Marianne Austgarden-Lund har blitt forespurt om å si opp stillingen som sykmeldt, men vil ikke gjøre det.
Marianne Austgarden-Lund har blitt forespurt om å si opp stillingen som sykmeldt, men vil ikke gjøre det.

Massiv støtte til Marthe

Flere personer forteller sin historie og støtter Marthe Austgarden-Lund etter at hun fortalte om hvordan hun hadde oppfattet personalbehandlingen i Agder politidistrikt.

Publisert Sist oppdatert

– Det har strømmet på med oppmerksomhet fra kjente og ukjente, som sier at jeg traff en nerve i systemet. Internt er det bevegelse, og jeg ble også invitert til møte med politimesteren, sier Marthe Austgarden-Lund.

Hun sier historien hun fortalte til Politiforum har ført til at mange andre har fortalt om tilsvarende historier om det hun kaller skremmende opptreden og behandling fra personalledelsen.

– Mange av disse tør ikke stå frem med sine opplevelser i frykt for hva som kan skje. Andre ønsker ikke å rippe opp i alt det vonde. Det jeg er fortalt bekrefter ukulturen, og tilsier at Agder politidistrikt må endre taktikk, sier Marthe.

– Presset til å sende permisjonssøknader

En av hennes kolleger, som ikke tør stå frem ved navn, sier at hun slet helsemessig og fikk samme behandling som Austgarden-Lund.

– Det ble ikke informert, eller det ble feilinformert, om mine rettigheter. Til slutt var det NAV som oppdaget feilene, forteller vedkommende.

I politidistriktet ble det en opprivende ny kultur og et vanskelig klima, ifølge personen.

– Jeg ble presset til å sende permisjonssøknader, truet med at de kunne bli avslått og bedt om å søke avskjed. Nå er saken min løst, heldigvis, sier den politiansatte.

Skjøv saken nedover

Arrestforvarer Tor Asle Rusvik var sliten i jobben, fikk angst og problemer med turnustjeneste. Han ble 40 prosent sykmeldt, og ønsket seg dagtidstjeneste i full stilling. Det fikk han, og ble friskmeldt.

Da Rusvik stilte spørsmålet om mulighet for å beholde opprinnelig turnustillegg med henvisning til Hovedtariffavtalen, avslo personalkontoret søknaden uten å informere om andre muligheter. Først da han engasjerte Politiets Fellesforbund ble Statens Pensjonskasse (SPK) kontaktet. Men uten at personalavdelingen svarte de.

– Da jeg oppdaget at politidistriktet ikke hadde gitt den informasjonen SPK ba om, skjøv de bare saken nedover i systemet med krav om lojalitet. Hele tiden er det argumentert mot meg, ikke med meg fra arbeidsgiver, sier Rusvik.

Saken til Rusvik er ikke ferdigbehandlet.

Gal prosedyre

Førstebetjent Øystein Jørgensen fikk brev fra personalseksjonen da det nærmet seg ett års sykemelding, uten noen form for personlig kontakt i forkant. Da ble han varslet om at han ville bli permittert uten lønn.

– Til overmål var brevet sendt i internpost til et lensmannskontor i stedet for til meg direkte. Jeg var da heldigvis oppegående nok til å takle denne noe spesielle prosedyren. For meg var dette brevet overraskende og svært upersonlig, sier Jørgensen.

Manglende oppfølging fra personalseksjonen ble heldigvis oppveid at mine fantastiske ledere på Kristiansand politistasjon, sier Jørgensen.

– Mitt ankepunkt er formen. Prosedyren, eller kanskje mangel på prosedyre, fremholder førstebetjenten.

Trist og beklagelig

Politimester Kirsten Lindeberg kommentere påstandene som de fire ansatte kommer med, men peker på at det er uriktig av henne å uttale seg om enkeltsaker.

– Jeg synes det er trist og beklagelig at ansatte gir uttrykk for at de har slike opplevelser som det vises til, sier politimesteren.

Hun viser til at Agder politidistrikt er en organisasjon med over 600 ansatte, og at det jobbes kontinuerlig med forbedringer og utvikling av gode rutiner.

– Vi har etter vår oppfatning et godt utarbeidet system for oppfølging av sykemeldte. Den ansatte følges opp av sin leder, med bistand av HMS-rådgiver og personalseksjonen. Dersom det i oppfølgingsperioden oppstår situasjoner der den ansatte ikke opplever at de blir behandlet slik de skal, tas dette opp, slik at vi får en mulighet til å bli bedre, understreker politimesteren.

Hun sier hun er opptatt at arbeidsgiver skal ha respekt for at en ansatt i langtidssykemelding er i en sårbar situasjon, og derfor skal behandles med respekt og empati.

– Ansvaret for oppfølging av sykemeldte er et lederansvar. Administrativ enhet i vårt politidistrikt har de siste årene hatt i oppdrag å rydde opp og forbedre våre rutiner for oppfølging av sykemeldte. Det har særlig vært et behov å gjøre det lettere for en leder å følge opp langtidssykemeldte. Dette arbeidet har vært utført av HMS-rådgiver i nært samarbeid med personalsjefen og hennes ansatte i lønns- og personalseksjonen. Jeg har en rekke gode tilbakemeldinger fra lederne ute i organisasjonen på det arbeidet som er gjort, fremholder Lindeberg.

Hun presiserer at regelverket som gjelder for statlige virksomheter også gjelder politiet.

Ønsker sakene i egne kanaler

– For noen langtidssykemeldte medfører det at vi må gjøre dem kjent med de rettigheter og plikter den sykemeldte har i forhold til Statens pensjonskasse og i forhold trygdeordninger.

De signaler som fremkommer i denne reportasjen, er en påminnelse om dette, og derfor er det nyttig at dette kommer frem, mener politimesteren.

– Jeg hadde imidlertid ønsket at de ansatte tok det opp gjennom våre kanaler og systemer, i stedet for å lufte dette eksternt. Jeg ønsker også å minne om at vi har flere vellykkede eksempler der medarbeidere som var borte fra jobben over lengre tid, nå jobber i 100 prosent stilling.