Hurtigendring kan gi lengre bevæpninger av politiet

Regjeringen foreslår endringer i dagens våpeninstruks for at Politidirektoratet skal kunne bevæpne politiet i tre måneder av gangen.

Publisert Sist oppdatert

Mens forslaget til ny våpeninstruks er under behandling, har regjeringen i dag lagt fram et forslag til endring av dagens våpeninstruks.

Forslaget innebærer at Politidirektoratet med samtykke fra Justis- og beredskapsdepartementet skal kunne bevæpne politifolk i inntil tre måneder. I tillegg skal dette kunne forlenges med åtte uker av gangen.

Forslaget er sendt ut på høring med frist allerede 4. februar og forslaget skal også tre i kraft i februar, dersom forslaget blir vedtattk.

Regjeringen skriver at bakgrunnen for forslaget er at gjeldende våpeninstruks ikke er tilpasset nåværende situasjon, med en trusselvurdering som advarer mot angrep på blant annet politipersonell innen det kommende året.

Ment å gjelde ut året

– Det er behov for en klar regel i våpeninstruksen som sikrer adgangen til å bevæpne politiet når dette er nødvendig for å ivareta politiets egen sikkerhet og innsatsevne. Justis- og beredskapsdepartementet sender derfor et forslag til endring av våpeninstruksen for politiet på høring, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP) i en pressemelding.

Dersom det nye forslaget blir vedtatt skal det gjelde ut året, når en ny våpeninstruks for politiet skal erstatte dagens instruks.

I det nye forslaget heter det at det kan bestemmes at "polititjenestemenn skal bære enhåndsskytevåpen i daglig tjeneste for en periode på inntil tre måneder, når det ut fra tilgjengelig informasjon anses nødvendig for å ivareta egen sikkerhet. Justisdepartementet kan samtykke til å forlenge bevæpningsadgangen med inntil åtte uker av gangen på de vilkår som er fastsatt i første punktum. Politiets beslutning om bevæpning skal gis ut fra lokale risiko- og sårbarhetsanalyser vurdert opp mot politiets oppgaveløsing."

– Ikke hjemmel i dagens instruks

Det har vært noe usikkerhet rundt om dagens våpeninstruks tillater en midlertidig bevæpning av politiet over lenger tid, basert på lite konkrete trusler eller hendelser.

Våpeninstruksen sier at politisjef kan beordre bevæpning når Justisdepartementet har samtykket i bevæpning til løsing av spesielle oppdrag, eller under særlige forhold. Departementet ba i desember Tor-Geir Myhrer ved Politihøgskolen om å utrede om dette er nok for å dekke dagens midlertidige bevæpning.

Myhrer konkluderer:

– Etter mitt skjønn må det legges til grunn at gjeldende våpeninstruks § 10, 1. ledd bokstav d ikke gir hjemmel for en så langvarig, tidsuavgrenset og generelle beslutning om bevæpning av alt operativt personell, som følger av Politidirektoratets anmodning av 18. november.

Med andre ord kan det være svært vanskelig å finne lovhjemmel for videre midlertidig bevæpning av politiet, dersom ikke forslaget til endring går gjennom.