Bryter loven hver uke

Sysselmannen er tvunget til å brytearbeids­miljølovgivningen overfor egne ansatte.

Publisert Sist oppdatert

Norges øverste myndighet på Svalbard skal håndheve at alleandre følger lovverket på øygruppen.

For politiansatte er det å få en åremålsstilling hosSysselmannen på Svalbard ett av de trangeste nåløyene å komme igjennom.Interessante arbeidsoppgaver med stor variasjon, mulighet til å oppleve enpolar villmark og gode økonomiske vilkår gjør at det er mange søkere til destillinger Sysselmannen utlyser.

Den tøffe konkurransen om jobbene, gjør at de som velgesgjerne er fleksible, engasjerte og har en sterk stå-på-vilje for å få jobbengjort. Så selv om mengden av arbeid hos Sysselmannsbestillingen har økt sterktde siste årene, har ikke politibemanningen holdt følge. Resultatet er at depolitiansatte ikke får den beskyttelsen av lovverket som Arbeidsmiljølovenbestemmer de skal ha. Det er de mye omtalte arbeidstidsbestemmelsene (ATB) somregulerer dette.

Kan ikke drive lovlig

- Vi må ha tilført minst to stillinger for å ivaretapolitioperative oppgaver. Jeg synes det er synd at vi opplever atarbeidstakerne drifter kontoret ved å møte på sin fritid. Nå går tjenesten heroppe rundt på grunn av ren idealisme. Uten denne idealismen ville ting blittvanskelig, og vi ville ikke få gjort oppgavene, sier PF-tillitsmann PetterBraaten ved Sysselmannens kontor.

Han mener Justisdepartementet ikke kan satse på at idealismealene er det som skal holde den livsviktige tjenesten oppe.

- Når vi ser på Stortingets mål om at Sysselmannen blantannet skal drive utstrakt tokt og inspeksjonstjeneste rundt om på øygruppen forå håndheve norsk suverenitet, er ikke dagens bemanning forenlig med dettemålet, sier Braaten.

Han viser til at de er familiefolk som trengerforutsigbarhet i forhold til forpliktelser hjemme. Sysselmannsbetjentene harvakt hver tredje uke, noe som i teorien gir en avspaseringsdag hver uke.

- Men vi får sjelden tatt ut disse fridagene. Selv skrev jegi fjor 100 avspaseringstimer rett i snøen, og jeg er ikke alene om å gjøreslikt. Nå er snøen smeltet og fridagene tapt, sier Braaten.

Han beklager at sysselmannsbetjentene i for stor grad løperfra oppdrag til oppdrag, uten å få tilstrekkelig tid til å utøve planmessigtjeneste i tråd med Stortingets intensjoner.

- For å klare det, må vi utøve kontrollvirksomhet ogsåoverfor alle de forskerne og turistaktivitetene som er over hele øygruppen. Ikkebare skal vi være et sikkerhetsnett, vi skal faktisk kontrollere at de somferdes der ute har de nødvendige tillatelser og at de driver i forhold tilSvalbardmiljøloven og Svalbardtraktaten. Det får vi ikke gjort i dag, og jegvet at detdrives aktiviteter utenfor Sysselmannens kontroll på Svalbard, noesom gir rom for at det foregår aktiviteter uten dispensasjoner og tillatelser,sier Braaten.

Dette skjer på samme tid som at Sysselmannen observerer atrusserne nå i større grad enn før tester ut norsk vilje til å håndheve norsksuverenitet på øygruppen. Både ulovlige flyvinger og krenkelse av grensen på 12sjømil til havs er forhold som nå ligger uavklart i forholdet mellom norske ogrussiske myndigheter på høyt politisk nivå.

Sysselmannen beklager

- Jeg kan bekrefte at vi har problemer med å overholderegelverket med dagens bemanning. Kombinasjonen av de nye ATB- ogreservetjeneste gjør det rett og slett umulig å overholde ATB slik den erformulert. Det vanskeligste er å overholde regelen om 11 timers hvile etterutført arbeid, sier sysselmannsoverbetjent Erik Nygaard som er politisjef påSvalbard.

Som en bekreftelse på dette, kommer nattens vakthavendeforbi i lett trav. Hun har jobbet mesteparten av natten, men kunne ikke følgeregelverket og hvile ut hjemme. Og fortsatte derfor med å ta unna hendelser - istrid med regelverket.

- Med all aktiviteten som pågår rundt om på øygruppen, vildet være uforsvarlig å ikke kunne svare når noen ringer politiets nødnummer. Vihar ikke den tyngste ordensmessige utfordringen, men vi har gjentatte og ofteeksempler på at det står om liv når redningsaksjoner skal iverksettes. Vårberedskap kan settes i direkte sammenheng med at liv enten går tapt ellerberges. Det gjør at vi ikke kan fire på beredskapen med å unnlate å hareservetjeneste, sier Nygaard.

Statistikken fra Sysselmannens årsmelding for 2007 viser enøkning på omtrent samtlige målbare områder. Det er økning på befolkning,turistbesøk, forskningsprosjekter ute i felten, antall kjøretøyer,våpensøknader, redningsaksjoner og representasjoner ved offisielle besøk hosSysselmannen. Dette løses ved at de ansatte løper litt raskere, at fridagerikke blir tatt. Og at Sysselmannen ennå ikke har blitt anmeldt tilArbeidstilsynet for overtredelser av ATB.

Den fineste arbeidsplassen

Nygaard, som selv begynte i stillingen nå i vår, mener hanhar havnet på den beste arbeidsplassen politiet kan tilby. Han bekrefter ataktiviteten og tempoet er merkbart høyere enn for åtte ti år siden da hanførste gang jobbet hos Sysselmannen.

