Arbeiderpartiets partiprogram

Her er utdragene fra Arbeiderpartiets partiprogram som omhandler kriminal- og justispolitikk.

Publisert Sist oppdatert

Mer trygghet – mindre kriminalitet

Trygge mennesker skaper trygge samfunn. Små forskjeller og like muligheter gjør at vi i Norge har sterk tillit mellom mennesker og mellom mennesker og myndighetene. En velferdspolitikk som søker løsninger i fellesskap, utjevner forskjeller og gir like muligheter er derfor også en god politikk for å forebygge og bekjempe kriminalitet. Og har vi en god kriminalpolitikk, som reagerer raskt og effektivt og rehabiliterer, er det en god velferdspolitikk.

Arbeiderpartiet mener at trygghet er en av de viktigste verdiene et samfunn kan ha. Det er et offentlig ansvar. Myndighetenes viktigste oppgave er å beskytte befolkningen i landet. Arbeiderpartiet tufter beredskapspolitikken på sentrale prinsipper som ansvar, nærhet, likhet og samvirke. Vi ser på trygghet, rettssikkerhet og tilgjengelighet som sentrale verdier for å nå målene i justispolitikken.

Et nært og sterkt politi

Politiet har hovedansvaret for å bekjempe og forebygge kriminalitet. Politiet skal være effektivt, profesjonelt og yte gode tjenester til befolkningen. Vi trenger et nært og sterkt politi som er tilgjengelig for å drive kriminalitetsbekjempelse og forebygging.

For å skape trygghet lokalt, må politiet være synlig og tilgjengelig lokalt. Det avgjørende er at politiet handler raskt og riktig. Forebygging må også forankres lokalt. Alle relevante sektorer i det offentlige må bidra. Skolen, barnevernet, helsesektoren og politiet må jobbe sammen for å skape trygghet. På mange steder spiller frivillige organisasjoner og andre en viktig rolle i dette arbeidet.

For å nå disse målene kreves en mer effektiv utnyttelse av ressursene enn i dag. Politifolk må brukes til politiarbeid, og arbeidstiden må brukes mer effektivt. Vi må ha et klart bilde av kriminalitet og risiko i samfunnet, av forventningene til hvilke oppgaver politiet skal løse og hvordan det kan settes i stand til å løse dem.

For at mennesker skal føle trygghet, må politiet være synlig og tilgjengelig. Et sterkt nærpoliti er viktig for forebygging og bekjempelse av kriminalitet. Lensmannsstrukturen må opprettholdes for å kunne tilby tjenester der folk bor og for å drive effektiv forebygging og sikre lov og orden. Dette skal ikke være til hinder for endringer etter lokalt ønske.

For å bedre tilbudet til befolkningen må politidistriktene være organisert slik at de er robuste enheter. Det må tas utgangspunkt i geografi, politiets oppgaver og kriminalitetsbildet.

Arbeiderpartiet vil ha sterkere og mer kompetente etterforskningsmiljøer og sikre robuste operasjonssentraler. Det vil kreve en reduksjon i antall politidistrikter.

Politiet må avbyråkratiseres, rene administrative stillinger må frigjøres slik at politifolk kan bruke mer tid ute i lokalmiljøene og politiet må ta i bruk ny og mer effektiv teknologi slik at ressursene benyttes effektivt.

Arbeiderpartiet vil fortsette med høye opptak til Politihøgskolen for å videreføre styrkingen av grunnbemanningen i politiet. For at politiet skal ha tillit i befolkningen må det speile befolkningen. Særlig er andelen studenter med minoritetsbakgrunn som blir tatt opp ved Politihøgskolen, for lav.

For at politiet skal kunne jobbe mer effektivt og være tilgjengelig for publikum trengs det god og moderne teknologi. Nøkkelen til framtidas politi ligger ikke i teknologien i seg selv, men i politiets evne til å benytte den for å løse sine oppgaver. Ny IKT-plattform må på plass og dagens systemer må benyttes bedre. Det er også avgjørende at politiet har kompetanse på kriminaliteten som foregår over internett. Politiet må gis nødvendig utstyr og kompetanse for å bekjempe og forebygge denne trusselen.

Vold i hjemmet er brudd på grunnleggende menneskerettigheter som det offentlige har et ansvar for å forebygge og bekjempe. Det er en svært alvorlig type kriminalitet som rammer offeret særlig hardt. Vi må bli bedre på å oppdage, oppklare og domfelle denne typen kriminalitet.

Arbeiderpartiet vil forsterke innsatsen mot volden, som særlig rammer kvinner og barn. Politiet må prioritere disse sakene, innsats må intensiveres og kompetansen heves. Ofte oppdages overgrep i kontakten med myndighetene, og både den utsatte og eventuelle barn kan ha behov for bistand fra flere tjenesteytere over lang tid. Det må derfor legges til rette for helhetlig og koordinert bistand. Da må de ansatte ha nødvendig kompetanse og planer for handling slik at de vet hvordan slike alvorlige saker skal håndteres.

