Overtidsbruken halvert

- Jobben med å sørge for polititjenesten i byen har nåblitt ganske utfordrende.

Publisert Sist oppdatert

I Tromsø sitter politistasjonssjef Kurt Pettersen og toersine hender. Han får ikke lenger politifolk til ofre fritiden for å fåpoliti­tjenesten i ishavsbyen til å gå som før.

Overtidsbruken er halvert, og byens politistasjonssjef harstore vansker med å finne politifolk som er tilgjengelig når behovet forovertidsmannskaper melder seg.

- Derer jo slik at politiet har en bemanning som i det daglige ikke dekker allemulige behov til enhver tid. Jeg legger ikke skjul på at veldig mye av de godepolitiresultatene som er skapt i Tromsø - samt den gode beredskap som eretablert i de senere år skyldes at personellet har vist stor vilje til å tråtil når det har skjedd spesielle hendelser. Jeg har frem til i år hattmotiverte folk som har stilt opp utenfor oppsatt arbeidstid til alle døgnetstider, og vi har brukt mye overtid for å få gjort det slik at resultatene harblitt gode, erkjenner Pettersen.
Mensiden 2007 har politistasjonssjefen merket at viljen til å gå overtid har blittbetydeligere mindre.

- Nårdet har vært helt kritisk har jeg dessverre vært nødt til å beordre folk til åjobbe overtid mot sin vilje. Mange har søkt om fritak fra beordretovertidsjobbing. Noen ganger har grunnen vært god nok, noen ganger ikke. Dettemå jeg veie opp mot alvorligheten av innholdet i det politiarbeid som måtteutføres, sier Pettersen.

Han mener at politiet i Tromsø by har klart å opprettholdeen forsvarlig beredskap, men at situasjonen nå er slik at bruk av overtidbegrenses kun til de tilfellene det er helt nødvendig. Pettersen avstår fra å konkretisere hvilkentype arbeid som har blitt nedprioritert som følge av manglende tilgjengelighetfor politifolkene i byen.

Leverte inn telefoner

­- Jobben med å sørge for polititjenesten i byen har nåblitt ganske utfordrende. Når det skjer uforutsette hendelser er jeg avhengigav å få tak i folk som kan jobbe ekstra utenfor oppsatt tjenesteliste. Men detviser seg som svært vanskelig å få tak i folk. Jeg får rett og slett ikke tak ide på telefon. Tidligere i år var jeg meget fornøyd da jeg fikk igjennomordningen med tjenestemobiltelefon til alle operative. Hensikten var selvsagtat vi lett skulle kunne få tak i de om noe skjedde, i tillegg til at vi iarbeidstiden lettere kunne kommunisere med de tilsatte. Et ukryptert politinett har storebegrensninger, sier Pettersen.

Men nåer det flere som har innlevert tjenestetelefonen. De ønsker rett og slett ikkeå være tilgjengelig på sin fritid. Politiets overtidsforbruk så langt i år ernærmest halvvert i forhold til samme periode i fjor. Dette skyldes i det vesentlige mannskapenesmotvilje til å påta segovertidsjobbing.
- Deter åpenbart at vi hadde fått gjort mye mer med den gode stå-på-viljen som vihadde før, sier Pettersen. Han vil ikke spekulere i omstendighetene rundt denmassive motstanden til å påta seg overtidsarbeid.
- Jegmå bare forholde meg til at jeg som arbeidsgiver ikke kan stole på at jeg fårtak i politifolkene på deres fritid, sier Pettersen.

Støtter lønnskamp

Pettersen støtter kravene fra Politiets Fellesforbunds kampom høyere lønn til politiet.
- Jeg legger merke til at grunnlønna til politifolk ikke erhøyere enn lønnen til privatbetalte vektere, til tross for en helt annenrisiko, sier Pettersen.
Men deter ikke bare fra private aktører Pettersen møter konkurranse om folk.
- Jeg registrerer at vi heller ikke er i stand til åkonkurrere lønnsmessig med andre statsetater som for eksempel Forsvaret. Vi serat de lønner kontorjobber langt bedre betalt enn hva vi kan gjøre med operativepolitifolk, sier Pettersen.
Han seri tillegg at interessen for å søke lederstillinger i politiet også har blittbetydelig mindre. Potensielle søkereopplever ikke lederstillingene attraktiv nok rent lønnsmessig i forhold til dekrav som stilles til politiets lederstillinger på ulike nivå, og blir hellerder de er.
Han viser til at fokuset på lønn nå er i ferd med å bli etarbeidsmiljøproblem.
- I nesten enhver sammenheng blir lønn et tema som sugervoldsomt med energi. En energi som burde ha blitt anvendt tilkriminalitetsbekjempelse og forebygging av straffbare handlinger. Dersom det erkorrekt at politiet har hatt en dårligere lønnsutvikling enn andrelønnsmottakere, er dette svært uheldig. Vi må ha gode folk. God lønn tiltrekker gode folk, sierpolitistasjonssjef Kurt Pettersen i Tromsø.