Den nye lederrollen

Samarbeid, og vilje til å se kriminalpolitikk som en del av norsksamfunnspolitikk må være en del av politilederes fokus, mener lensmann MålfridHøivik (PF).

Publisert Sist oppdatert

Målfrid Høyvik mener politiledere må komme med utspill for å sette lokale kriminalpolitikk på dagsorden (foto: Tonje Jokerud).

Hvilke krav skal vi stille til politiledere? spurtePolitiets Fellesforbund (PF) da Norske Politiledere møttes tidligere i år. Nå duger det ikke med bare regelstyringlenger.


Politiet er i en rivende utvikling. Gamle og innarbeidedemåter å arbeide på blir avløst av større produksjonskrav, høyere hastighet ogny teknologi. Politiet er i ferd med å åpne seg mer mot samfunnet i form avsamarbeid og politiråd. I tillegg ser vi at de politiske partiene har flyttetkriminalitetsbekjempelse høyere opp på agendaen. Når Stortinget besluttet åopprette politiråd, er det et synlig tegn på at landets politiske ledelse seren stor verdi i å komme i tettere dialog med politiet for å bedre kommekriminaliteten til livs. Det under en erkjennelse av at kriminaliteten rørermed viktige velferdsgoder som trygghet i hverdagen.

- Lederrollen i politiet gir større utfordringer enn før medhensyn til samhandling, særlig i retning av kommuneadministrasjon. Oppgavenesom venter er komplekse, og det forventes at politiledere er i stand til åetablere godt samarbeid med andre for å løse utfordringene. Nyesamarbeidsaktører innen næringsliv, frivillige organisasjoner og diversestatlige institusjoner er gode å ha med på laget i kriminalitetsbekjempelse.Det er nå større kunnskapskrav til ledere, både når det gjelder faget ledelse,politifag og samfunnsforståelse, sier lensmann Målfrid Høivik i NorskePolitiledere.Hun mener politiet mangler kultur for å være en premissleverandøri lokalpolitikken,

- Vi politiledere må sette av ressurser til å møte media, ogogså selv komme med utspill for å sette lokal kriminalpolitikk på dagsorden. Damå vi bygge en kultur som gjør politiledere trygge i forhold til denneeksponeringen. Politiledere møter en mediahverdag som krevertilgjengelighet og gode ferdigheter i informasjonsformidling. Og vi ser mange ipolitiet som løser dette på en god måte, sier Høivik.

Samhandling, god dialog med media og personalledere mednærhet til sine mannskaper krever fleksible arbeidstidsordninger for ledere.Fleksibel arbeidstid kan være en fordel, men også en belastning. Norskepolitiledere er nå i stor grad omfattet av nye arbeidstidsbestemmelser. Gjennomforhandlinger ønsker vi imidlertid å komme fram til en kompensasjonsordning somsikrer at politiledere utviser nødvendig fleksibilitet og er tilstrekkeligtilgjengelige. Dette er både politiet og publikum tjent med.