Disse 18 tomtealternativene ble vurdert som mulige tomter til politiets beredskapssenter. Kartutsnittet er hentet fra Groruddalen i Oslo.
Disse 18 tomtealternativene ble vurdert som mulige tomter til politiets beredskapssenter. Kartutsnittet er hentet fra Groruddalen i Oslo.

Disse tomtene ble vurdert

I 2012 vurderte Statsbygg til sammen 17 alternative tomter for beredskapssenteret innenfor Oslos grenser - pluss Lahaugmoen like utenfor bygrensen. Her er deres vurderinger.

Publisert Sist oppdatert

Statsbygg ble av Justis- og beredskapsdepartementet 21. desember 2011 gitt i oppdrag å kartlegge alternative tomter til et nasjonalt beredskapssenter for politiet.

Senteret skulle ligge innenfor Oslos grenser, og tomten skulle være på minimum 30 dekar, gikk det fram av oppdragsbrevet.

Tomten skulle kunne tilrettelegges for en samlokalisering av helikoptertjenesten, Beredskapstroppen og hundetjenesten, med en anslått bygningsmasse på 18.600 bruttokvadratmeter - et areal som viste seg å være feil.

Som Politiforum skriver om i hovedsaken om beredskapssenteret, skulle tomtestørrelsen være 18.600 nettokvadratmeter, noe som tilsvarer godt over 30.000 bruttokvadratmeter.

Statsbygg var ikke kjent med dette da de i tidsrommet 16. januar til 1. april 2012 kartla tomtene under.

Rapporten ble levert i april 2012, og kan leses i sin helhet her (PDF). (rapporten er ikke lenger unntatt offentlighet, journ.anm.)

Dette er Statsbygg vurdering av tomtene, hvorav de fire som er markert i grønt, ble vurdert som alternativer som burde utredes videre.

NRTOMTEIERFORDELERULEMPER
1AlnabruROM, JBVRask gjennomføring mulig. God tilgjengelighet til veinett og god beliggenhet ift. boligområder. I strid med JBVs behov. Liten utvidelsesmulighet. Reserveutkjørsel bør utredes nærmere.
2Kjelsrud nord PrivatGod tilgjengelighet til veinett. Eier er positiv til planene og ønsker et samarbeid.Kan være tidkrevende. Krever flytting eller nedgraving av høyspentkabel. Deler av helikopters landingssone går over friareal. Noe nær område for byutvikling. PBE er negative.
3ØkernStaten, EBY, privatSvært god tilgjengelighet til hovedveinettet. Området har en egnet størrelse og form og gir stor fleksibilitet for utvikling. Eier er positiv til planene og ønsker et samarbeid om utvikling av området. Stor statlig og kommunal eiendom. Tilliggende privat eiendom ubebygget.Kan være tidkrevende. Veitilsynet må flytte, -event. innenfor området. Opprusting av veitilsynets anlegg starter høst 2012 (Statsbygg) Mulig noe støykonflikt mot boligområdet i nord (Risløkka) Lokalisering vil være i strid med framtidig ønsket bymessig utvikling av området. (PBE).
4UlvenPrivatSvært god tilgjengelighet til hovedveinettet. Tomta gir stor fleksibilitet og har en gunstig beliggenhet i forhold til omgivelser. Eier er positiv til planene og ønsker et samarbeid om utvikling av området.Kan være tidkrevende. Krever flytting eller nedgraving av høyspent kabel.
Mye eksisterende bebyggelse. Lokalisering vil være i strid med framtidig ønsket bymessig utvikling av området. (PBE)
5UlvensplittenEBY, JBV, privatSvært god tilgjengelighet til hovedveinettet. Området har en godt egnet størrelse, beliggenhet og form.Høyspentkabler og transformator over hele området. Beste del av tomt i privat eie.
6HaraldrudEBY, privatEiendom tilknyttet hundetjenestens eksisterende anlegg. God tilgjengelighet til hovedveinettet, egnet størrelse, beliggenhet og form.

Oslo kommune i full gang med videre utvikling av avfallsanlegget.

7Nedre VeitvedtEBY, privat God tilgjengelighet til hovedveinettet. Stort delvis ubebygget areal.For nær skole og boliger.
Planlagt utvidelsesområde for skole/idrettsanlegg.
8StubberudEBY, privatGod tilgjengelighet til hovedveinettet. Stort behov for oppstart utvikling av områdetBeliggenhet ved svært forurenset fylling. Usikre konsekvenser ved byggetiltak. Ikke ønskelig med beredskapssenter på den del av tomt som ligger utenfor fyllinga, dvs.
langs Gml. Strømsevei (PBE)
9Kjelsrud v/veikryssEBY, privatGod tilgjengelighet til hovedveinettet. Tomta har en egnet størrelse, beliggenhet og formLokalisering vil være i strid med framtidig ønsket bymessig utvikling av området (Planprogram - PBE) og er heller ikke ønsket av eiendomutvikler/eier.
10Kjelsrud VolvoEBY, privatGod tilgjengelighet til hovedveinettet. Tomta har en egnet størrelse, beliggenhet og formKan være tidkrevende. Krever erstatningstomt for Volvo og AGA gassanlegg (naboeiend.) Lokalisering vil være i strid med framtidig ønsket bymessig utvikling (Planprogram - PBE)
11Nyland sydPrivatGod tilgjengelighet til hovedveinettet. Stor og ubebygget tomtUnder utbygging, planer kan ikke endres. Nær høyspentkabel.
12Linderud leirStaten/FBStatlig eie. Stort areal.Adkomst hovedveinett via boligområder og vanskelig topografi. Eiendommen er under utvikling som hovedområde for utdanning – forsvaret.
13BredtvedtStaten/JDStatlig eie. Stort areal.Bevaringsverdig tomt og bygning (fengsel). Formålet belaster tilliggende boligområder og eri konflikt med natur- og tomtekvaliteter.
14Jernkroken/RommenPrivat, JBVGod tilgjengelighet til hovedveinettet. Stort areal med god fleksibilitet og god topografi. Stor statlig eiendom.I konflikt med høyspendtkabler , uavklart i forh. til framtidig trasé Fossumdiagonalen. Krever privat eiendomsskifte. Mye eksisterende bebyggelse (Jernbaneskolen, lager mm). Lokalisering vil være i strid med framtidig ønsket bymessig utvikling av området. (PBE)
15Grorud leir/RommenStaten/JD, EBYGod tilgjengelighet til hovedveinettet. Store ubebygde arealer og god topografi. Statlig og kommunal eiendom kan vurderes samlet og gir stor fleksibilitet.Statens eiendom for liten, krever sammenslåing kommunal eiendom.
Belaster tilliggende boligområder.
Lokalisering vil være i strid med framtidig ønsket bymessig utvikling av området. (PBE)
16Karihaugveien 22PrivatTilbudt i markedet. God tilgjengelighet til hovedveinettet – akseptable tomtekvaliteterFor nær beliggenhet til Furuset senter og boligområder.
17Lutvann leirStaten/JDStatlig eier, stor eiendom.Dårlig tilgjengelighet til hovedveinettet og vanskelig topografi.
18LahaugmoenPrivatKan gjennomføres raskt. Kommune og eier ønsker beredskapssenteret. Mulighet for raskt erverv og rask gjennomføring. Stort areal med utvidelsespotensiale og fleksibilitet.20 km utenfor Oslos grenser. Bedre og flere utkjørsler fra området til hovedveinettet må etableres. Uhensiktsmessig avstand til Oslo sentrum. Mulige problemer med tåke, avklares med metrologiske.