Grete Faremo, justisminister Arbeiderpartiet.
Grete Faremo, justisminister Arbeiderpartiet.

Arbeiderpartiet - spørsmål og svar

Politiforum stilte likelydende, politirelaterte spørsmål til de største politiske partiene. Her er Arbeiderpartiets svar.

Publisert Sist oppdatert

Hvordan vurderer Ap tilstanden i politiet i dag?

Vi har mange og dyktige politifolk som hver dag gjør en stor innsats for at vi skal være trygge. Tilliten til norsk politi er høy. Samtidig har vi utfordringer når det gjelder struktur og kvalitet, som betyr at vi må gjøre helt nødvendige endringer.

Har politiet nok økonomiske ressurser i dag?

De senere årene har bevilgningene til politiet økt kraftig, og vi vil fortsatt sikre politiet store, økonomiske ressurser i årene framover. Politianalysen er imidlertid tydelig på at det ikke er ytterligere ressurser, men bedre styring, ledelse og organisering som nå er viktigst for å få mer politikraft i Norge.

Hvordan skal politiet nå målet om to polititjenestemenn per 1000 innbyggere i 2020?

Ved at vi utdanner flere politifolk og gir dem jobb. I år er det uteksaminert det største kullet fra PHS noensinne – 720 – og det vil vi se resultater av i de kommende årene.

Hvordan vil Ap følge opp politianalysen?

Vi har fått en svært grundig gjennomgang av norsk politi. Utvalget foreslår omfattende endringer. Ap ønsker et sterkt tilstedeværende nærpoliti. Vi går nå nøye gjennom analysen og vil vurdere alle forslag og høringsinnspill.

Hvor mange politidistrikter bør det være i Norge, og hvorfor?

Dette har vi ikke tatt stilling til ennå, men det er helt klart at 27 er for mange.

Bør politiet fritas fra de fleste sivile oppgaver, slik politianalysen skisserer?

Vi skal finne gode, helhetlige løsninger for at justissektoren skal fortsette å levere gode tjenester til publikum. Det innebærer at noen av politiets sivile tjenester godt kan utføres av andre.

Hva vil Ap gjøre for å hente inn IKT-etterslepet i politiet?

Det må betydelige investeringer på plass, men IKT-systemene skal på sikt også gi gevinster, både når det gjelder tidsbruk og penger.

Bør politiet være generelt bevæpnet?

Nei. Det er tillitsskapende og konfliktdempende at politiet i det lengste venter med å utstyre seg med skytevåpen. Selv om enkelte trekk ved samfunns- og kriminalitetsutviklingen er bekymringsfull, mener vi at utviklingstrekkene generelt ikke er tilstrekkelige til å begrunne alminnelig bevæpning av norsk politi. Vi ønsker imidlertid å innføre sikker lagring av våpen i alle biler i politioperativ tjeneste og har sørget for at alle politifolk med våpengodkjenning får åtte timer ekstra trening øremerket «skyting-pågår»-situasjoner.

Har politiet nok politiutdannete ansatte i dag?

Nei, vi trenger flere polititjenestemenn og derfor må det utdannes flere. Dette er grunnen til at Regjeringen har doblet opptaket på PHS fra 360 studenter i 2005 til 720 i 2010. 2010-kullet gikk ut våren 2013 og framover vil en merke at antallet politiutdannete i politiet øker år for år på grunn av det økte opptaket.

Hva vil Ap gjøre for at alle nyutdannete politifolk skal få seg jobb?

I hvert eneste budsjett de siste årene har vi satt av midler som gjør det mulig for politimestrene å ansette det stadig økende antallet nyutdannede politifolk. Vi vil fortsette denne satsingen. Av de 530 som har bestått eksamen fra avgangskullet juni 2012 er det per 31. mai 2013 495 som er registrert som lønnsmottakere i politiet.

Hvordan vil Ap gjøre politiet mer synlig og tilgjengelig?

Ved å fortsette satsingen på et lokalt nærpoliti og sikre at politiet er på plass når du trenger dem.

Hva vil Ap gjøre for å sette politiet bedre i stand til å jobbe forebyggende?

God forebygging skjer lokalt. Vi lanserer en ny plan for forebygging av barne- og ungdomskriminalitet i august 2013 og der er det viktig å klarlegge forebyggingsansvaret i hele justissektoren. Ikke minst skal vi involvere andre sektorer i som kommunene, skolene, NAV, helsesektoren mv. Vi ønsker derfor å fortsette satsingen på politiråd, samordna lokale tiltak (SLT) og økt bruk av konfliktråd.

Hva blir den største utfordringen for norsk politi de neste fire årene?

Endring, styring og ledelse. Det ligger store muligheter for økt politikraft, dersom politiet organiseres på en bedre måte, slik som politianalyseutvalget foreslår. Det er ingen tvil om at politiet står overfor store endringer, og det tror jeg politiet er forberedt på.

Bør antallet små tjenestesteder reduseres i så stor grad som politianalysen skisserer?

Det er ikke gitt, men det er helt klart at vi må se på hvordan vi skal etablere og videreføre kompetansearbeidsplasser ute lokalt. Sterke fagmiljøer er viktig, også for politiet.

Hvis ja, hvordan ser Ap for seg å få til et reelt nærpoliti med færre lokale tjenestesteder?

Politianalysen mener vi kan få mer politikraft og økt trygghet lokalt med færre politikontorer og flere patruljer. Jeg håper vi får gode innspill i høringsrunden på dette punktet. Det viktigste for Arbeiderpartiet vil være å legge til rette for et sterkt nærpoliti som driver god forebygging og som kan komme raskt når publikum har behov.

Hva mener Ap er politiets kjerneoppgaver?

Å forebygge og bekjempe kriminalitet, i tillegg til beredskap.

Hvordan vurderer Ap framtiden til politiets særorganer:
Politiets data- og materielltjeneste, Utrykningspolitiet og Politiets utlendingsenhet?

Alt dette vil vi komme tilbake til og se i sammenheng med både struktur og kvalitet i hele politiet.