Løsning på pepper­konflikten

Politiet følger iForsvarets fotspor og benytter seg av «gasskammeret» for å eksponere sine egnefor peppersprayen. Dermed er det slutt på direkte eksponering.

Publisert Sist oppdatert

Gasskammer: Forsvaret har lenge benyttet seg avgasskammeret på vernepliktige. Nå skal snart politiet ta i bruk samme metode (foto. Forsvarets Forum).

- Vi har nå sendt brev til Arbeidstilsynet hvor vi ber omenkelte presiseringer. Vi vil avvente svar derfra og ønsker derfor ikke åkommentere saken ytterligere, så lenge den fortsatt er under behandling, sierassisterende politidirektør Vidar Refvik.

Politidirektoratet, som har skrevet et svarbrev tilArbeidstilsynet, har en klar oppfatning om at OC-pepperspray ikke kan brukes avnorsk politi i operativ tjeneste uten at polititjenestemennene og - kvinneneselv har erfart en viss eksponering. Eksponering er nødvendig av følgendegrunner:

  • Faren for åbli eksponert for pepperspray ved utførelse av tjenesteoppdrag er til stede vedat han/hun ved et uhell blir utsatt for pepperspray via en kollegas bruk avspray eller at den personen som skal pågripes bruker pepperspray mottjenestemannen. Det er da svært viktig at tjenestemannen er kjent med egenreaksjon ved eksponering, slik at faren for panikkreaksjon reduseres. I etpolititaktisk perspektiv er det viktig at tjenestemennene mestrer den stress-situasjonsom kan oppstå dersom man i tjenesten blir eksponert for pepperspray
  • Det erviktig å trene på renseprosedyrer slik at dette gjøres på rask og riktig måte
  • Det erviktig at polititjenestemenn er innforstått med hvordan de som utsettes for OC-peppersprayfra politiets side kan oppleve dette

Videre i brevet slår Politidirektoratet fast at deresstandpunkt må sees i sammenheng med den mangeårige praksis de har i opplæring ibruk av CS-gass/tåregass. Opplæringen inkluderer eksponering hvor hver enkeltfår føle hvorledes gassen føles uten bruk av gassmaske. Erfaringene ved dennetypen opplæring er gode. Tilsvarende opplæring benyttes i Forsvaret. Medutgangspunkt i den gode erfaringen og det faktum at det ikke er reist kritikkmot en slik eksponering, vil Politidirektoratet se nærmere på den praktiskemuligheten for å gjennomføre en tilsvarende eksponeringsøvelse medOC-pepperspray. Vi legger til grunn at eksponeringsøvelsen, for å kunnegjennomføres, må være mindre belastende for tjenestemennene/studentene enn deneksponeringsøvelsen Direktoratet for arbeidstilsynets pålegg gjelder.

Politidirektoratet skriver også følgende i sitt brev: DersomDirektoratet for arbeidstilsynet er av den oppfatning at pålegget også omfatterannen og mindre belastende eksponering for pepperspray enn ved spraying iansiktet, ber vi om at nærværende henvendelse behandles som en klage tildepartementet.

Vernetjenesten er fornøyd

- Jeg er fornøyd med at arbeidsgiver viser en annentilnærming til eksponering under opplæring/godkjenning av pepperspray nå enntidligere. I den grad Direktoratet for arbeidstilsynet åpner for den skisserteløsningen til POD, forutsetter jeg at denne endringen blir gjenstand for enrisikovurdering før den endelige konklusjonen. Jeg forutsetter en god prosessder også vernetjenesten får anledning til medvirkning, sier Egeli.

- Hvordan ser du for den videre fremdriften i prosjektet?

- Det haster med avklaring fra direktoratet slik at vi kankomme videre i saken. Altfor mange har blitt fratatt muligheten til åbruke pepperspray de siste årene. POD argumenterer veldig godt for hvorforpepperspray, mendenne muligheten må alle få. En noe mer ydmyk holdning frapartene (POD og DAT) tidligere i prosessen kunne antagelig vært et forløsendeelement, sier Egeli.

Politiets Fellesforbund mener Politidirektoratets tilnærminger meget klok.