Måltall i forebyggende arbeid

I større grad enn tidligere skal forebyggende arbeid måles og evalueres

Publisert Sist oppdatert

Det har lenge vært etterspurt måter å dokumentere effekten av foregbyggende arbeid. I proposisjonen fra Justis- og beredskapsdepartementet står det: «Politiets kompetanse knyttet til forebygging skal styrkes, og den forebyggende virksomheten vil bli evaluert og målt i større grad fremover», under tittelen Bruken av måltall - særlig på det forebyggende området.

Slik det står i dokumentet er hensikten med bruken av måltall å «spore til økt politiinnsats ut fra samfunnsmessige behov».

Departementet skriver at bruken av måltall vil bli «kritisk gjennomgått for å sikre riktig prioritering og god ressursbruk».

Vil etablerer enheter i alle distrikt

Som tidligere kjent tas det sikte på å etablere egne organisatoriske enheter, der lederne har fagansvar for forebygging, i hvert distrikt. En enhet for strategisk kriminalitetsbekjempelse, der etterretning, forebygging og etterforsking inngår som likeverdige funksjoner.

Dette er et ledd i arbeidet med å heve statusen og posisjonen til det forebyggende arbeidet.

Tidligere er det sagt at det er visepolitimesteren som skal ha det overordnede ansvaret i de nye distriktene for forebygging.