2111 politimenn skadet på fire år

Risiko må kompenseres.

Publisert Sist oppdatert

Tøffere hverdag for politiet (illustrasjonsfoto: Thomas Berg)

Mannskapsmangelen i politiet øker risikoen for at alvorligesituasjoner kan oppstå. Nå går Unio-leder Anders Folkestad ut ogmener at risiko må kompenseres.

– Innen år 2010 må politiet styrkes med 2000 flerestillinger. Hovedsakelig for å bedre politiets tilgjengelighet for publikum,styrke innsatsen mot alvorlig kriminalitet og for å øke evnen til å holde høyberedskap når noen av unntakene fra unntaket fra Arbeidsmiljølovensarbeidstidsbestemmelser faller bort i 2009. Av økningen på 2000 stillinger bør 1000stillinger komme i løpet av 2008 og 2009.

Dette mener Unio-leder Anders Folkestad. Tall fraPolitidirektoratet viser at det har blitt meldt inn 2111 yrkesskader fra 2003til og med 2006 i politi og lensmannsetaten. Direktoratet for Arbeidstilsynetmelder samtidig om en stor underrapportering i forhold til å registrereyrkesskader.

Klare tendenser

– Den siste tiden ser vi klare tendenser at risikoen på hverenkelt tjenestemann øker. Blant annet har jeg hørt om episoder fra småtjenestesteder hvor én politimann eller kvinne har måtte rykke ut alene. Klartdet er en større risiko for å havne i farlige og vanskelige situasjoner når maner alene på jobb. Både lav lønn og lav bemanning presser frem en debatt omkompensasjon for risiko, sier Anders Folkestad.

Unio-lederen mener politiyrket generelt sett burde kommetlangt høyere opp på lønnsrangstigen enn i dag, spesielt med tanke på denrisikoen yrket medfører. Han vil likevel dele inn et eventuelt risikokrav i trenivåer.

Individuellerisikotillegg – er detstørre risiko for å bli skadet i tjenesten hvis du jobber i Oslo enn andresteder i landet? Eller er risikoen større om du jobber i beredskapstroppenkontra som lensmannsbetjent på et lite tettsted i Norge?

Grupperisikotillegg– bør manfå et eget tillegg fordi man arbeider som en del av en gruppe/team?

Yrkesrisikotillegg – bør manfå et eget tillegg fordi man arbeider i politiet?

Iutgangspunktet ville jeg svart ja for alle tre nivåene. Men her tror jegPolitiets Fellesforbund først komme med sine konkrete forslag, sier AndersFolkestad.

Store forventninger
Ifølge Folkestad stilles det store forventninger til atpolitiet alltid skal være på plass nærmest før en ulykke eller episodeinntreffer. Og når politikere går ut og nærmest krever dette, mener Folkestadat styresmaktene også må åpne lommeboka deretter.
– Når vi ser at når politiyrket har blitt så risikofylt somdet har blitt i dag, er vi nødt til å få en lønnskompenasjon for dette. Hvisikke, tror jeg vi på sikt vil få et rekrutteringsproblem i norsk politi i ogmed at vi sernedgang i antall søkere til Politihøgskolen for fjerde året pårad. I kjølvannet av en slik situasjon, frykter jeg også for at tilliten tilpolitiet vil synke og at samfunnet ikke verdsetter jobben politiet gjør. Dersomtilliten til politiet synker, har vi et stort problem, spår Folkestad.
– Hvorfor kommer du med dette utspillet nå?
– Regjeringen legger budsjettet for neste år på denne tiden.Det er også viktig at regjeringen erkjenner at Norge ligger langt etter bådeSverige og Danmark på ressurssiden. Sammenlignet med Sverige og Danmark harNorge mellom 600 og 1600 færre ansatte i politiet. I Sverige har antall ansatteøkt med 1500 de siste fire årene i tillegg til at det nå er bred enighet omytterlige å øke antall ansatte med 2300 stillinger innen 2010. Utspillet kommerogså som et resultat av innspill fra PF, svarer Folkestad, som viser til yrkersom sykepleiere, helsepersonell og lærere også kan havne i risikosituasjoner.Men det spesielle med politiet er at de er samfunnets maktapparat.

Langsiktig arbeid for å nå målet
Politiets Fellesforbund ansetter nå en egen prosjektleder pårisiko for å ruste opp situasjonen mot den økende belastningen ipolitihverdagen. Politiets Fellesforbund har et landsmøtevedtak om å jobbefor en lønnspolitikk som tar utgangspunktet i risiko og belastning.
– Risiko er et soleklart satsingsområde for oss. Derforsetter vi nå ned en prosjektorganisasjon med forbundsstyret som styringsgruppe,en prosjektgruppe på fire personer og en egen prosjektleder som skal arbeidemed denne problemstillingen. Jeg håper prosjektlederen er på plass førsommeren, sier forbundsleder Arne Johannessen.

Ifølge Johannessen er det mange faser i dette prosjektet.Første steg er å få på plass forskningsbasert kunnskap i bunn for å få merforståelse og informasjon på området. I tillegg peker PF-lederen på at det skalansettes en ny informasjonsmedarbeider i en prosjektstilling som et ledd idenne prosessen.
– Dette er en langsiktig prosess som vi vil bruke mye ressurserpå i tiden som kommer. Når det er sagt er det svært gledelig at Unio vektleggerrisiko og setter det på dagsorden.
– Hvordan tror du medlemmene vil møte denne satsingen?
– Den operative hverdagen til politiet blir stadig tøffere,og dette kompenseres ikke i form av bedre lønn i dag. Derfor mener jeg risikomå inn i lønnspolitikken på en helt annen måte enn tidligere. Det vet jeg ogsåmedlemmene mener, svarer Johannessen, og påpeker at det er en klar tendens tilat flere slutter i politiet og velger andre yrker.
–Nettopp derfor er det viktig for oss å kunne rekruttere bredt inn tilpolitiyrket. Vi ønsker ikke et machopoliti, men et sammensatt politi. For å nådisse målene er vi selvsagt avhengig av politisk drahjelp, sier ArneJohannessen.