Arne Røksund leder arbeidet med politianalysen.
Arne Røksund leder arbeidet med politianalysen.

Fire modeller for framtidens politi

I den kommende politianalysen skisseres det fire modeller for framtidens politi - basert på hvilke oppgaver etaten skal løse.

Publisert Sist oppdatert

Spennet i politiets oppgaver, er nemlig noe politianalysen vil se nøye på.

Arne Røksund, som leder arbeidet med politianalysen, sier allerede nå at oppgavene er veldig bredt og mangfoldig anlagt, også sammenlignet med andre land.

– Hva skal til for at politiet løser de oppgavene de har på en mest mulig effektiv måte? Vi gjør en nøye vurdering av hver arbeidsoppgave politiet er tillagt. Er det bra at politiet gjør det, eller er det bedre at andre gjør det? spør han.

– Vi starter resonnementet med å finne ut hva som er politiets kjerneoppgaver. Trekkes fokuset bort fra kjerneoppgavene, må vi se nærmere på dette.

I dette ligger det at politianalysen må se på hva politiet er til for.

– Hva er egentlig politiets oppgaver, og hva faller utenfor? Er det hensiktsmessig at politiet beholder disse oppgavene, eller er det andre som kan gjøre dem? sier Røksund.

Han presiserer at dette ikke er endelige konklusjoner, og at de i den fasen de nå er i, ønsker velkommen innspill om hvordan framtidens politi bør se ut.

I politianalysen vil det bli skissert fire alternative modeller for politiets oppgaver.

Der beskrives oppgavene som alt fra rene kjerneoppgaver til mer perifere politioppgaver som lensmannsskjønn, administrasjon av naturskadeerstatninger og enkelte andre forvaltningsoppgaver.

– Satt opp mot kjerneoppgavene, bringer det frem konsekvenser for fokus og løsning av disse, fordi politiet skal løse en del oppgaver utenfor kjernevirksomheten. Vi kommer til å se på de grunnleggende prinsippene som ligger til grunn for politiet og det at det skal være et desentralisert politi. Det ligger ikke noe nå på bordet nå, som gjør at vi kommer med en grunnleggende annen tilnærming, understreker Røksund.

De fire politimodellene

Rendyrket modellFokusert modellGeneralistmodellUniversell modell
Politiet skal kun utføre kjerneoppgavene, altså de rent polisiære oppgavene.Som rendyrket modell, men inkluderer i tillegg underoppgaver som understøtter kjerneoppgavene.Politiet gjennomfører alle oppgavene det er "naturlig" at politiet ivaretar, gitt sin kompetanse.Politiet har ansvar for alle oppgaver de kan gjøre i kraft av sin lokale tilstedeværelse som statlig myndighet.