Politipatrulje på Grønland i Oslo.
Politipatrulje på Grønland i Oslo.

Obligatorisk framskutt lagring: Ingen forskjell for Oslo-politiet

Arbeidsgruppen som har sett på politiets våpeninstruks, vil gjøre framskutt lagring obligatorisk. – Det har vi allerede, sier Adnan Naeem.

Publisert Sist oppdatert

Naeem er tillitsvalgt på Grønland politistasjon i Oslo, og bidro sterkt til debatten om fast bevæpning av politiet med en internundersøkelse blant operative politifolk i fjor. Politibetjentens undersøkelse viste at fire av fem operative polititjenestemenn i Oslo ønsket å kunne ha pistolen i beltet.

Omtrent samtidig som Naeem gjennomførte sin undersøkelse, nedsatte Justisdepartementet en arbeidsgruppe som skulle foreta en totalvurdering av politiets våpeninstruks. Før jul framla gruppen en delrapport om obligatorisk fremskutt lagring av skytevåpen og ammunisjon, og behovet for personlige skytevåpen.

Delrapporten har nå vært ute på høring, med konklusjonen blant annet om å gjøre ordningen med framskutt lagring av skytevåpen obligatorisk.

– I Oslo har vi hatt framskutt lagring i alle år, så for oss hjelper det ingenting. For oss blir det ingen merkbar forskjell. Vi må fikle med de samme tingene. Vi må ned i våpenskrinet for å hente våpenet, som vi gjør i dag, sier Naeem til Politiforum.

«Tilbake til start»

Arbeidsgruppens forslag begrunnes i behovet for å ha en enhetlig praksis rundt framskutt lagring i politidistriktene, for å på den måten kunne styrke politiets beredskap og innsatsevne. Naeem understreker at han er positiv til forslagene i delrapporten.

– For de distriktene som ikke har dette på plass, er det kjempebra. Det er flott at det kommer et minimumskrav, for det blir mange forskjellige løsninger når det er opp til politimesteren å bestemme.

Arbeidsgruppen ønsker ikke noe skille mellom enhåndsvåpen og tohåndsvåpen (MP5).

«Etter direktoratets vurdering, bør en- og tohåndsvåpen ut fra beredskapshensyn og innsatsevne være likestilt», kommenterer Politidirektoratet (POD) i sitt høringssvarbrev til Justisdepartementet.

Hvilke kjøretøyer som skal utstyres for framskutt lagring, mener arbeidsgruppen at ikke bør reguleres direkte i våpeninstruksen. I stedet skal POD gi nærmere retningslinjer om dette.

Samtidig anbefaler også arbeidsgruppen å gi anledning til å oppbevare ammunisjon i beltet under tjenesten, noe Oslo politidistrikts operativt ansatte hadde fram til revolveren ble byttet ut med pistol i 2008-2009.

– Igjen er det jo et framskritt, hvis en ser det fra ståstedet til et ubevæpnet politikorps. Så det er positivt. Men for oss handler det jo om å gå tilbake til der vi var for fem år siden, understreker Naeem.

Personlige våpen

Videre mener arbeidsgruppen at innsatspersonell bør ha personlige enhåndsvåpen. Samtidig understrekes det at flere våpen og mer ammunisjon i kjøretøyer ute blant folk, øker risikoen for at uvedkommende kan skaffe seg tilgang til våpen og/eller ammunisjon. Det er enighet om at POD bør gi bestemmelser om sikringstiltak for å minimere risikoen for dette.

Høringsuttalelsen fra arbeidsgruppen har blitt framlagt for samtlige politidistrikter og særorganer, og det har kommet inn 21 svar - samtlige «gjennomgående positive» til arbeidsgruppens anbefalinger, ifølge svarbrevet fra POD. Arbeidsgruppens rapport og høringsuttalelsen fra POD er nå oversendt Justisdepartementet for videre behandling.

– Det er veldig bra at POD nå løfter dette opp på det nivået, mener tillitsvalgt Naeem, som til tross for at ikke endringene har stor effekt for de ansatte i Oslo, er positiv til endringsforslagene.