En annerledes arresthverdag

Arrestforvarerne i Tromsø mener de får for dårlig betalt.

Publisert Sist oppdatert

Travle dager. Gaute Svendsen og resten av arrestforvarerne i Tromsø har tøffe dager på jobb.

Blant annet jobber arrestforvarerne i Tromsø somsambandsoperatører i tillegg til sitt daglige virke som arrestforvarere. Dettemedfører at arrestforvarerne også på denne måten er med på å skaffe flerepolitifolk ute på gata. Nå mener ledende arrestforvarer Karl Karlsson atarbeidet som hans medarbeidere gjør må lønnes bedre.

­- Vi har antagelig en langt mer slitsom hverdag enn andrearrestforvarere. Når vi i tillegg nå utfører flere og komplekse arbeidsoppgaverenn det vi i utgangspunktet gjorde, synes jeg det bare er rett og rimelig at vifår betalt for det, sier Karl Karlsson. Men Karlsson vil samtidig gi ros tilledelsen i distriktet som har gitt arrestforvarerne denne tilliten. Jobben harblitt mer utfordrende og innholdsrik, og ledelsen har gitt arrestforvarerne godmulighet til internkursing og kompetanseheving.

- Alle arrestforvarere jobber på hver sitt vaktlag og blirpå den måten mer integrert på ordensavdelingen. Det er veldig positivt, og dasærlig med tanke på det psykososiale arbeidsmiljø.

Variert arbeid

I stillingsinstruksen til Karl Karlsson står det blant annetunder hovedfunksjon:

Stillingsinnehaveren har som hovedoppgave å følge oppinnsatte i politiarresten i henhold til instruks for politiarresten. Driftearresten og ordensavdelingen med tanke på utstyr med mer i henhold til ukeplan.Hovedansvar for registrering av foto/fingeravtrykk og bistå med oppfølging avDNA-prøvetaking. Fungere som sambandsoperatør i OPS øvrig tid. Videre delta itransporter og fremstillinger av personer i politiets varetekt.

- Dette viser at vi har en meget bred og variabelstillingsinstruks. Når arbeidsgiver velger å bruke oss på denne måten, ser jegpå det som et kvalitetsstempel og at de er fornøyd med innsatsen vår, sierKarlsson.

Tjener mindre

Karlsson vet at arrestforvarerne i Tromsø tjener dårligereenn kolleger i andre deler av landet. Han trekker frem et eksempel fra MidtreHålogaland hvor sivile sambandsoperatører tjener betydelig mer enn enarrestforvarer i Tromsø. Det paradoksale i denne sammenhengen er atarrestforvarerne i Tromsø også utfører sambandstjeneste i tillegg til sittdaglige virke som arrestforvarer.

- Det er store lønnsforskjeller blant arrestforvarerne ihele landet. Vi ligger blant de dårligst betalte men med den antagelig mestkomplekse arbeidssituasjonen, mener Karl Karlsson.

Ifølge Karlsson er hverdagen som arrestforvarer meget hard.Vold, spytting, støy, urenslighet, urin, avføring samt desperate, psykisk sykeog rusa mennesker er en del av arbeidsdagen. Vi må fronte mye aggresjon, selvhar Karlsson blitt truet på livet flere ganger. To ganger er truslene anmeldt,og har endt med domfellelse.

- Det er nok mulig at vi legger terskelen for å anmeldetrusler og sjikane for høyt. Polititjenestemenn som har tatt over våre oppgaverved fravær av arrestforvarer, har gitt tilbakemelding om at dette er sanneligikke en jobb de misunner oss.

Lønnsoppgjøret

- PF har over tid gått ut og sagt at arrestforvarerne skalvære en prioritert gruppe. Jeg kan ikke akkurat se at det har gitt noen formfor bedre lønn til en allerede underbetalt yrkesgruppe. Ved kontakt medkollegaer iandre deler av landet er tilbakemeldingen at det er storfrustrasjon, sier Karlsson

Overgangen fra lønnsspenn til lønnsramme ga et skuffenderesultat og Karlsson er særlig kritisk til at det i justeringsforhandlingeneble lagt opp til at innplassering i ramme skulle gjøres lokalt under 2.3.3forhandlingene.

Når så verken arbeidsgiver eller PF lokalt haddearrestforvarerne på sin prioriteringsliste, ble resultatet heller dårlig. Såpass dårlig, at i Tromsø har det allerede skjedd at en nytilsatt arrestforvarermed 8 års ansiennitet eller mindre ble tilbudt lavere lønnsnivå enn hva det vartidligere med lønnsspenn.

Kan PF virkelig være tjent med et så pass dårlig resultatfor en gruppe som de har omtalt som prioritert?

Gjør en kjempejobb

Stasjonssjef Kurt Jan Pettersen i Tromsø, lover å gjøre althan kan ved neste korsvei for at arrestforvarerne skal få bedrelønnsbetingelser.

­- Arrestforvarerne våre gjør og kjempejobb og er et godteksempel på at personer som ikke har politiutdannelse er en meget viktigressurs for politiet. For er det viktig at arrestforvarerne har en innholdsrikog interessant jobb. Derfor har vi plassert en arrestforvarer på hvertvaktsett, sier Kurt Jan Pettersen.

- Hva bør en arrestforvarer tjene?

- Jeg diskuterer ikke lønn i Politiforum, men jeg vil gjøremitt til at de skal opp i lønn.