- Feilslått opptakstaktikk

Sentrale personer i opptaksnemndene ved Politihøgskolenmener omleggingen fra en til tre nemnder har vært totalt feilslått og ikkeminst fryktelig kostbart.

Publisert Sist oppdatert

- Man skal ikke være spesielt intelligent for å skjønne atdette ikke har vært vellykket. Dessuten må det ha kostet uforholdsmessig myepenger sier Ivar Prestbakken som har sittet i opptaksnemnda de siste fem årene.

Prestbakken får støtte av flere personer som har vært medbåde med den gamle og nye ordningen. Felles for alle personene som Politiforumhar vært i kontakt med er at de sier hensikten har vært god men utførelsen ikkehar gitt de resultatene man hadde håpet.

Feil

Politiforum avslørte i fjor april i fjor at Politihøgskolenønsket å utvide opptaksnemndene fra én til tre. Hovedgrunnen var atopptaksnemndas kapasitet var sprengt.

Rektor ved Politihøgskolen, Hans Sverre Sjøvold,sa den gangen at ved å ha tre nemnder fordelt rundt i landet trodde han detogså kunne bidra til i større grad å sikre det mangfoldet skolen ønsket.

- Med de endringene jeg nå foreslår, vil tallet påkvalifiserte kandidater til studieplass kunne økes markert. Dette er også etviktig signal til alle de som søker studieplass hos oss, presiserte Sjøvold forhalvannet år siden.

Det har vist seg å være feil, ifølge sentrale personer iopptaksnemnda.

Ifølge Ivar Prestbakken har de tre opptaksnemndene i årintervjuet i overkant av 900 personer som har søkt på Politihøgskolen. Opptaket2007 har vært et gjennomsnittsår i forhold til antallet søkere vi harintervjuet og kalt inn til opptaksprøver de siste årene.

- I år ble alle kvalifiserte søkere kalt inn tilopptaksprøver. Jeg har tidligere vært med på at vi har intervjuet adskilligflere søkere med bare en nemnd. Jeg tviler sterkt på at det blir flere søkeretil Politihøgskolen selv om det kommer to nemnder til, sier Prestbakken.

Han får støtte av opptaksnemndas lege gjennom de siste sjuårene, Jon G. Reichelt.

Skjønnsmessige forskjeller

­- Opprettelsen av tre nemnder har definitivt ikke ført tilat skolen har gått igjennom flere søkere eller fått flere kvalifiserte søkere.I mine øyne holder det med én nemnd og én lege for å gjøre denne jobben.

En vurdering av en søker vil alltid innebære et visstskjønn, uansett hvor presise kriterier man måtte ha - og i respekt for dette eropptaksnemnda satt sammen av fire personer med forskjellig bakgrunn som bådeopplever og vurderer samme kandidat. Det er forbi min forstand at tre nemnderkan utøve likt skjønn ettersom de er satt sammen nettopp av ulike mennesker medulik bakgrunn. Ulik skjønnsutøvelse må da være uheldig i en situasjon hvor desom vurderes er i en konkurransesituasjon. På selv et rimelig

konkret område som det rent medisinske, med såpass klarekriterier, opplevde vi at skjønnet ble utøvd forskjellig. Altså at søkere somble avvist av en av opptaksnemndas leger, ble godkjent av meg senere etterfremmet klage.

Jeg håper at flere enn meg ser at det ikke er heldig, og detville bli ekstra galt dersom det ble rykter om at det for eksempel var lettereå bli elev via opptaket i Oslo enn i Bergen, sier Jon G. Reichelt.

- Finnes det eksempler på det?

- Ja. Vi har såpass uheldige situasjoner at det er blittklagesaker ut av problemstillingen. Tidligere har jeg vurdert alle kandidateneover samme lest. Med treleger kan det lett oppstå et rykte om at det erlettere å slippe gjennom «nåløyet» med opptaksnemndas lege i nord kontra legenpå Østlandet, svarer Reichelt.

En annen utfordring med omlegging fra én til treopptaksnemnder har vært å få tak nok leger. Ifølge Reichelt har flere leger vednemnda på vestlandet måtte dele en stilling for å få det til å gå opp.
- Beklagelig, mener Reichelt.

