- Dette har vært savnet i årevis

Nå utdannes landets første innsatsledere i splitter nyeøvingslokaler i Stavern.

Publisert Sist oppdatert

På kartet: I de nye øvingslokalene i Stavern har Carl-Otto Hinlo all tenkelig ny teknologi (foto: Thomas Berg).

150 søkte og bare 24 fikk plass i denne omgang.
Formålet med den nye utdanningen er å få reflekterte oghandlingsdyktige innsatsledere som kan ivareta lederfunksjonen og bidra til åkvalitetssikre og videreutvikle politiet i daglig tjeneste og i spesiellehendelser.

- Denne utdannelsen er viktig sett i forhold til politietshelt sentrale rolle som leder av kriser i et sivilt samfunn, sier rektor vedPolitihøgskolen Hans Sverre Sjøvold.

Fantastiske lokaler

De 24 nye innsatslederne skal være ferdig utdannet før jul,og går en tøff tid i vente. 420 undervisningstimer skal gjøres unna på fireuker. I dette ligger deltagelse i undervisning, øvelser, individuelt arbeid,gruppearbeid og litteraturstudier. Det legges med andre opp til store krav tilhver enkelt student.

- For oss som har vært med en stund, vet vi nok ikke helthva vi begir oss ut på. Når det er sagt er dette en utdannelse som har værtsavnet i årevis, sier Audun Eide, fra Agder politidistrikt, en av landets 24nye innsatsledere.

Det nye utdanningstilbudet er i regi av Politihøgskolen ogfinner sted i Stavern, i lokalene hvor det nye nødnettet skal utvikles ogdriftes fra.

Prosjektleder Jørn Rye Eriksen er ikke i tvil om atfasilitetene til for de nye innsatslederne, er fantastiske.

­­­- Utdanningen organiseres rundt sentraleproblemstillinger og utfordringer i innsatsledelse, som kobles til relevantteori fra organisasjon til ledelse. Med den nye teknologien vi har på områdetnå, er det liten tvil om at dette er helt i toppsjiktet, sier Jørn Rye Eriksen.

- Hva vil dere legge vekt på i utdannelsen?

- Først vil jeg si at politiet ikke har vært tydelige nok ilederrollen tidligere. Derfor vil vi legge vekt på utøvelse av lederrollengjennom aktiv trening i aktuelle scenarier i ulike skalerte øvelser. Blantannet vil relevante øvelser med bruk av simulatorer etter prinsippet «taktiskøvelse uten styrker» bli benyttet, svarer Rye Eriksen.

I tillegg vil det også komme tilbud om utdanning avoperatører, operasjonsledere og beredskapsplanleggere. Stabskurs i integreringav den kollektive redningsledelsen og utdanning i strategisk kriseledelse erogså på trappene. Når dette eventuelt blir realisert, er foreløpig uklart.

- Studieplanene for dette er ventet å komme i løpet av året,og vil bli behandlet av Politihøgskolens styre på nyåret. Dette skalunderstøtte behovet for politiets rolle og ansvar i større beredskaps- ogredningsaksjoner, sier Rye Eriksen.

Politiforum har tidligere kritisert politiet for nettoppmanglende tilstedeværelse under blant annet øvelse Barentz Rescue for noen årsiden. Nå tas det viktige grep for å få plassert politiet i riktig posisjon.

Bordet fanger

Studentene vil blant annet bruke mye tid rundt etøvingsbord. På dette bordet kan det vises alt fra live-bilder til oversiktskartsamt overføring av lyd. På denne måten vil bordet fungere som en taktiskoppslagstavle hvor studentene kan få en så nøyaktig oppfatning av virkelighetensom mulig. Overføring av live-bilder oglyd fra simulatorbordet til andreundervisningsrom, tilrettelegger forfleksible læringsmetoder og aktiviteter.

- Målet med denne utdannelsen er at studentene skal være istand til å organisere og lede innsatspersonell og samarbeidende aktører iakutte og planlagte aksjoner og operasjoner på en effektiv og sikker måte,presiserer Hans Sverre Sjøvold.

I praksis vil dette innebære at studentene:

  • viser god forståelse for politiet som beredskapsorganisasjon
  • viser kunnskap om oppgaver og organisering av samarbeidendeaktører
  • anvender og begrunner taktiske valg i utøvelse avinnsatsledelse
  • har økt innsikt i rollen som innsatsleder, herunder dilemmai de ulike rollene som fagperson og leder
  • kan reflektere over og utvikle egen lederpraksis