Avviser datakrise

Politidirektoratet erkjenner at det eret gap.

Publisert Sist oppdatert

Hos Politidirektoratetavviser administrasjonsdirektør Tore Lorentzen at det er en akutt datakrise utei politidistriktene, men satser på et løft for IKT i politiet.

Lorentzen erkjenner at det eret gap mellom det som burde vært gjort med politiets IKT-drift og systemer oghva som er praktisk mulig å få gjennomført på grunn av knappe ressurser tilIKT. Han viser til at PDMT skal være rådgivere for POD og ha nødvendigspisskompetanse på området. POD skal lytte til rådene fra PDMT, men harsamtidig et ansvar for å forvalte samtlige pengemidler som tildeles politiet på en god måte.

Lorentzen viser til at i«Bemannings­rapporten» som nettopp ble fremlagt, har POD foreslått å bruke tilsammen en milliard kroner på IKT i politiet over 5-6 år, i tillegg til dagensbudsjettrammer.

- Får vi tilgang til slikebeløp, skal vi kunne få til et betydelig løft innenfor IKT-området. Vi eropptatt av å løse IKT-utfordringene for politiet innenfor tildelte rammer, ogvi hadde håpet på at regjeringen allerede i år økte rammene i forbindelse medrevidert nasjonalbudsjett, sier Lorentzen som forteller at POD har spilt innIKT-utfordringene i forarbeidet til politibudsjettet overforJustisdepartementet.

- De er godt kjent medIKT-situasjonen i justissektoren og i politiet spesielt, sier Lorentzen somviser til at politidirektør Killengreen representerer politiet istyr­ingsgruppen for IKT i Justissektoren.

- Det er et faktum at det erenklere å få politisk oppmerksomhet til nye prosjekter som for eksempel DNA,enn det er å få oppmerksomhet til vedlikehold og oppdatering av eksisterendedataløsninger for politiet. Det er en virkelighet vi må forholde oss til, sierLorentzen.

Han viser til at rapportenDriftskonsept 2 var bestilt av POD hos PDMT, og at dette prosjektet er ett avflere som POD for tiden arbeider med på IKT-siden. Rapporten presenterer enrekke løsning­er som både er kontroversielle og krever storeengangsinvesteringer. Lorentzen sier at POD samarbeider tett med PDMT for åfinne frem til hvilke av forslagene som kan realiseres raskt og innenfor destramme rammene som er satt av til IKT. Lorentzen avviser at det er et motsetningsforholdmellom POD og PDMT.

- For oss er det viktig å sehelheten. Bruken av 170 millioner som rådene i D#2 er anslått å koste, måvurderes i forhold til andre utfordringer som politiets IKT-løsninger stårforan, sier Lorentzen.

-Inntil videre vedlikeholdervi og bytter ut slitte servere med utstyr som skal passe inn i ny arkitektur ogdriftsstruktur.

Vi deler ikke PDMTs syn på at alle servere ute ipolitidistriktene skal sentraliseres på en gang. Vi har ikke penger til åskifte ut alle serveresamtidig, og vi må avklare med PDMT på hvilken måtedeler av serverparken kan samles og driftes fra ett sted, sier Lorentzen, somogså stiller store spørsmålstegn ved muligheten til å ta ut alle gevinstene somer beskrevet i prosjektrapporten D#2.

- At politiet kan spare strømutgifter til 9 millionerkroner ved å sentralisere driften av politiets nærmere 1000 lokale servere er ibeste fall kun en hyggelig bieffekt. Vårt fokus er å lage en best mulig løsningfor IKT-driften, ikke å spare strøm. Beregningen som viser at så mange som 150lokale stillinger som EDB stabsledd kan bli frigjort til annet politiarbeid erikke reell. Mange av stabsleddene gjør mye annet enn å håndtere renserverdrift, sier Lorentzen.

Over 100 datasystemer

Seksjonssjef Geir Smith-Meyer Johannessen vedIKT-seksjonen i POD forteller at PDMT leverer tilgang til mer enn 100forskjellige informasjonssystem­er for politiet. Denne systemporteføljenspenner fra gamle, umoderne og lite effektive systemer opp til nye systemer sombygger på moderne teknologi.

- Samlet sett er dette for mange enkeltsystemer somskal driftes og forvaltes. I tillegg kommer også et betydelig antall lokalesystemer som er anskaffet av distrikter og særorganer. Politidirektoratetarbeider med identifisere løsninger som har overlappende funksjonalitet for åredusere porteføljen. For fremtiden må vi ha sterkere fokus på at etablering avnye systemer skal føre til utfasing av gamle.

- Inneværende år jobber vi med å utbedre problemer ide hardest rammede politidistriktene. Neste år vil vi begynne med å flytte overflere systemer fra lokale servere til sentraliserte servere på PDMT. PO(Politioperativt system) og BL (Basisløsninger) vurderes for sentralisertdrift. Før beslutninger om å sentralisere driften av disse systemene vil direktoratetvurdere konsekvenser i forhold sårbarhet. En følge av sterkere sentraliseringer at kapasiteten i politiets landsdekkende datanettverk må styrkes og sikres.Går det landsdekkende datanettverket ned, kan viktig informasjon i verste fallbli utilgjengelig for etaten, sier Smith-Meyer Johannessen.

Reagerer

Leder for IKT-drift hos PDMT Torhild Silseth reagererpå at Lorentzen betegner løsningene skissert i D#2-forstudien somkontroversielle. Hun forteller at politiet er den eneste statsetaten som ikkehar sentralisert serverdriften, flere med tilsvarende løsninger som foreslås iDriftskonsept 2. Andre store som NAV, Vegvesenet og Skatteetaten i tillegg tilfor eksempel Domstolsadministrasjonen har sentralisert serverdriften, og harhøstet gode erfaringer med store kostnadsbesparelser.

- Det er vanskelig å se at dette forslaget erkontroversielt all den tid andre statsetater har gjort det med gode resultater,sier Silseth.

Hun stiller seg også uforstående til at Lorentzen kanhevde at å erstatte de gamle serverne med nye passer inn i ny arkitektur.

- Det er å kaste penger ut av vinduet når politietflikker på et gammelt opplegg i stedet for å gjøre det helt og skikkelig mednoe som er tilpasset den nye arkitekturen, hevder Silseth.

Hun er oppgitt over at Lorentzen ikke tar en nær 10millioner strømbesparelse mer alvorlig både hva gjelder muligheten til å drivemer miljøvennlig og kostnadseffektivt.