- Det er jo spesielt at vi ikke fikk bidratt til gode løsninger for fellesskapet, sier lokallagsleder Erlend Bjørnestad i Politiets Fellesforbund.
- Det er jo spesielt at vi ikke fikk bidratt til gode løsninger for fellesskapet, sier lokallagsleder Erlend Bjørnestad i Politiets Fellesforbund.

Fagforeninga ville gi distriktet 145.000 kroner. Men distriktet fikk ikke lov til å ta imot.

– Det skal være strenge kriterier for å motta gaver, sier Politidirektoratet. PF synes avgjørelsen er spesiell.

Publisert Sist oppdatert

Den 30. juni sendte Sør-Vest politidistrikt et brev til Politidirektoratet, der de ba om å få lov til å ta imot en gave fra fagforeninga Politiets Fellesforbund (PF).

PF ønsket nemlig å bidra med hele 145.000 kroner til innkjøp av utstyr til videokonferanser, kommer det fram av brevet Politiforum har fått innsyn i. Men svaret fra direktoratet var følgende: Nei.

Bakgrunnen for at fagforeninga ville bidra med en gave til arbeidsgiver til en såpass høy sum, skal ifølge brevet være suksess og sparte penger etter at videokonferanser ble innført i vinter. Ettersom Sør-Vest politidistrikt betraktet den økonomiske støtten som en gave, skrev de søknaden til POD om å få motta gaven, slik økonomiinstruksen krever.

Svaretbrevet er i midlertid ikke til å misforstå: «Politidirektoratet finner ikke å kunne gi samtykke til at Rogaland politidistrikt mottar omsøkte gave.»

– Vi fikk nei, bekrefter administrasjonssjef Bengt Sporaland i Sør-Vest politidistrikt, som også hadde skrevet søknaden på vegne av distriktet.

Strenge kriterier

Politidistriktet har behov for å øke VTC-kapasiteten og ville gått til innkjøp av utstyret i nærmeste fremtid uavhengig av gaven fra PF. Dermed vil ikke gaven medføre økte driftsmessige bindinger for politidistriktet. Virksomheten har heller ikke tatt noen form for initiativ overfor PF til å motta gaven.

– Vi fikk nei blant annet fordi det skal være strenge kriterier for å motta gaver og fordi vi uansett hadde tenkte å kjøpe det inn, sier Sporaland, som ikke vil ta stilling om svaret er overraskende eller ikke.

I en e-post sendt via PODs kommunikasjonsavdeling, skriver seksjonssjef Steinar Talgø dette om PODs avslag:

«I Justisdepartementets rundskriv G-120/91 er det gitt nærmere føringer for når det kan mottas gaver til politiet. Det er en grunnleggende forutsetning at gaver til politiet ikke er av en slik karakter at gaven vil kunne være av betydning for publikums tillit til politiet. Gaver fra en tjenestemannsorganisasjon som er gitt til anskaffelse av nærmere bestemt teknisk utstyr reiser helt særskilte prinsipielle problemstillinger da slike gaver vil kunne gi inntrykk av å berøre politimesterens styringsrett».

Talgø fortsetter så:

«Politidirektoratet understreker at avgjørelsen ble fattet på prinsipielt grunnlag uten en konkret vurdering av om politimesterens styringsrett i dette tilfelle ville kunne bli berørt eller ikke. Det er lagt vesentlig vekt på at det føres en restriktiv praksis som innebærer at det ikke gis samtykke til å motta gaver som det kan reises spørsmål ved berettigelsen av».

Vurderer Skype

I brevet til POD skrev Sporaland dette:

«Politidistriktet har behov for å øke VTC kapasiteten og ville gått til innkjøp av utstyret inærmeste fremtid uavhengig av gaven fra PF. Dermed vil ikke gaven medføre økte driftsmessige bindinger for politidistriktet. Virksomheten har heller ikke tatt noen form for initiativ overfor PF til å motta gaven».

– Vil dere kjøpe inn nytt utstyr likevel?

– Nja, vi skal se an hva slags løsninger som ligger der. For eksempel bruk av Skype, sier Sporaland.

– Spesielt at vi ikke kunne bidra

Erlend Bjørnestad leder lokallaget som ønsket å bidra, Politiets Fellesforbund i Sør-Vest. Han forteller at de ønsket å bidra med penger, fordi de selv opplevde en merkbar økning i reisebelastning og reiseutgifter, og det kun var tilgjengelig videokonferanseutstyr på politimesterens kontor i politihuset i Stavanger.

– PF Sør-Vest vurderte derfor å kjøpe inn eget konferanseutstyr. Ønsket vårt var at øvrige ansatte også kunne bruke utstyret på de tider PF ikke benyttet det selv. PF Sør-Vest var villig til å foreta en engangsinvestering nå i forbindelse med sammenslåing. Dette ses også opp mot de sentralt avsatte midlene til sammenslåing av lokallag. Vi vurderte det slik at investeringen over tid ville betale seg selv sett opp mot reduksjon i reiseutgifter. HMS knyttet til reisebelastning var også et argument for investeringen, sier Bjørnestad.

Arbeidsgiver skulle etter planen påta seg framtidig drift og vedlikehold av utstyret, og det var lokallaget og ledelsen distriktet enige om. Pengene lokallaget hadde søkt om, kom fra en egen pott i PF som skal gå til fusjon av lokallagene. De var på ingen måte lokallagets sparepenger som skulle redde et bunnskrapt distrikt, forklarer Bjørnestad.

– Dette var ekstraordinære midler som vi ønsket å bruke til å spleise på utstyr for videokonferanser som mange trenger. Det ville hjulpet blant annet for styrearbeidet i lokallaget. Det er jo spesielt at vi ikke fikk bidratt til gode løsninger for fellesskapet. Når en fagforening vil bidra, så bør man jo kunne løse det, sier lokallagslederen.

Bjørnestad tror Sør-Vest politidistrikt så på søknaden til POD mest som en formalitet, men svaret ble altså nei. Det klandrer han ikke distriktet for.

– Hva vil dere bruke pengene på nå da?

– Vi vil ha som tema på neste styremøte om det er andre utgifter som kan knyttes direkte til sammenslåingen. Hvis det er fornuftige tiltak vi kan bruke hele eller deler av beløpet til, vil vi søke PF sentralt om dette. Hvis vi anser oss «ferdige» med sammenslåingen vil pengene bli værende hos PF sentralt, sier han.