Politidirektoratet er opptatt av at hele politi-Norge bør ha tilgang til helikoptre.
Politidirektoratet er opptatt av at hele politi-Norge bør ha tilgang til helikoptre.

Ønsker helikopterløsning for hele landet

Politidirektoratet (POD) er opptatt av at hele politi-Norge bør ha tilgang til helikoptre.

Publisert Sist oppdatert

I desember skrev Politiforum om PODs konseptutvalgsrapport om politihelikopteret, som begrenser seg til Oslo og det sentrale Østlandet. Beredskapsdirektør Kaare Songstad POD tar nå til motmæle etter at Politiforum da mente at POD står uten ambisjoner på helikopterfronten.

Politiforum kritiserte at rapporten kun drøftet helikopterspørsmålet på Østlandet, anbefalte for svak løftekapasitet, og ikke tok høyde for å bruke politihelikopteret som ildstøtteplattform. Nå kommer det imidlertid en ny utredning.

−Vi er langt mer ambisiøse enn det, sier Songstad.

Kaare Songstad.jpg
Kaare Songstad.jpg

Han utdyper.

− Vi har gjort alt vi kan for å få forsert helikopterarbeidet i Oslo-området. Vi måtte isolere det første arbeidet til det sentrale Østlandet fordi vi hadde noen avtaler som var i ferd med å løpe ut, og også to helikoptre som begynner å bli gamle. For å få fart på dette, måtte vi se på en østlandsløsning raskere enn for resten av landet, sier Songstad.

Utreder for hele landet

POD har nå startet arbeid med å utrede politiets behov for helikoptertransport i landet ellers, gjennom konseptutvalgsutredningen «Politiets transportkapasitet luft - hele landet». Utredningen skal leveres innen 17. mars, og skal «beskrive og vurdere mulighetsrommet for å bedre politiets transportkapasitet i luften».

− Vi er opptatt av at resten av landet må ha tilgang til helikopterkapasitet, sier Songstad.

KLIKK PÅ KARTET FOR Å SE STOR VERSJON!

Helikopterkart-illustrasjonliten.jpg
Helikopterkart-illustrasjonliten.jpg

Skisser Politiforum har fått tilgang til fra arbeidet, viser hva egne politihelikoptre i Bergen, Trondheim og Tromsø vil kunne ha å si for politiberedskapen. I mandatet til utredningen understrekes det at «forholdet mellom politiets behov for egne transportressurser og bruk av og utnyttelse av samfunnets totale transportressurser skal vurderes».

I arbeidet ligger en erkjennelse av at dagens politihelikopter er for lite. Songstad forteller at blant annet på grunn av påtrykket fra POD, så utreder nå Forsvarsdepartementet sitt eget helikopterbehov i et 15-20 års perspektiv. Der politiets innmeldte behov hva gjelder både responstid, behov for mannskapstransport og skarpskytterplattform er tatt med.

− Dette handler også om nye helikoptre til Forsvaret, der politiets behov i større grad er ivaretatt, sier Songstad.

Han legger ikke skjul på at det er viktig at utrykningstiden til de militære helikoptrene bedre kommer i samsvar med beredskapsbehovet.

Fornøyd med Forsvaret

Songstad viser til at det var en særskilt anbefaling i Gjørv-kommisjonen at POD skulle se på det sentrale Østlandsområdet.

– Derfor valgte vi å igangsette dette tidlig, samtidig som vi utfra denne jobben ville få nyttig kunnskap når vi skulle i gang med å se på hele landet.

I løpet av mars vil politidirektør Odd Reidar Humlegård beslutte valg av konsept for helikoptertjenesten for Oslo og det sentrale Østlandet. Mye tyder på at han vil lande på en løsning som innebærer en økning i løftekapasitet, og to til tre helikoptre, fremdeles uten å bruke disse helikoptrene som ildstøtteplattform.

I helikopterløsningen som er skissert skal politihelikopteret fortsatt primært fungere som observasjonsplattform, og gi bedre løftekapasitet. Det kan enten brukes til å øke drivstoffmengden og gi lengre flytid per oppdrag, eller å til å kunne løfte inn to-tre politimannsskaper.

Songstad forteller at POD nå har en prosess rettet mot Justisdepartementet og Forsvarsdepartementet hvor POD er tydelige på at bestillingen som er gjort til Forsvaret er for svak.

– Vi ser at kravet til responstid fra de militære helikoptrene er for svakt. Den må ned til 15 minutter, slik vi har for politihelikopteret, sier Songstad.

Han presiser at politiet er svært godt fornøyd med de tjenestene Forsvaret leverer.

– De leverer bestandig i henhold til bestillingen. Det er bestillingen som er for svak, sier Songstad.

Planlegger vesentlige endringer

På spørsmål om hvorfor politihelikoptrene ikke kan dimensjoneres for å fungere som ildstøtteplattform, svarer Songstad dette:

– Helikopter som ildstøtteplattform og helikopter som observasjonsplattform er to helt forskjellige konsepter hva gjelder både utrustning og trening. Vi mener at Forsvaret er de som i utgangspunktet skal håndtere taktisk operativ helikopterflyving på skarpe mål. Men jeg forutsetter at politiets helikoptertjeneste både trener på og har utstyret som trengs for å kunne fungere som ildstøtteplattform hvis situasjonen tilsier det.

Han ønsker med dette å tilbakevise at POD ikke har ambisjoner på helikopterområdet. Allerede for budsjettet i 2015 vil det være tatt høyde for forbedringer av politiets helikoptertjeneste på Østlandet, mens resten av landet vil følge.

Når Forsvarsdepartementet vil konkludere på politiets henvendelse om raskere beredskapstid, og kunne fungere som skarpskytterplattform har ikke Politiforum fått bragt klarhet i.