Mer effektiv utlevering i Norden

- Vi vil gjøre det raskere og enklere å pågripe, utlevere ogstrafforfølge lovbrytere i Norde.

Publisert Sist oppdatert

Det sier justisminister Knut Storberget. Lovenble sanksjonert i statsråd i dag.

- I Norden har vi alle forutsetninger for et tett og nærtsamarbeid om kriminalitetsbekjempelse, noe det nordiske justisministermøtet iYstad tidligere denne måneden ga et klart signal om. Den nordiske arrestordrenvil gi et mer effektivt system for strafforfølgning over landegrensene, sierjustisministeren.

Om loven

  • Den staten som mottar en arrestordre, skal pågripe og overlevere denettersøkte til den staten som har utstedt arrestordren, med mindre detforeligger spesielle grunner til å avslå.

  • Mulighet til å nekte overlevering av egne statsborgere innsnevres, ogblir på det nærmeste avskaffet.

  • Detinnføres korte frister for å etterkomme og iverksette en nordisk arrestordre.Ved samtykke fra vedkommende skal avgjørelsen treffes innen tre dager.

  • Arrestordreneskal sendes direkte mellom utpekte myndigheter (påtalemyndigheten i Norge).Domstolene skal i utgangspunktet bare bringes inn der den ettersøkte ikkesamtykker til overlevering.

  • Justisdepartementetskal bare treffe avgjørelse om overlevering når det foreligger konkurrerendeanmodninger om utlevering eller overlevering, og en eller flere av disse kommerfra en stat utenfor Norden.

Loven gjennomfører den nordiske konvensjonen om overlevering forstraffbare forhold mellom de nordiske landene (nordisk arrestordre).Konvensjonen ble ferdigforhandlet i 2005 og undertegnet av alle de nordiskeland 15. desember 2005.