Reichelt så faren allerede for halv annet år siden daPolitiforum skrev omlegging fra én til tre nemnder. I brevet han sendte tilrektor Hans SverreSjøvold kommer det blant annet frem følgende:

- Jeg synes verken søknadsmasse eller opptaksprosedyre erdårlige i dag. Jeg mener Politihøgskolen kanskje har den beste og mesteffektive seleksjonsprosessen i Norge i dag, der man ønsker relativt stortantall elever ut fra et stort antall søkere, med rimelig god kombinasjon avnegativ og positiv seleksjon. Jeg tror man skal tenke seg grundig om før man endrerdette vesentlig (...) Risikoen for signifikante forskjeller mellom nemndene vilvære stor etter mitt skjønn.

Store kostnader

Politiforum vet at det har kostet mye å utvide fra én tiltre opptaksnemnder. Ikke minst med tanke på reiseutgifter og forberedelser iforkant. I tillegg er det ingen hemmelighet at det koster penger å sysselsettetre ganger så mange mennesker enn det det gjorde før omleggingen.

I fjor ble det kalt inn 850 personer til intervju. Av dissevar 419 skikket og de skulle kjempe om 360 plasser.

I år har tallet steget til 556 skikkede personer mens dettotalt er 432 plasser som skal bekles.

Andre Alfredsen er seniorrådgiver ved Høgskolen i Oslo oghar vært med i opptaksnemnda i fire år. Også han tviler på om det har vært enreell gevinst etter omleggingen.

- Det tviler jeg på. Men når det er sagt, mener jeg atPolitihøgskolen har en søkermasse andre høgskoler bare kan drømme om å ha. Såegentlig er dette et luksusproblem. Samarbeidet mellom nemndene har nemndenelangt på vei lyktes med. Vi var redd for at vi skulle få tre nemnder som jobbetulikt mht hvordan man håndterer opptakekravene. Gjennom samkjøring på forhåndog kommunikasjon nemndene imellom underveis ser vi at de tre nemndene kom utmed prosentvise relativt like opptaksresultater. Dette er vi fornøyde med, sierAndre Alfredsen.


- Vi har fått tilført ny kompetanse

- Ved å opprette nye nemnder økte vi potensialet forsaksbehandling og kunne kalle inn 1500. Man kan ikke hevde at opprettelsen avtre nemnder er feilslått fordi det et år ikke var mer enn 900 som bleintervjuet. Frafallet var betydelig og det er neppe tvil om at en nemnd medfasit i hånd kunne gjennomført opptaket, men hva om det hadde vært 1300? Dettekunne man ikke vite på forhånd, sier rektor ved Politihøgskolen, Hans SverreSjøvold.

- I en overgang vil det være innkjøringsproblemer. Ordningenvil bli evaluert, men ett år er for kort tid. Jeg er godt fornøyd med å hautfordret etablerte «sannheter» omkring Politihøgskolens opptak. Ved å oppretteto ekstra nemnder har vi fått tilført ny kompetanse og økt vår egen kritiskerefleksjon, ikke minst i forhold til å oppfylle politiske målsettinger medopptaket, sier Sjøvold.

- Hvor mye har dettekostet?

- Det sier seg selv at tre opptaksnemnder har kostet mer ennen. Dette vil vi se på når vi evaluerer. Jeg mener opprettelsen av flerenemnder absolutt har hatt en effekt. Det har resulterte i en økning på 137skikkede kandidater. Politihøgskolen har sin høyeste kvinneandel noen gang, ogvi tok opp 29 studenter med minoritetsbakgrunn. Jeg må jo si at jeg undres littover at det nå hevdes at en nemnd like godt kunne ha gjort jobben. Hvorforgjorde da ikke den ene nemnden det da den hadde muligheten, spør Sjøvold.

- Skal Politihøgskolen oppfylle den politiske målsettingen omet politi som speiler befolkningen kan vi ikke bare velge ut etter poeng. Deter viktig å vurdere alle som er kvalifisert. Ved å opprette nye nemnder økte vipotensialet for saksbehandling og kunne kalle inn 1500. Man kan ikke hevde atopprettelsen av tre nemnder er feilslått fordi det et år ikke var mer enn 900som ble intervjuet. Frafallet var betydelig og det er neppe tvil om at en nemndmed fasit i hånd kunne gjennomført opptaket, men hva om det hadde vært 1300?Dette kunne man ikke vite på forhånd.