Forlenger søknadsfristen på politimesterjobbene

Søknadsfristen på de nye politimesterstillingene forlenges til 30. september.

Publisert Sist oppdatert

Søknadsfristen på politimesterstillingene i ti av landets tolv nye politidistrikter er flyttet til 30. september.

Søkerlistene vil bli offentliggjort i starten på oktober da den utvidede fristen er ute.

– Vi vil bruke litt mer tid for å sikre en grundig rekrutteringsprosess, og forlenger derfor fristen med en måned. Vi gjør dette for å sikre at vi får best mulig kandidater, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård i en pressemelding.

Politidirektoratet tar fortsatt sikte på å ansette politimestrene i løpet av 2015.

Ti av tolv

I den nye politidistriktstrukturen er det ti politimesterstillinger som er blitt utlyst. Justis- og beredskapsdepartementet har vurdert hvilke av de tolv politimesterstillinger som kan lyses ut. Det avgjørende for vurderingen har vært hvilke politimesterembeter som videreføres, det vil si at de ikke nedlegges eller endres i betydelig grad i forbindelse med reformen.

Er politimesterembetet videreført, fortsetter politimesteren i stillingen ut åremålsperioden.

Tidligere har HR-direktør Karin Aslaksen i Politidirektoratet sagt til Politiforum at POD er blitt gjort kjent med at politimesterembetene opphører i ni av distriktene. I Oslo, Tromsø og Agder er endringene for små til at embetene opphører.

Åremålet til politimester Kirsten Lindeberg i Agder utgår imidlertid den 31.12.2015. Derfor lyses også politimesterstillingen helt sør i landet ut.

Hans Sverre Sjøvold i Oslo og Ole Bredrup Sæverud i Troms er derfor allerede bekreftet som første politimesterne i de nye distriktene.

Distriktene der stillingen som sjef er utlyst er: Finnmark, Nordland, Trøndelag, Møre og Romsdal, Vest, Sør-Vest, Agder, Sør-Øst, Innlandet og Øst.

Se kart over hvordan det nye Politi-Norge ser ut i bunnen av artikkelen.

politimesterkabalen2506.jpg
politimesterkabalen2506.jpg

Omdiskutert søknadstekst

Etter at POD utlyste politimesterstillingene kom det reaksjoner på at kravet til jusutdannelse er sterkt betonet i kvalifikasjonskravene.

I utlysningsteksten er det første nevnte krav til kvalifikasjon: «Mastergrad, fortrinnsvis jus/rettsvitenskap».

Det har fått politiansatte til å kommentere at det legges til rette for et «juristvelde» i politiet.

Vidar Refvik
Vidar Refvik

I sommer sa daværende, fungerende politidirektør Vidar Refvik at Politidirektoratet ønsker et så godt og bredt søkergrunnlag til stillingene som mulig:

– Vi trenger politimestre med bred ledererfaring og et stort engasjement for samfunnsoppdraget. Vi mener disse intensjonene er nedfelt i de ønskede kvalifikasjonskrav vi har tatt inn i utlysningsteksten. Denne teksten har vi jobbet mye og grundig med, og vi har også drøftet dette med organisasjonene og nåværende politimestere og lyttet til innspillene vi har fått.

Ifølge Refvik har det vært en stor grad av enighet i de fleste av kvalifikasjonskravene.

− Diskusjonen gikk på om det skulle være et absolutt krav til en master, og hvorvidt jus/rettsvitenskap skulle være med. Den nye politimesterrollen vil ha et stort spenn av oppgaver og ansvar som krever strategisk og analytisk kompetanse. Det er derfor stilt krav til en master. Vi synes heller ikke det er unaturlig at den øverste lederen i et politidistrikt har en master når vi stiller krav til en bachelorgrad for å kunne begynne i som polititjenesteperson, sa Refvik.