Måtte sende ny disk fra Oslo med fly

BL-serverer nede over ett døgn.

Publisert Sist oppdatert

Ledere i offentlige etatermangler kunnskaper om datasikkerhet, mener Nasjonal Sikkerhetsmyndighet. Forpolitiet sin del er problemet så stort at landets IKT-systemer kan lammes omikke noe gjøres raskt.

Ledere i offentlige etatermangler i stor grad opplæring i og kunnskaper om datasikkerhet, går det frem aven ny rapport fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), melder NTB.

Rett før sommerferien gikk BL-serveren ned iVestfinnmark politidistrikt. Det var ikke ingen drapsetterforskning som pågikkpå tidspunktet serveren var nede. Hadde så vært tilfelle, ville situasjonenvært meget vanskelig for etterforskere.

- Vi kunne ikke bruke BL til avhør. Men det var ingenting som hindret ansatte i å skrive avhør på for eksempel på papir eller talyd/bildedopptak av avhør. Men siden BL var ute av drift, var selvsagt tilgangtil andre avhør eller etterforskningsdokumenter man kanskje trengte for åfor å få informasjon til å gjennomføre avhørene vanskelig, sier Edvard Rognlidi Vestfinnmark politidistrikt.

I et brev datert 10. juni skriver avdelingsdirektør iPDMT Torhild Silseth til Politidirektoratet, og forklarer at databaseserverenfremdeles ikke har noen sikkerhet, og at en ny server må anskaffes. Prislapp300.000. Verken politidistriktet eller PDMT har disse pengene. Og dette erreparasjon av en server til ett datasystem i ett politidistrikt.

- Jeg kan bekrefte at BL-serveren vår var nede rettfør sommerferien. Nedetiden var et sted mellom 24 og 26 timer, sier EdvardRognlid.

Fraktes fra Oslo

Resultlatet av hendelsen var at PDMT måtte sende en nydisk fra Oslo med ekspressfly. Problemet var at da den nye disken var på plass,gikk to andre disker også ned. Dermed ble nedetiden forlenget med mange timer.

- Heldigvis hadde vi en reservedisk liggende, så sånnsett var vi litt føre var.De programmene som ble BL, Doculive, Gat-Sak (systemfor behandlig av kjøresedler) og pålogging til PASS. I praksis betyddeserver-bruddet at alle avhør åtte utsettes til neste dag og lite eller ingeninformasjon var tilgjengelig. Så deler av politiets «produksjon» ble satt ut avspill, innrømmer Rognlid.

- Var situasjonen kritisk?

- Nei, jeg vil ikke bruke ordet kritisk. Men atsituasjonen var uheldig er det liten tvil om.

- Hvordan er lagringskapasiteten i Vestfinnmarkgenerelt?

- Jeg kan ikke si at vi sliter med lagringsplass.

- Hva synes du om en eventuell innføring avdriftskonsept 2 slik PDMT ønsker?

- D2 er PDMT sitt hjertebarn og har helt klart sinepositive effekter. Spesielt med tanke på sikkerhet og sentraliserte backupløsninger.Men D2 har også sine ulemper slik jeg ser det.Sårbarheten på linjebrudd er enting. Hva skjer hvis en telelinje går ned mellom Sør-Norge og Nord-Norge? Etlinjebrudd vil lamme mye mer med D2 enn dagens løsning, svarer Rognlid.

- Går det mot en IKT-krise i politi-Norge slik PDMTskisserer?

- Nei, det vil jeg ikke si.

Politiet i Nord-Trøndelag har nylig opplevd at sinBL-server gikk ned. Der var nedetiden nærmere to og et halvt døgn.

Må flyttes

Jonathan Buckner, leder ved IKT- ogsikkerhetsseksjonen i Agder politidistrikt, kjenner også godt til PDMTs planerom innføring av D2 og sier at det er flere fordeler enn ulemper med systemet.Politidistriktet har også sine utfordringer mht lagringskapasitet og evt.nedetid på serverne.

- Hvis en server ryker på et tjenestested, kankonsekvensene bli store pga gammel teknologi / NT4.0. Hva skjer hvis PDMT ikkesitter med deler og kan levere det vi trenger? I verste fall må tjenestestedetstenges, de ansatte må flyttes til annet tjenestested med de konsekvenser detogså har for publikum.

- Er ledelsen i distriktet klar over situasjonen?

- Enkelte i ledelsen kjenner til problemstillingen. Vikommer til å ha en orientering for ledergruppen nå i august, svarer JonathanBuckner.

- Vi prøver å finne alternative løsninger for å væreforberedt dersom en slik situasjon oppstår i distriktet. Derfor er det viktig åorientere ledergruppen på hvilke mulige utfordringer/konsekvenser vi ståroverfor, sier Buckner.

Knakk sammen

Serverproblematikken er heller ikke ukjent for BentTrygve Mordt-Karleng i Vestfold politidistrikt. I våres knakk PO-serverensammen på grunn av en defekt vifte. Nedetiden var på mellom åtte og ti timer.

- Det sier seg selv at dette ikke er en god situasjonfor et politidistrikt. Når det operative verktøyet som styrer alt mannskap ogbiler faller sammen, merker vi selvsagt det på en negativ måte, sierseksjonssjef IKT i Vestfold Bent Trygve Mordt-Karleng.

Beskjeden han fikk da han tok kontakt medhovedleverandøren var at de måtte vente til neste dag på den ødelagte delen.Det takket Mordt-Karleng «høfferlig» nei takk til og at sa det ikke varholdbart.

- Utpå ettermiddagen fikk vi en ny del til serveren.Men det var fordi vi maste oss til det, presiserer Mordt-Karleng.

Et annet problem i Vestfold, var lagringskapasitetenpå hovedserveren. Ifølge seksjonssjefen var den smekkfull ved nyttår og filermåtte flyttes manuelt over på eksterne USB-disker for å opprettholde noediskplass på serveren slik at den ikke gikk ned. Dette er det nå ryddet opp i.

Men Bent Trygve Mordt-Karleng krisemaksimerer ikkesituasjonen ennå.

- Det er en ingen akutt IKT-krise i vårt distrikt slikPDMT påstår., men på sikt må det gjøres noe med dagens systemer, sier han.Operativsystemet som vi har på de fleste serverene i dag er avleggs. Her blirdet problemer med installasjoner av drivere og programmer som ikke lengerstøtter et slikt system. Dette regner jeg med PDMT også har utfordringer med.Her ser jeg en stor fordel med D#2.

- Hva med D#2?

- Slik PDMT har presentert systemet for oss, ville jegsagt ja. For meg virker det fornuftig, spesielt med tanke på sikkerheten.