- Våre ansatte er fleksible og har en positivitet som erhelt enestående. Det er aldri nei når vi spør de om å jobbe ekstra. Alle erspesialister på sine arbeidsområder, og gjør en uvurderlig innsats. Men somarbeidsgiver skal jeg påse at de får de det vern av arbeidsmiljøloven de harkrav på. At ATB ikke overholdes er uheldig. Jeg beklager at vi ikke har rammenesom gjør at vi kan følge ATB etter boken. I dag er situasjonen at vi bryterregelverket flere ganger hver uke. Det er klart at arbeidsmiljøloven skalgjelde også for våre ansatte, derfor håper jeg at mannskapssituasjonen blirbedret når vi ser budsjettet for 2009, sier Nygaard.

Løser mannskapsmangel med overtid

For 2008 har Nygaard 1,2 millioner kroner til å bruke på åbetale overtid. Det utgjør i snitt 200.000 kroner, eller ca. 350 timer igjennomsnitt på Sysselmannens politiansatte.

Selv har sysselmannsoverbetjent Nygaard sett seg nødttilogså å gå reservetjeneste og helgevakter for at Sysselmannen kan ha envaktliste med døgnkontinuerlig beredskap. Det gjør at han får et vesentligfravær fra jobben med å administrere og koordinere arbeidet han er tillagt somsjef for Sysselmannens politiavdeling og som en del av Sysselmannensledergruppe.

- Jeg har i realiteten ca. 75 prosent tid til å gjøre 100prosent jobb som leder og administrator på grunn av vakt og avspaseringer, sierNygaard.

Må bli flinkere til å nedprioritere oppgaver

- Mitt utgangspunkt er at Syssel­mannen på Svalbard ikkeskal bryte arbeidsmiljøloven, sier ekspedisjonssjef Kjerstin Askholt iJustisdepartementets Polaravdeling.

Hun forteller at Justisdepartementet ikkekjenner detaljene rundt hvordan Syssel­mannen får tjenestelisten til å gå ihop.

- At kontoret i det daglige bruker mye overtidhar vi snakket om, og at det skal forsøkes å begrenses mest mulig. Hvis det eruforsvarlig høyt forbruk må vi gå inn å se nærmere på dette. Vi ønsker jo ikkeat loven skal brytes. Vår tilbakemelding er at politiressursene skal brukes påen best mulig måte, og på en slik måte at tjenestemennene får den forsvarligehvilen de skal ha, sier Askholt.

Hun erkjenner det ikke er gunstig at sjefen forpolitiavdelingen må gå en del av turnusen.

- De må være flinke til å nedprioritereoppgaver, slik at man får oppfylt hvilebestemmelsene. Fra vår side må vi levemed at Sysselmannen derfor ikke får gjort alle oppgaver, sier Askholt.

Hun viser til at de politiansatte fikkfremforhandlet egne arbeidstidsbestemmelser i sommer, og at det ligger i korteneat virkningene av den skal evalueres.

Askholt har forståelse for Sysselman­nens behovfor å styrke bemanningen.

- Men slik som budsjettprosessen står nå, kanjeg ikke si annet enn at en eventuell styrking må sees i sammenheng med entotalvurdering av samlede behov i politiet generelt, sier Askholt.

- En rekke nasjoner satser store penger på sinblotte tilstedeværelse i et område som er oppfattet som storpolitiskinteressant. Burde ikke norske myndigheter satse tilstrekkelige ressurser slikat det blir en troverdig håndhevelse av norsk suverenitet på øygruppen?

- Vi er i gang med å skrive en nySvalbardmelding, som skal være en helhetlig gjennomgang av politikken forSvalbard. Sysselmannen har nå fått oppgaven med å beskrive sine oppgaver for åse om de er dimensjonert for fremtidige behov. Dette vil være en god anledningtil å se på Sysselmannsbestillingen som organisasjon, og vi får samtidig engjennomgang av hva Norge vil med Svalbard de neste ti år, hvilket ambisjonsnivåman ser for seg, og se om Sysselmannen er optimalt rustet for planlagteoppgaver.

Askholt forteller hun er stolt avSyssel­mannskontoret og politiavdelingen der.

- Det er flotte politifolk vi har der. Det erklart vi ønsker at de skal ha rammevilkår som gjør at de har lyst til å stå påmed det viktige arbeidet de gjør der oppe. Vi har hatt en god dialog med PFbåde lokalt og sentralt, og at vi har forsøkt å lirke dette til på beste måteinnenfor de økonomiske rammer vi har i dag, sier Askholt.

Fullstendig uakseptabelt

- Dette er et eksempel på at politiet må ofrealt for at hjulene skal gå rundt. Men selvsagt kan vi ikke ha detsånn.Politiet må følge regelverket som alle andre.
Det sier forbundsleder Arne Johannessen iPolitiets Fellesforbund.
Johannessen vet at det finnes mange flereeksempler hvor politiet bryter arbeidstidsbestemmelsene enn hos sysselmannen påSvalbard.

- På en måte er det beundringsverdig at de ervillig til å arbeide så mye, mens på den andre siden er det ris til egen bak.Ved å jobbe så mye skjuler de bare et problem, sier Johannessen.

- Hvem må påta seg anvaret for dette?

- Først og fremst er det et politisk ansvar medjustisminister Knut Storberget i førersetet. Men selvsagt må også sysselmannPer Sefland ta sin del av ansvaret.

- Hva må gjøres videre for å løse opp iproblemet?

- Enten må det opprettes to nye stillingereller så blir arbeidstilsynet neste stopp. Dette er fullstendig uakseptabelt,sier Johannessen.