han oppfatter at alle er enige om diagnosen for etterforskningsfaget.

– Vi har sett at riksadvokaten i flere sammenhenger har gitt uttrykk for at det er forhold rundt politiets etterforskning som må bedres. Dette er sammenfallende med PODs syn, sier Roll-Matthiesen.

Han mener kritikken Asbjørn Rachlew fremsetter i Politiforum er riktig, men at POD må ha et vesentlig bredere perspektiv enn det Rachlew trekker opp.

– Avhør er én ting vi må bli bedre på, men vi ser også på organisering, kompetanse, ledelse, styring og oppfølging av etterforskningsområdet. Vi er enig i at det bør være faglige standarder. Det er et tankekors at innsatsfolk skaleres for forskjellige scenarier, mens man i krimsøylen ikke har etablert standarder. Dette vil vi gjøre noe med.

Roll-Matthiesen har selv bakgrunn som blant annet påtaleleder og statsadvokat, og som avdelingsleder for taktisk etterforskingsavdeling ved Kripos.

– Det er ingen tvil om at POD ikke har klart å prioritere etterforskning som fag, og jeg erkjenner at det ikke har vært satt noe godt system for faglig utvikling på dette området, medgir fagdirektøren.

Dette ønsker direktoratet å gjøre noe med.

Omfattende endring

Roll-Matthiesen sier POD og riksadvokaten nå er utålmodige for å få gjort noe med etterforskningsområdet. På spørsmål om hva de konkret gjør, svarer han dette:

– Vi jobber strukturert og grundig med dette. Grunnleggende og omfattende endringer er nødvendig. Vi har samlet en rekke tiltak og er i ferd med å vurdere og prioritere disse. POD er avhengig av å finne tiltak som faktisk virker. Noe ligger til riksadvokaten, noe vil vi gjøre selv.

En del tiltak er allerede iverksatt. Etterforskningsområdet er tydelig prioritert i årets disponeringsskriv, sier Roll-Matthiesen.

I forbindelse med tildelingsbrevet som i slutten av februar ble sendt ut til politidistriktene, er det også klart at politiet blir tildelt 400 stillinger.

– Det er åpenbart at etterforskningsfaget skal styrkes i forbindelse med denne ressurstildelingen. Nå skal vi jobbe bredt, og med betydelig utålmodighet for å få styrket politiets etterforskning. Etterforskningsperspektivet skal komme tydeligere frem i politiets nye struktur, sier Roll-Matthiesen.

Han tror han og Rachlew er enige om veldig mye.

– Vi er begge opptatt av at helheten skal bli bra. Det er ingen tvil om at etterforskningen skal styrkes i tiden fremover.

Han er dermed enig med Rachlew at det er behov for å etablere faglige standarder. Han er likevel uenig i at det er POD som skal utvikle disse. Etablering av faglige standarder og standardiserte arbeidsprosesser er noe av det som har høyest prioritet, men det forutsetter blant annet at fagansvar er fordelt.

– POD skal sørge for at faglige standarder blir utviklet. Men særorganer og politidistrikter med nasjonalt ansvar må få tydeligere rettigheter og plikter i forhold til å ta et ansvar for metodeutvikling, sier Roll-Matthiesen.

– Vil bli bedre bestiller

Han mener det nå er betydelig oppmerksomhet rettet mot etterforskningsfaget både i POD og på politisk nivå.

– Vi ønsker å gjøre det mer attraktivt å være etterforsker, og vi har et mål om at kvaliteten på etterforskningen skal bli bedre. Det er ikke noen enkle løsninger på dette, sier Roll-Matthiesen.

Han viser til at de vil jobbe i et langsiktig og strategisk perspektiv. Målbildet for straffesaksområdet er under utarbeidelse i regi av POD. Dette vil sette retning for det videre utviklingsarbeidet.

– Vi ønsker å få resultater på kort og lang sikt. Men jeg vil advare mot å tro at det er noen enkle og raske løsninger på utfordringen vi nå ser og er enig om. Jeg forventer at noen endringer blir iverksatt i 2015, mens andre forhold vil ta 4-5 år å utvikle, sier Roll-Matthiesen.

I PODs disponeringsskriv som kom i slutten av februar, understrekes et overordnet mål om å heve kvaliteten på etterforskningsområdet. Disponeringsskrivet pålegger blant annet politidistriktene å sikre stabilitet og erfaring på etterforskningsområdet ved bruk av nødvendige virkemidler.

– Hva betyr dette i praksis?

– Vi klarer ikke å beholde etterforskerne våre. Politidistriktene må ta dette på alvor og gjennomføre de tiltak som er nødvendige for å holde på kompetansen med de midlene man rår over. Lav grad av oppmerksomhet og status, stor arbeidsbelastning, manglende utviklingsmuligheter, manglende faglig oppfølging og lavere lønn enn dem det er naturlig å sammenligne seg med, er noe av det som det pekes på. Etterforskningsområdet har vært nedprioritert til fordel for beredskap over tid.

– Hvorfor er det en jurist, og ikke en politifaglig utdannet person som skal lede arbeidet med å bedre politiets etterforskningsinnsats?

– POD sitter ikke med svarene alene, men ansvaret ligger hos politifagavdelingen i direktoratet. Det er viktig at arbeidet er godt forankret i toppledelsen og i departementet.

POD har opprettet en arbeidsgruppe som skal jobbe med den komplekse utfordringen etterforskningsfaget står overfor. Ledere på alle nivåer innen etterforskning, fra ulike distrikter og fra Kripos, Økokrim og Politihøgskolen deltar i arbeidsgruppen. Dette er ekspertene.

– Jeg tror at vi trenger helheten. Politifagavdelingen i POD skal ikke være eksperter i avhørsfaget. Vi har et helhetlig ansvar for straffesaksbehandling. POD er i endring, vi tar mål av oss til å bli en bedre bestiller. Vi skal drive strategisk styring, men ikke utvikling av avhørsfaget, understreker Roll-Matthiesen.