Møter politiet:  − Vi har hatt direkte møter med folkene som kjenner kriminalitetsbildet, sier Justiskomiteens leder Hadia Tajik. Her sammen med leder for Fellesoperativ enhet, Olav Unnestad (tv)og politimester Arne Jørgen Olafsen i Follo politidistrikt
Møter politiet: − Vi har hatt direkte møter med folkene som kjenner kriminalitetsbildet, sier Justiskomiteens leder Hadia Tajik. Her sammen med leder for Fellesoperativ enhet, Olav Unnestad (tv)og politimester Arne Jørgen Olafsen i Follo politidistrikt

Ap: Støtter reduksjon av antall politidistrikter

Det nærmer seg politisk debatt om politianalysen. Arbeiderpartiet (Ap) signaliserer vilje til å redusere antall politidistrikter, men er avventende om politiets oppgaver.

Publisert Sist oppdatert

Justiskomiteens representanter fra Ap har gjennomført besøk i alle landets politidistrikter.

− Dette har vi gjort for å få direkte møte med folkene som kjenner kriminalitetsbildet. Det er ikke all informasjon som kan formidles like godt skriftlig, og vi har derfor lagt vekt på å møte ledelse, tillitsvalgte og ordførere på vår runde. På den måten har vi skaffet oss et bredest mulig beslutningsgrunnlag til vi skal behandle politianalysen og regjeringens forslag, sier Justiskomiteens leder Hadia Tajik til Politiforum.

Hun understreker at det for Ap er viktig med en bred politisk enighet i en så viktig reform som den kommende politireformen.

− Vi vil gjøre det vi kan for å få en reform med bredest mulig flertall. Vårt mål er at politireformen, skal være god, og skal vedtas med Aps stemmer. Nå gjenstår det viktigste, at regjeringen legger frem et helhetlig forslag, slik at vi kan jobbe for fullt med dette i Justiskomiteen, sier Tajik.

Inntrykk fra alle landets politidistrikter forteller Tajik at vektleggingen av nærpolitiet står sterkt.

− Samtidig erfarer vi at nesten alle er åpne for å drøfte hva nærpoliti egentlig er. At politiet må være tilgjengelig der folk er, er felles for alle. Men hvor bredt oppgavespenn politiet skal ha lokalt, er det delte oppfatninger om, sier Tajik.

Ikke alt kan telles

Vi treffer Tajik mens hun og partikollega Jorodd Asphjell får omvisning og orientering i Follo politidistrikt. Politimester Arne Jørgen Olafsen har tegnet og forklart hva Follo har vært gjennom etter å ha gått fra 13 til to driftsenheter. Og han viser stolt frem det operative treningssenteret på 3000 kvadratmeter de har fått ordnet til en rimelig penge.

Tajik og Asphjell har lyttet til både Follo og de andre 26 politidistriktene, og de tar med seg erfaringene. Tajik trekker frem kritikken som reises av målstyringen i politiet.

− Mange i politiet opplever at styringen i politiet blir for fragmentert, og at målene blir for mange. De viktigste oppgavene kan ikke nødvendigvis telles og måles. Da får ikke politiet uttelling for å jobbe godt med viktige kjerneoppgaver, som forebygging, sier hun.

Justiskomiteens leder husker ennå flere innlegg fra landsmøtet hos Politiets Fellesforbund (PF) i fjor høst, der det ble synliggjort mange oppgaver ute i vanlig patruljevirksomhet som kom publikum til gode, men som ikke ble fanget opp av målstyringen.

− Runden ute i politidistriktene har tydeliggjort at politiet føler seg tvunget til å styre ressursbruken for å fylle de mange fastsatte nasjonale målene, mer enn hva politiet og innbyggerne lokalt synes er viktig, sier Tajik. - Jeg mener det må ryddes, så det blir færre mål, og bedre styring.

− Politireformen må være djerv. Utfordringene er mange, det er mulighetene også, og politiet virker utålmodige etter å få et klart politisk mandat for å gjøre de endringene som må til, sier Tajik.

Fem momenter som har vært gjennomgående i tilbakemeldingene på turnéen har vært: Nærpoliti, nasjonalt beredskapssenter, relevant målstyring, bedre ledelse og styrking av etterforskning og påtale.

Arbeiderpartiet vil støtte politianalysens råd om å redusere antall politidistrikter og tjenestesteder for å frigjøre politikraft.

− Men vi kan ikke fjerne tjenestesteder bare for å fjerne dem, det må gi en faktisk frigjøring av politikraft og økt lokal trygghet, sier Tajik.

Hun har fått med seg kravet fra folkemøtet i Sogn og Fjordane om at politiet må organiseres fylkesvis.

−Vi har besøkt Sogn og Fjordane, og kjenner godt argumentene derfra. Vi har forståelse for bekymringene deres, og vil ha det med oss i bakhodet i arbeidet med oppfølgingen av politianalysen. Arbeiderpartiet har foreløpig ikke tatt stilling til antall distrikter, fordi vi mener det mest sentrale er å ha en grundig diskusjon om hva som skal være politiets samfunnsoppdrag, sier Tajik.

