Medlemsrekord i PF

I slutten av september passerte PF milepælen 12.000medlemmer.

Publisert Sist oppdatert

Dermed er posisjonen styrket som den mest betydningsfullepolitifagforeningen for de fleste kategorier politiansatte.

Med 730 nye medlemmer hittil i år, opplever PolitietsFellesforbund en betydelig styrking i alle kategorier. Hver måned harmedlemstallet økt, men det er særlig etter sommerferien at økningen tok helt avmed hele 214 nye medlemmer bare i september. I tillegg til at gruppen politiutdannedeøker, er det en kraftig oppsving i antallet politisivile og gruppen ledere medpolitioverbetjenter, lensmenn og politistasjonssjefer.

PF-leder Arne Johannessen er selvsagt kjempefornøyd.

- Det er utrolig morsomt å se at vi vokser i alle stillingskategorier.Det gleder spesielt mye å se den sterke tilstrømningen av sivile medlemmer. Jegopplever at vi ser effekten av at organisasjonen er synlig og viser musklerslik vi har gjort i hele 2008. Alle ser jo hvem som setter dagsorden. Da er detflere som vil være med på laget. I fagbevegelsen er størrelsen et vesentligmoment i forhold til makt. Dette goderesultatet er uten tvil er et resultat av at tillitsvalgte i PF lokalt ogsentralt gjør en solid jobb. Nå er det bare å ta av seg hatten, og gi en solidhonnør til tillitsvalgte som står på der ute, sier Johannessen.

I tillegg vokser PF godt på ledersiden.

- Det vi ser er at våre medlemmer som blir lensmenn velger åfortsette i under PF. Tidligere var det slik at de gjerne meldte seg inn iLensmannslaget. Det har nå stanset, og det hjelper tydeligvis ikke at dettidligere Lensmannslaget har skiftet navn, sier Johannessen.

- I stadig flere politidistrikt er det nå PF som harmedlemmene i ansettelsesrådet også for lederne. Jeg tror det har blitt lagtmerke til vårt brede tilbud når det gjelder kompetansehevning. Vi har kurs somvåre medlemmer setter veldig stor pris på. Ikke bare tillitsmannskurs, menkonkrete tilbud tilpasset lederrollen. I tillegg har vi hatt spesielle tema forsivile.

Men ingen må tro at fagforeningsleder Johannessen slår segtil ro med rekordresultatet.

- For å stimulere til ytterligere vekst har vi bestemt ossfor å markere medlem 1222 som vi nærmer oss med raske steg. Vi har fått flottegaver fra PFs merkantile samarbeidspartnere som i seg selv er en sværtverdifull gave.

Johannessen gir ros til samarbeidspartnere som vil være medå kaste glans over medlem 12222.

Markedskonsulent Ida Follerås i Politiforum kan fortelle atPFs merkantile samarbeidspartnere går sammen om gaver til en verdi av over10.000 kroner til den som blir PF-medlem 12222.

Follerås opplyser i det Politiforum går i trykken atmedlemstallet er på full fart mot det magiske 12222. Hvis tilstrømningen av nyemedlemmer holder seg, er det mye som tyder på at vinneren av alle disse gavenekankåres i slutten av oktober.

Må rekruttere flere medlemmer

Leder for Norges politilederlag, Jonny Nauste (bildet),satser på å få opp medlemstallet fra dagens 250 til 300. Men han innrømmer atdet blir tøft.

­- 300 vil være et ideelt tall for vår organisasjon. Menøkonomisk sett er det ikke noe fare for oss så langt, sier Jonny Nauste, somsammen med Svein Stuberg (50 prosent stilling) utgjør Norges politilederlag.

Ifølge Nauste har han mandat for å prøve få opp medlemsmassendet neste året.

- Vi skal være en organisasjon av og for ledere i norskpoliti. Utfordringen vår med tanke på nye medlemmer, er at det har værtvanskelig å erstatte de som går av med pensjon med nye. Men siden sommeren harvi klart å holde tallet stabilt på 250 medlemmer, sier Jonny Nauste.

Etter at Nauste tok over som leder for Gir Ove Heir, som blepolitimester i Vest-Finnmark tidligere i år, ser han at Norges politilederlagikke kan konkurrere med Politiets Fellesforbund på grunn av størrelse og medlemsmasse.Derfor ønsker han å opprettholde det gode samarbeidet som er mellom de toorganisasjonene.

Det er også satt ned en prosjektgruppe som skal se påhvordan dagens medlemsmasse skal beholdes. Likevel innrømmer Nauste atmedlemstallet ikke bør bli noe særlig lavere enn det det er i dag.

- Jeg vet ikke hva smertegrensen vår er, men vi må selvsagtha et visst antall medlemmer for å drive sunt. Vi må ha en vesentlig andel avpolitilederne i landet for å drive.

- Hva kan dere tilby deres medlemmer som ikke PF kan?
- Vi kan tilby et miljø med bare ledere, plussforhandlingsrett for våre medlemmer. Vi tilbyr også juridsik bistand til de sommåtte trenge det. Utover det kan vi ikke tilby noe ekstra i forhold til PF,svarer Nauste, og legger til:

- Det er ingen ting som tilsier at ikke vi skal være enaktør i dette markedet i årene fremover.

Vi har mange ivrige tillitsvalgte som hjelper til på enypperlig måte.