Arbeiderpartiet vil:

• Ha et tilgjengelig politi over hele landet.
• Gjennomføre en politianalyse for å få et godt faglig grunnlag for framtidas organisering av politi- og lensmannsetaten.
• Fortsette å øke ressursene til politiet.
• Sikre fortsatt høye opptak til Politihøgskolen for å oppfylle bemanningsmålene i politiet.
• Sikre at politiet utnytter ny teknologi for å tilby gode og effektive tjenester.
• Forsterke innsatsen mot vold i nære relasjoner gjennom å forebygge og bekjempe bedre.
• Arbeide for at alle kommuner har handlingsplaner mot vold i nære relasjoner.
• Øke forskningen på vold i nære relasjoner.
• Redusere antall politidistrikter.
• Ta i bruk etterforskningsplaner for å sikre effektiv behandling og god kvalitet på etterforskningen av voldtektssaker".
• Arbeiderpartiet vil gå i mot en generell bevæpning av politiet.

Samfunnssikkerhet og beredskap

Arbeiderpartiet vil prioritere arbeidet med samfunnssikkerhet – også i et bredere perspektiv enn justissektoren. Da er det avgjørende at aktuelle etater samarbeider godt og tett. Det gjelder både i det forebyggende arbeidet og i øvelser og opplæring. Vi trenger en sammenhengende behandlingskjede, fra redningsarbeid via pre-hospitale tjenester til behandling på sykehus. Tverrfaglig innsats vil også kreve tverrfaglig trening.

Arbeiderpartiet vil sikre en målrettet innsats av høy kvalitet i hele landet. Våpenlovgivningen må strammes inn. Forbudet må mot halvautomatiske våpen må lovfestes, og muligheten for unntak må strammes inn. Det skal også vurderes om antall tillatte skudd i magasin og kammer begrenses. Vilkårene for å erverve, eie og inneha slike våpen må bli strengere. Politiets kontroll med våpen må styrkes.

Det ordinære politiet er den viktigste og mest fundamentale ressursen knyttet til øyeblikkelige aksjoner. Derfor må politiets evne til beredskap styrkes. Det krever planverk og øvelser samt samarbeid og samvirke. Kapasiteten i politiet må utnyttes bedre. Dette må ikke gå på bekostning av politiets evne og kapasitet til å drive forbyggende arbeid, etterforske lovbrudd og drive kontakt- og trygghetsskapende arbeid.

Det er avgjørende for vår trygghet at vi har en sikkerhetstjeneste som er godt nok rustet til å løse sitt samfunnsoppdrag. Sikkerhets- og etterretningstjenester skal ha god oversikt over trusselbildet. Tjenestene må være godt rustet slik at de har forutsetninger for å kunne avdekke og avverge mest mulig. Avveiningen av nødvendigheten av å bekjempe kriminalitet mot hensynet til personvern er en sentral problemstilling i arbeidet med å trygge et demokratisk samfunn.

Ved kriser må det være effektive og robuste systemer for varsling og mobilisering mellom distrikter. For å styrke de nasjonale beredskapsressursene skal det etableres et nasjonalt beredskapssenter i Oslo.

Det er viktig å få mest mulig utbytte av samfunnets samlede beredskapsressurser. Samarbeid mellom politi og forsvar vil bidra til dette. Politiet må ha mulighet til å trekke på ressurser og personell fra forsvaret i en krisesituasjon. Retningslinjer og grensegangene for bistand fra Forsvaret må være klare og godt kommunisert.

Arbeiderpartiet vil trekke på ressursene til frivilligheten og det sivile samfunnet i arbeidet med beredskaps- og samfunnssikkerhet. Vi har ikke råd til å la være å bruke gode og effektive ressurser i dette arbeidet. Ofte er det de som er først til stede, og de kan i en tidlig fase operere alene. Nærheten til lokalsamfunnene og lokale forhold, kunnskapen og kompetansen til organisasjonene og engasjementet til de frivillige gjør disse til en kraftfull ressurs som Arbeiderpartiet ønsker å trekke tettere inn i beredskaps- og sikkerhetsarbeidet. Derfor vil vi at frivillige organisasjoner skal inkluderes i kommunale beredskapsplaner.

Arbeiderpartiet vil:

• Videreføre arbeidet med landsdekkende nødnett.
• Styrke operasjonssentralene.
• Styrke samordningen og utnyttelsen av alle beredskapsressurser.
• Styrke PST.
• Legge til rette for bedre koordinering og samvirke i redningstjenesten.
• Etablere tydelige felles prosedyrer for innsats i redningstjenesten.
• At frivillige aktører inkluderes i kommunale beredskapsplaner.
• Det innføres sms-varsling til nødmeldetjenestene.