Frykter bistandsnekt fra europeisk politi

Klar tale fra dansk politi.

Publisert Sist oppdatert

Politiet i Norge har fått «klar tale» fra dansk politi omhva de mener om oppførelsen etter at spaningsavsnittet ikke kunne garantereovervåkning av en mulig forsendelse av mange hundre kilo narkotika fra Danmarktil Norge.
Politiforum er kjent med at det har kommet en tilbakemeldingfra dansk politi vedrørende en trailer som i høst ble stanset på en norskgrense og som hadde levert store mengder narkotika i Danmark. Ønsket var åfølge denne videre inn i Norge, men Oslo politidistrikt kunne ikke garantereannet enn overvåkning innenfor arbeidstiden. Det hele endte med at saken bleavsluttet på grensen uten å ta hensyn til danskenes ønske.

Ingen garanti

Leder ved spaningsavsnittet Oslo politidistrikt, Torstein Holand,er ikke i tvil om at det som nå skjer med spaningsavsnittet får enormeringvirkninger - ikke bare i Norge men også med tanke på samarbeidet med restenav politi-Europa. Holand ønsker ikke å uttale seg spesifikt om denne konkretesaken.
- Vi har internasjonale forpliktelser som er svært viktig åta seg av. Med dagens situasjon kan vi ikke garantere for overvåking utenomarbeidstid. Klart dette er urovekkende. I verste fall kan dette føre til atnorske politimyndigheter ikke får bistand av andre europeiske land når de berom det, sier Torstein Holand.

Politiforum har vært i direkte kontakt med dansk politi forå få bekreftet historien. Visepolitiinspektør ved Nordskjællands politi, LauThygesen, innrømmer at det skjedde en uheldig situasjon tidligere i høst.
- Vi kom ikke i kontakt med norsk politi. Dette førte til enrekke uheldige situasjoner. Jeg mener måten norsk politi behandlet denne sakenpå, ikke var hensiktsmessig, sier Lau Thygesen.

Godt samarbeid

Dansk politi ba om assistanse fra norsk politi til å spaneden aktuelle traileren for å finne ut av når den skulle tilbake til Danmarkigjen, slik at dansk politi kunne pågripe sjåføren. Norsk politi ble tydeliggjort kjent med at dansk politi ikke ønsket å pågripe sjåføren på grensen tilNorge ettersom etterforskningen fortsatt pågikk i Danmark. En pågripelse villeføre til at aktuelle bakmenn ikke ville bli tatt.

- Likevel gjennomførte norsk politi og norske tollere engrundig undersøkelse av traileren på grensen, til tross for våre ønsker om åikke gjøre det, bekrefter Lau Thygesen.

Etter å ha vært et døgn på grensen, kunne sjåføren kjørevidere til Sverige på grunn av at norske spanere verner om fritiden sin.
Til tross for massiv innsats fra svensk politi, klarte deikke å identifisere lastebilen igjen. Da dansk politi fikk informasjon franorsk politi, var lastebilen mellom Tyskland og Nederland.
- Vi har alltid hatt et veldig godt samarbeid med norskpoliti, og dette er en enkelt episode. Jeg er kjent med den pågåendelønnskampeni Norge, men utfallet av denne ene situasjonen ble uheldig for oss,sier Lau Thygesen.

Klar tale

Politidirektør Ingelin Killengreen er svært tydelig på hvahun mener om situasjonen i spaningsavsnittet i Oslo.
- På generelt grunnlag vil jeg si at det er svært uheldigdersom manglende tilgang på spanere fører til at kriminelle forhold ikke følgesopp slik de burde. Det er også svært uheldig dersom vi ikke kan bistå andrelands politi fordi tjenestemenn ikke er tilgjengelige. I det lange løp kan detføre til at vi ikke lenger kan regne med den imøtekommenhet som vi hittil harmøtt fra andre land, sier Ingelin Killengreen, og legger til:

- De aktuelle sakene gjelder Oslo politidistrikt og Kripos,og jeg forutsetter at ledelsen og fagforeningen samarbeider for å finne fremtil ordninger som ivaretar behovet for tilgjengelig kompetanse. Rent genereltvil jeg likevel si at erfaringen viser at vi for fremtiden målegge arbeid i å utarbeide tilsettingsvilkår og arbeidstidsordninger som sikrerat vi har tilgjengelig kompetanse når det er behov for det.

Hos riksadvokaten velger de å holde en lav profil om dennesaken.
- Vi oppfatter dette først og fremst som en lønnskonflikt,og den ønsker vi ikke å kommentere. Dette hører underpolitimesteren med POD som overordnet og det ville lett bli galt om vi gakommentarer i en slik situasjon, sier assisterende riksadvokat, Knut Kallerud.

Store utfordringer

Leder for organisert kriminalitet i Oslo, Øyvind Nordgaren,bekrefter overfor Politiforum at de utfordringene spaningsavsnittet i Oslo stårover, er store. Men han ønsker ikke å kommentere den spesifikke episoden somPolitiforum omtaler.
- Jeg har stor sympati for deres ønsker og forstår kravenespanerne kommer med. Vi har akkurat fremforhandlet en særavtale for dem somjobber med informantbehandling. Dessverre ble det ikke noe ekstra tillegg forspaningsavdelingen denne gangen, sier Øyvind Nordgaren.

- Slik jeg ser det, var det bare et tidsspørsmål før norskpoliti ville få «klager» fra andre land. Jeg tror dette eksempelet med danskpoliti bare er toppen av isfjellet av hva vi kan forvente oss i tiden somkommer, sier leder i Oslo Politiforening, Sigve Bolstad, og legger til:
- Det som skjer i politiet i Oslo om dagen er som enudetonert bombe.

Særdeles dramatisk

Forbundsleder Arne Johannessen er rystet over Politiforumsavsløringer.
- Dette er nok et eksempel på at ledelsen i et distriktforventer at norsk politi bidrar med dugnadsånd for å få tjenesten til å gårundt. Slik jeg ser det, er det utrolig at vi i 2008 blir vitne til at noe av detmest kritiske arbeidet i norsk politi blir spolert. Partene må finne en løsningsom gjør at spanerne er villig til å stille opp, og da i en form av enberedskapsordning som er så god at disse helt nødvendige tjenestene blir fulgtopp, sier Arne Johannessen.

Han er ikke i tvil om hvem som sitter med skylda i dennesaken.
- Både ledelsen i Oslo politidistrikt og politisk ledelse.Her er det snakk om småpenger for få å dette opp og stå. Hvis det ikke skjer,vil politiet miste oversikten over det organiserte miljøet, som selvsagt vilvære katastrofalt.