Ønsker mer forskning

Hun er avventende til å gjøre noe med politiets oppgaveportefølje. En del oppgaver som i dag tilligger politiet, kan det være fornuftig at politiet fortsatt skal utføre, mener både Tajik og kollega Asphjell

− Vi har sett at det er politidistrikter som løser dette på en god måte, hvor sivile avdelinger gjør oppgavene, men at de bidrar til å bedre beredskapen i akutte situasjoner, sier Asphjell.

− Jeg er glad for at det er bred enighet om at politiet er klare for en reform, og ikke minst at politiansatte selv er opptatt av å spille reformen bra, sier Tajik.

Hun sier det nå er viktig med fremdrift, fordi mange viktige endringer nå står på vent.

− Går det for lang tid, blir mange politidistrikter stående på vent, uten å få igangsatt viktig arbeid, sier Tajik.

Justiskomiteens leder ønsker også mer politiforskning.

– Vi trenger å vite mer om årsakene til kriminaliteten. Arbeiderpartiet vil vi gjerne være med på å skaffe penger til mer politiforsking, sier hun.

Samtidig refser Tajik politiet for at de ikke nyttiggjør seg forskingen tilstrekkelig.

– Dere må også selv bli flinkere til å ta i bruk kjent forsking i det strategiske politiarbeidet, sier hun.

Tajik forteller at det ute i politiet er en frykt for at omorganiseringe vil gi flere administrative ledd, og at effektiviseringsgevinsten ikke blir så stor som skissert i analysen. For eksempel viser Follo, som gikk fra 13 til to politibygg, at de likevel fikk høyere husleieutgifter.

- Omorganisering er riktig, men vi må gjøre det fordi kvaliteten skal bli bedre. En reform skal føre til at vi bruker pengene riktigere. Slik erfaringen har vært i Follo. Men vi må ikke ha en overdreven forventning til innsparingspotensialet ved en omorganisering. Omstilling må finansieres.

− Har politianalysen oversolgt de økonomiske fordelene ved å slå sammen politidistriktene?

− Vi aksepterer ikke alle tallene som ligger i politianalysen. Vi ser at det ikke er gjort vurderinger på økte kostnader til bygg der det er foreslått sammenslåing, og vi ser det er usikkerhet knyttet til tallene som er lagt frem, sier Tajik.

Bedre politiledelse

Hun tar også til orde for bedre lederutvelgelse og lederutvikling i politiet. Da trenger man både gode systemer for ledelse, og distrikter store nok til at sterke fagmiljøer kan utvikles.

− Vi har fått tilbakemeldinger om at selv om mange ledere i politiet er gode, er det også for mange som ikke burde vært ledere og som får strykkarakter. Ledelsen i politiet må være god på alle nivåer. Kritikken har gått på at selve lederutvelgelsen er for svak og tilfeldig, og at det gjøres for lite for å videreutvikle ledere til å kunne gå inn i større oppgaver. Her mener jeg det ligger et stort forbedringspotensiale, sier Tajik.

Hun viser til hva Follo har gjort, der de som en del av den strukturelle endringen, foretok en kompetansekartlegging, som gjorde det lettere å identifisere hvem som kunne passe til hva.

− Det er viktig at man har et godt utviklingsprogram for å finne ledere, og også kan utvikle lederne underveis, sier Tajik.

Av politimester Olafsen fikk hun høre at det ikke er noen «quick fix» for å igangsette en større organisasjonsendring.

− Jobben med å ha en god prosess har vært viktig for å skape legitimitet hos lokale politikere og ansatte. Vi brukte hele seks år på å omorganisere. Det tar lang tid å hente ut gevinsten, sa Olafsen.

Asphjell bruker ikke ordet «stordriftsfordeler».

− Man bør heller snakke om stordriftsmuligheter, og heller tenke at det ved å slå sammen distrikter dukker opp flere og bedre muligheter til å drive bedre. Det må være slik at de ressursene man klarer å frigjøre, fortsatt skal kunne brukes i distriktet, sier Asphjell.

Han har sett at Politidirektoratet (POD) på årets budsjett trekker inn penger som politidistriktene har spart på effektivisering.

− Slik må det ikke være. Ingen blir motivert til å effektivisere hvis gevinsten inndras, sier Asphjell.

POD og politireformen

Tajik sier hun har fått unisone tilbakemeldinger om at POD ikke jobber nok nedover med å understøtte politidistriktenes arbeid.

– Omstendighetene har gjort at mange mener POD har blitt et tilleggssekretariat for Justisdepartementet, samtidig som de jobber for lite nedover. Deres fundamentale arbeid må være å gjøre politidistriktene best mulig. Jeg mener at PODs rolle overfor politidistriktene må være en del av arbeidet med politireformen, for å bidra til å gjøre distriktene best mulig, sier Tajik.