Klare for historiens hardeste lønnskamp

Er villig til å svekke tilliten for bedre lønn.

Publisert Sist oppdatert

Lønnsnivået i politiet er så skammelig lavt at det går mot«spesielle» virkemidler for å få gjort noe med det. Publikum blir skade­lidendeog tilliten svekket, men sentrale tillitsvalgte mener det er prisen samfunnetmå betale for at politiet skal få den lønnen de fortjener.

Selv om AS Norge går så det griner, blir ikke politifolkrikere. De blir bare mer og mer irriterte, og det er lenge siden frustrasjonenog misnøyen har vært så stor som nå.

- Lønnsnivået i norsk politi er en stor skam. Jeg fatterikke at våre politikere kan stå oppreistå se oss i øynene. Vi vil ha et kollektivt lønnsløft, sa forbundsleder ArneJohannessen i Politiets Fellesforbund under landsmøtet på Hamar, og varsletsamtidig at PF sentralt er villig til å satse mer og gjøre noe medfrustrasjonen som er ute i medlemsmassen.

Omvendt proporsjonalitet

Under landsmøtet var det unison enighet om at lønnskampenaldri tidligere har stått så sterkt som nå.

Lokallagslederne i de fire største politidistriktene, Oslo,Hordaland, Rogaland og Sør-Trøndelag går nå i bresjen for å sette søkelyset pålønn som det «aldri tidligere har vært gjort».

­- Det er noe essensielt feil i samfunnet når flyveledernesom har så lav tillit i befolkningen har skyhøye lønninger, mens vi som jobberi politiet har full tillit blant publikum, men lav lønn. For meg blir en sånntankegang helt feil. Vi snakker om omvendt proporsjonalitet, sierlokallagsleder i PF Hordaland, Ivar Sindre Hellene.

I forslaget som ble fremmet under landsmøtet fra PF Rogalandog PF Hordaland kom det klart frem at Politiets Fellesforbund skal være enkamporganisasjon. I forslaget heter det blant annet:

Medlemmene er nå lei av å vente på et respektabeltlønnsnivå. Medlemmene er lei av fagre ord og et forbundsstyre som anbefaler etoppgjør som medlemmene finner urimelig. Dette sa medlemmene også tydelig ifraom ved uravstemningen etter lønnsoppgjøret i 2006, der hele 64 prosent avmedlemmene sa unisont nei til det anbefalte forslaget.

I tillegg lot i overkant av 4.000 medlemmer være å avgi stemme. De firelokallagsledererne tror at det i denne gruppen langt på veg var folk som haddemistet all tro på oppgjøret.

Ofrer tilliten

- Vi er villig til å ofre og svekke den tilliten norskpoliti har i samfunnet for å oppnå betydelig høyere lønn. Hvilke virkemidler vivil bruke, kommer vi tilbake til. Men jeg kan love at publikum og samfunnetgenerelt vil få merke det på kroppen, sier lokallagsleder i Rogaland, ArildSandstøl.

Han får støtte av kollega Bjørn Enge i Sør-Trøndelag ogSigve Bolstad i Oslo.

- Lønnsfrustrasjonen er så høy i hele landet nå, jeg kanikke garantere at vi har kontroll på medlemsmassen og hva de kommer til å gjøreved neste års lønnsforhandlinger, sier Sigve Bolstad.

- Og da styrer dere mot tvungen lønnsnemnd som sist?

- Hvis det viser seg at vi går til streik, vil vi ikke gå iden samme fella som i 1995. Vi er godt forberedt, og kan streike i lang tiduten at tvungen lønnsnemnd blir resultatet. Samfunnet skal få merke bruken avde virkemidlene vi någår inn for, sier Bjørn Enge, lokallagsleder iSør-Trøndelag.

Ifølge kvartetten Sandstøl, Hellene, Enge og Bolstad, serikke arbeidsgiver noen grunn til å heve lønnen for medlemmene. De tror ikkesaklig argumentasjon vil endre dette.

- Bruk av virkemidler i en lønnskamp vil medføre en tøffbelastning for hvert enkelt medlem. Denne belastningen er vi villig til å ta,og alle nødvendige virkemidler skal brukes for å oppnå en akseptabel lønn, sierSigve Bolstad, som sier han har full støtte fra alle landets PF-medlemmer idenne saken.

- Frustrasjonen i medlemsmassen er nå så stor, at det går utover arbeidsmiljøet, som igjen går ut over polititjenesten og ikke minstpublikum, sier Ivar Hellene.

Ser mot Finland

På direkte spørsmål fra Politiforum hvilke virkemidler det ihovedsak er snakk om, vil ikke «lønnskampkvartetten» gå direkte inn på. Men deviser til et eksempel fra Finland hvor sykepleierne truet med å si oppstillingene sine og kreve en lønnsøkning på mellom 22 til 24 prosent over fireår. Det hele endte med et sted mellom 26 og 28 prosent.

- Vi står ved et veiskille nå. Hvis det ikke skjer noe medlønnsnivået i norsk politi, vil troverdigheten blant medlemmene synke. Jeg sierikke at vi skal gjøre det samme som sykepleierne gjorde i Finland, men det eret bevis på at det nytter å engasjere seg og å sette ord ut i handling. Og deter nettopp det vi også må gjøre, sier Arild Sandstøl.

Et annet argument som «firerbanden» mener må brukes for å fåopp lønningene, er at det er et betydelig antall ansatte i politiet som harforlatt yrket til fordel for langt bedre betalte jobber i det private, men ogsåi offentlig sektor. Og det er ingen lekkasje motsatt vei - politiutdannede påvei inn i politiet.

- Det er i stor grad ansatte med høy kompetanse og anseelsei vår etat. De må selvsagt belønnes, sier Ivar Sindre Hellene.