Fritt frem for narkotikasalg

I Haugesund er alle seksspanere ved etterretningsseksjonen flyttet over til operasjonssentralen.

Publisert Sist oppdatert

Foto: Thomas Berg

Bemanningssituasjonen er så prekær i Haugesund at alle seksspanere ved etterretningsseksjonen er flyttet over til operasjonssentralen. Nåvurderer flere å si opp stillingene og søke seg ut av etaten.

At Politi-Norge sliter med bemanningen er en dårlig bevarthemmelighet. Men det er stor grunn til å sette spørsmålstegn ved måten landetspolitimestere løser problemene på.

I Haugaland og Sunnhordland politidistrikt har politimesterHaakon Kjølberg Songstad valgt å «legge ned» alle de seks spaningsstillingenepå etterretningsseksjonen og overflytte dem til tjeneste som operatører vedoperasjonssentralen. Alle er innforstått med at han ikke har noe annet valg ogat han må prioritere liv og helse, men da går det selvsagt på bekostning avandre politioppgaver.

Ifølge Solveig Horne i justiskomiteen har dette ført til atall narkotikaspaning i Haugaland og Sunnhordland opphører, og man slutter åprodusere saker for å få bukt med narkotikaomsetningen.

- I praksis betyr dette at det blir fritt frem å omsettenarkotika i distriktet. Dette er selvsagt veldig alvorlig for en by somHaugesund som allerede har et narkotikarykte, sier tillitsvalgt påetterretningsseksjonen i Haugaland og Sunnhordland. På grunn av hans arbeid somspaner, ønsker han ikke å fremstå med navn eller bilde.

Merkelig prioritering

Den tillitsvalgte mener dagens prioriteringer er en merkeligog kortsiktig måte å løse bemanningsproblemet på.

- Vi som jobber som spanere i distriktet er høyt motivertesom brenner for arbeidet vårt. Nå som vi jobber ved operasjonssentralen, kanjeg ikke akkurat si at vi er like motiverte som før. Frustrasjonen er megetstor og allerede har flere av spanerne hos oss søkt andre jobber utenforetaten. Det er et tydelig signal på hva vi mener om situasjonen, sier han.

- Hva betyr dette for dere i praksis?
- Flere store saker som skulle vært i gangsatt har blittlagt på is. Vi mister kontakten med informantene som igjen fører til at vi ikkelenger vet hva som skjer i de ulike kriminelle miljøene. Måltallene fratidligere har vist at vi har produsert mye godt politiarbeid. Nå kommer tallenetil å synke betraktelig som et resultat av prioriteringene i distriktet.
- Vil det bli mer narkotikaomsetning i Haugesund nå som etresultatet av at seksjonen deres legges død?

- Helt klart. Det tar ikke lang tid før kriminelle i andredistrikter får vite at narkotikasatsingen her ligger død, og dermed kommer dettil å florere over av stoff.

Pisse i buksa

Spanerne i Haugalandog Sunnhordland forstår at politimesterHaakon Kjølberg Songstad må gjøre prioriteringer for å løse den akuttesituasjonen på operasjonssentralen. Derfor rettes det hardeste skytset motjustisminister Knut Storberget - som av mange blir betegnet som strutseknut iHaugaland og Sunnhordland politidistrikt. De får støtte fra flere hold.

- Denne prioriteringen er som å pisse i buksa. Det varmer ibegynnelsen og blir ekkelt og kaldt etter hvert, sier seksjonssjef vedetterretningsseksjonen, Dagfinn Torstveit.

Torstveit er heller ikke spesielt imponert overjustisminister Knut Storberget i bemanningssituasjonen som politi-Norge nå harhavnet i.

- Organisert kriminalitet er en trussel mot samfunnet og detvar derfor vår avdeling ble opprettet i sin tid. Nå som spanerne bliroverflyttet til operasjonssentralen, sier det seg selv at vi ikke klarer åopprettholde de gode måltallene vi har fra tidligere år. Det er ikke mulig ådrive etterforsking på det planet vi ønsker med denne bemanningen, sierTorstveit.

- Vil få problemer med måloppnåelsen

- Narkotika har vært et langt større problem i distriktetvårt tidligere. Nå har det normalisert seg over tid, sier politimester KaareSongstad.

- Dette er ikke en permanent løsning, forsikrer KaareSongstad.

Han kjenner godt til frustrasjonen til de ansatte spanerneved etterretningsseksjonen i Haugaland og Sunnhordland.
- Vi kan selvsagt ikke fortsette slik som dette fremover. Vivil få problemer med måloppnåelsen vår på alvorlig narkotika og derfor vil vivurdere fortløpende hvor lenge denne løsning kan vare, innrømmer Songstad.

- Hvor lenge tror du dette vil vare?

