Faremo ønsker sterkere nærpoliti

Justisminister Grete Faremo sier at ønsket om et sterkere nærpoliti er noe av det som ligger bak Justisdepartementets gjennomgang av strukturen i politidistriktene.

Publisert Sist oppdatert

Hun er ikke enig i at det å slå sammen små politidistrikter går på bekostning av å styrke nærpolitiet.

– Med effektiv bruk av teknologi og gode styringssystemer, kan vi forenkle administrasjonen og frigjøre politifolk til operative oppgaver. Jeg ønsker et styrket nærpoliti og økt tilgjengelighet for publikum. Da mener jeg vi gjør noe riktig med politiorganiseringen, sier Faremo, og fortsetter:

– Et sterkt nærpoliti er viktig for beredskap og god kriminalitetsforebygging. Vi trenger sterke operasjonssentraler som skal fungere som et nav for tjenesten ute i politidistriktene. Ansatte på operasjonssentralene må ha rett kompetanse. Vi vil legge til rette for økt mulighet for opplæring, noe jeg ser de allerede har benyttet seg av i Hedmark politidistrikt.

Justisministeren vil ikke gå inn på temaet omfordeling av ressurser fra særorganene til politidistriktene.

– Ser man på kriminalitetsbildet, er det gode grunner til at man har holdt et sterkt fokus på særorganene. Nå er det naturlig å avvente politianalysen før man gjør større satsing der.

Sommeren 2013 vil et historisk stort antall på 720 studenter avlegge avgangseksamen på Politihøgskolen.

– For kritikerne av satsingen ut mot politidistriktene, er det grunn til å legge merke til at vi derfor har finansiert en nettotilførsel av 350 friske politistillinger. 70 er øremerket Oslo, men dette store kullet gir god mulighet for økt bemanning ut i politidistriktene inneværende år.

– Du må ikke fortelle meg at ikke slikt er med på å styrke nærpolitiet og dermed bedre beredskapen, sier Faremo.