Fysisk forfall = tillatt

Mens den fysiske formen til brannmenn, befal og ambulansepersonell blir testet årlig, er det fritt frem for politifolk å la kiloene komme og kondisen fare etter Politihøgskolen.

Publisert Sist oppdatert

For å komme inn på Politihøgskolen stilles det klare krav til fysisk form og skikkethet.

Både kondisjon, styrke, spenst og svømmeferdigheter blir gjennomgående testet. Og aller skjønner hvorfor: Det er nødvendig å være i god fysisk form for å jobbe som politi.

Likevel, etter man har fått eksamenspapirene er det slutt på testingen. Bortsett fra en årlig obligatorisk operativ trening på 40 timer med fokus på taktikk, skyting og arrestasjonsteknikk, stilles det ingen fysiske krav til operative polititjenestemenn. De eneste i politiet som jevnlig blir testet fysisk i dag er de ansatte i Beredskapstroppen og i Utrykningsenhetene.

Hovedverneombud - burde være jevnlige tjenester

At operative politifolk ikke må bevise at de er i god nok fysisk form til å gjennomføre jobben de blir satt til, står i sterk kontrast til hva både militæret, branntjenesten og noen ambulansetjenester krever av sine ansatte. I alle disse yrkene testes de ansattes fysisk form jevnlig for å sjekke om de er fysisk skikket til å gjennomføre jobben.

- Det er et paradoks at operative politi­folks fysiske form ikke testes etter Politihøgskolen. Jeg mener det absolutt burde være jevnlige tester for å finne ut om politi­folks fysiske form holder mål i forhold til oppgavene de blir satt til, sier hovedvern­ombud i politiet, Bjørn Egeli.

- Hvorfor er det så viktig for operative politifolk å være i god fysisk form?

-Mange av politiets oppgaver er krevende både fysisk og psykisk. Dersom man ikke er i fysisk god nok form til å gjennomføre et oppdrag vil dette oppleves som enda mer psykisk belastende og man vil bli utrygg i arbeidssituasjonen. I tillegg til at dette kan gjøre at jobben ikke blir gjennomført tilfredsstillende, kan det også føre til at man setter seg selv eller partneren i fare, sier Egeli.

Det er førstelektor, Pål Lagestad, som har forsket på politistudenters fysiske form i en årrekke, enig i.

- Jeg mener fysiske ferdigheter for politi­operative mannskaper i krevende situa­sjoner kan være livsviktig. I mangelen på fysisk kapasitet, vil det være lettere å havne i nødvergelignende situasjoner der halsgrep eller andre farlige eller skadende grep gjøres. Det er hevet over tvil at fysisk trening gir både fysisk og mentalt overskudd, sier Lagestad.

Hans forskning tyder på at en person som er fysisk skikket utstråler større selvtillit.

-Å se trent ut, og oppleve å være trent gir en annen dimensjon, og har en betydning når det tilspisser seg i tøffe tak ute i operative situasjoner, sier Lagestad som mener at en obligatorisk test på linje med den Forsvaret har (se faktaboks) ville motivert flere til å sørge for en akseptabel fysisk form.

Må få anledning til å trene mer i arbeidstiden

Egeli presiserer imidlertid at det ikke vil være nok å innføre jevnlige fysiske tester dersom det ikke legges til rette for tilstrekkelig med trening i arbeidstiden. Han mener derfor hvert enkelt politidistrikt må sørge for å tilrettelegge for at de ansatte kommer i best mulig fysisk form. I dag forholder politidistriktene seg til et rundskriv fra Politidirektoratet som gir politifolk anledning til å trene en time i uken i arbeidstiden. Det er imidlertid mange som ikke får benyttet seg av tilbudet, mener Egeli som dessuten peker på at en time i uken langt ifra er nok.

- Fra mange ansatte har jeg fått tilbakemelding om at de sliter med å få til trening i arbeidstiden fordi oppgavene er så mange at de ikke får tid. I tillegg mener jeg denne timen ikke er nok til å få politifolk i form. Politifolk må få anledning til å trene mer. Først da kan en diskutere kravet til, og test av fysisk form hos politioperative mannskaper, sier Egeli.

Politidistriktenes ansvar

Egil Svartbekk, seksjonssjef for HMS - seksjonen i Politidirektoratet (POD), sier det er opp til hvert enkelt politidistrikt å tilrettelegge for at politifolkene får gjennomført den ene ukentlige treningstimen i arbeidstiden. Fra PODs side er det ikke aktuelt per dags dato å innføre mer trening. Han presiserer imidlertid at POD både samarbeider og bidrar med økonomisk støtte til Norges politiidrettsforbund for å fremme fysisk aktivitet blant de ansatte.

Når det gjelder testing av fysisk form viser Svartbekk til en høring i 2003 hvor alle politidistriktene fikk uttale seg om fysisk testing burde innføres. De aller fleste distriktene svarte da at slik testing burde utsettes. Dette fordi det ikke forelå noen utredning av hvilke tester som burde gjennomføres og hvilke konsekvenser det burde få dersom man ikke besto dem. POD har per dags dato ikke påbegynt en slik utredning.