- Det er helt umulig å svare på, men det er helt klart at vihar blitt sårbare innenfor de områdene som disse spanerne jobber med. Når deter sagt så forventer jeg at dette blir kortvarig, svarer Songstad.

- Forstår du frustrasjonen?

- Ja, det gjør jeg. Hvis det ikke snart blir en løsning påbemanningssituasjonen og overtidsnekten fortsetter, er vi nødt til å se påandre måter å organisere tjenesten på, sier Songstad, som peker på at det stortsett har vært enighet om tjenesteordningene i distriktet frem til nå i høst.
- En av årsakene til at vi har fått for mye bruk avovertid er at det - særlig de siste to årene - har vært vanskelig å få taki nok folk til å fylle opp tjenestelistene. De som er der må da ta et ekstratak, men overtidsvolumet har blitt for stort ved de enhetene som harvakanser. Utfordringen i vår nåværende situasjon er å utvikle tjenesteordningersom er mer robuste og som tåler vakanser uten at det utløses overtid. Inntildet leveres flere ferdigutdannede tjenestemenn inn i systemet vil detteantageligvis medføre både en økt sentralisering av den politioperative tjenestenog en forskyvning av ressurser fra etterforskning til ordenstjeneste.

Oppgitt

Varaordfører i Haugesund, Sven Olsen, FrP (bildet), er altannet enn imponert over Knut Storbergets innsats i bemanningsproblematikken inorsk politi.

- Jeg har sett svaret til Storberget på spørsmålet fraSolveig Horne, og jeg er mildt sagt bekymret. Jeg forventer at det kommer merpenger på bordet til norsk politi, for slik situasjonen er nå, er den uholdbar.Det kommer ikke til å ta lang tid, før vi dessverre vil seresultater at detsom nå er skjedd ved etterretningsseksjonen i Haugesund. Når det forebyggendearbeidet opp mot ungdomskriminelle i faresonen blir lagt dødt, sier det segselv at dette vil få negative konsekvenser. I utgangspunktet er grunnbemanningenfor lav i norsk politi. Da nytter det ikke å ta fra en avdeling og flytte deover på en annen. Antallet politifolk er fortsatt det samme, sier Sven Olsen,og legger til:
- Nå er et på tide at Knut Storberget oppfyller sineforpliktelser overfor norsk politi.

Tatt opp i spørretimen

- Bemanningssituasjonen bekymrer også sentrale medlemmer ijustiskomiteen. Solveig Horne, FrP (bildet) sendte følgende spørsmål tiljustisminister Knut Storberget i midten av oktober.

- Er statsråden villig til å ta på seg det politiskeansvaret for at mange ungdommer i Haugaland og Sunnhordland politidistrikt blirnarkomane, og vil statsråden foreta seg noen for å hindre nedleggelsen avetterretningsseksjonen?

Knut Storberget svarte blant annet følgende på spørsmålettil Horne:

- Basert på uttalelser fra Politidirektoratet ogpolitimesteren i Haugaland og Sunnhordland kan jeg opplyse at ledelsen ipolitidistriktet planlegger omlegging av tjenesten ved politidistriktetsetterretningsseksjon fra 21. oktober 2008. Bakgrunnen for dette er at det ikkehar vært mulig å skaffe frivillig personell til å påta seg overtidstjeneste.For i størst mulig grad å unngå bruk av beordring er det behov for å økebemanningen ved Operasjonssentralen. Polititjenestemenn ved Etterretningsseksjonenoverflyttes derfor til Operasjonssentralen fra 21.10.08. Etterretningsseksjonenlegges ikke ned, men må tåle en omprioritering av ressurser.

- Når det gjelder narkotikabekjempelsen i politidistriktet,får jeg forsikringer om at den ikke har stoppet opp. Distriktet er organisertmed geografiske driftsenheter som har ansvar for dette saksfeltet i sineområder. Haugesund politistasjons ansvar for dette er således uendret, ogpolitistasjonens måloppnåelse på dette saksfeltet er meget god. Politidistriktethar i en årrekke fastsatt og oppnådd, ambisiøse mål for narkotikabekjempelsen idistriktet.

Jeg vil minne om at Soria Moria-erklæringentrekker frem politiråd som en viktig kriminalitetsforebyggende arbeidsform. Pågrunn av kriminalitetens kompleksitet er kommunens mange velferdstjenestermeget viktige for en best mulig tilnærming for å skape et trygt og inkluderendesamfunn.

- Etteretningsseksjonen har ansvaret formåloppnåelse i 2. og 3. leddssaker for hele politidistriktet. Distriktetsmåloppnåelse avhenger dermed av om etteretningsseksjonen er i stand til å biståde geografiske driftsenhetene, noe de per i dag ikke er, sier en spaner veddistriktet, som på grunn av sin stilling ikke ønsker å stå frem med navn ogbilde.