113 kilo narkotika på 30 dager

På én måned beslagla Tollvesenet i Østfold 113 kilo kokain,amfetamin og hasj

Publisert Sist oppdatert

Store beslag: Tollvesenet gjør store beslag, men politiet klarer ikke å etterforske sakene (foto: Tom Erik Guttulsrød)

Lista over hva slags type grensekriminalitet norsk politialdri får gjort noe med er lang, sjokkerende og alvorlig. Nå slår politietsfagforeningstopper alarm.

­- Når vi ser hva som slipper igjennom grenseovergangene iNorge, er det sjokkerende. I Halden får de gått dypt inn i noen ytterst fåalvorlige narkotikasaker. Mange av sakene klarer vi ikke å etterforske godtnok, sier Runar Arnesen, fagforeningsleder i PF-Østfold.

Politiforum har fått tilgang til en saksliste som «ikkeligner grisen». Utdraget er hentet fra en periode som strekker seg fra 20.august til 21. september 2006. Resultatet er sjokkerende.

Tunge naroksaker

Ifølge Arnesen dukker det opp så mange saker ved grenseovergangenei Østfold at politiet ikke får tid til å starte opp etterforskning i en sak førdet detter inn en ny og enda tyngre sak.

Her er utdrag fra Østfolds «verstingliste» over hvaTollvesenet har beslaglagt:

  • 20. august -5 kilo kokain - To personeri varetekt.
  • 30. august -15 kilo amfetamin - Én person ivaretekt.
  • 31. august -42 kilo hasj - To personeri varetekt.
  • 31. august -En person blir stoppet ved grensa med 249.000 kroner på seg. Ingenidentifikasjon.
  • 9. september- 3,3 kilo kokain - Trepersoner i varetekt.
  • 9. september- 14,6 kilo hasj - Trepersoner i varetekt.
  • 14.september - 9 literamfetaminolje (tilsvarer 30 kilo amfetamin). To personer i varetekt.
  • 21.september - 3,2 kilo amfetamin. Én person i varetekt.

- Dette er bare toppen av isfjellet. I løpet av 2006registrerte vi 79 grove narkotikasaker. I tillegg kommer alt med smugling avsigaretter, vin, øl, brennevin og mat, sier Runar Arnesen.
Arnesen understreker at det ikke er mulig å ta ressurser fraandre steder i distriktet. Han ønsker heller ikke å ta ressurser fra andredeler av landet for å «rydde opp» i grenseproblematikken. I hans øyne er detteet nasjonalt problem og ikke lokalt. Men han legger ikke skjul på at han synesdet er sterkt kritikkverdig at grensekontrollen i Norge er så dårlig som dener.

- Våre medlemmer blir kritisert for dårlig etterforskning avbåde statsadvokater og i retten. Men det er vanskelig å gjøre noe med dissesakene når vi ikke har nok folk å ta av, sier Arnesen.

75 prosent

Ifølge politiet i Østfold kommer 75 prosent av landbaserttrafikk inn til Norge via grenseoverganger i Østfold. Mange kriminelle bliraldri stoppet på grunn av manglende grensekontroll, ifølge Runar Arnesen.

- Jeg er av den oppfatning at vi kunne løst mange saker tidligerehvis vi satte større trykk ved grenseovergangene. Når vi stopper en kurer medet stort parti narkotika, er det selvsagt et godt potensial for å grave segdypere ned i hvem bakmennene er og hvilke miljøer de representerer. Problemetvårt er at antall saker vokser over hodet vårt og at vi ikke får etterforsketde sakene vi får inn, sier Arnesen.

Arnesen peker på et problem som rammer hele Norge. Selv omdet er Østfold som blir sittende med sakene, mener Arnesen at det på siktbøropprettes en helt ny avdeling internt i distriktet som bare jobber medgrenseoverskridende- og organisert kriminalitet.

- Men det er ikke mulig med den bemanning vi har nå. Daville enkelte byer ikke ha døgnbemanning, understreker Arnesen.

På kort sikt tror han at 12 nye stillingshjemler villedempet situasjonen noe. Men på lang sikt trengs mer ressurser for å løseproblemet.

Dårlig kontroll

Ifølge Arnesen er norske grenseoverganger så dårligbevoktet, at nærmest hvem som helst kan slippe inn i landet. Han ser ikke bortfra terrorister, menneskesmuglere og andre organiserte kriminelle nettverk vilbenytte seg av Norge som hovedbase for å styre kriminalitet videre ut i Europa.

- Jeg er kritisk til narkotikapolitikken i Norge på dettefeltet. I mine øyne må Stortinget bevilge mer midler for at politiet skalhåndtere grensene bedre.

Politimester i Østfold, Otto Stærk, innrømmer at det ermange store og tunge narkotikasaker i Østfold. Han vil gjerne gå bådegrundigere og bredere ned i etterforskningen av sakene. Men som han sier detselv.

- Vi må hele tiden prioritere. Jeg har

løp­ende dialog med Politidirektoratet på hvordan vi skal fåtil nettopp dette, sier Otto Stærk. 30. april i år var det også en aktiv dagved Svinesund. I løpet av sju timer ble det beslaglagt 101.000 sigaretter, 27kilo tobakk, 87,4 kilo kath samt 662 kilo kjøtt.

- Fire dager tidligere ble det tatt fire kilo amfetamin. Nårvi vet at det kommer en ny flyplass på Rygge i løpet av året, kan problemet blienda større. I tillegg kommer også saker med tog til andre steder i distriktet,sier Arnesen.

Høye tall

Tall fra Kripos viser at det i 2006 ble registrert 21 356narkotikasaker og 25 963 narkotikabeslag. Dette er det høyeste talletsaker og beslag på fire år. Politiforum har forsøkt å komme i kontakt medlederen i Justiskomiteen, Anne Marit Bjørnflaten, uten å lykkes.

- Politiet får ikke gjort jobben sin

Lederen for Norsk Narkotikapolitiforening mener politiet hardistansert seg fra narkotikavirkeligheten ved å være mindre til stede i deaktuelle miljøene.

- Når situasjonen har blitt sånn at politiet ikke lenger fårgjøre jobben, er det noe alvorlig feil med systemet, mener Lars Holmen, lederfor Norsk Narkotikapolitiforening.

- Politiet vet veldig mye om mange miljøer, men får i mangetilfeller ikke anledning til å gjøre noe med det. Det sier seg selv at nårpolitiet gis mulighet til å jobbe seriøst med en sak, så er det påfallende ofteat resultatet blir godt. Problemet er at det skjer sjeldnere og sjeldnere.Politiet kunne og burde gjort en langt bedre jobb på dette området enn det degjør i dag. Når det ikke er ressurser til å gå i dybden for å avdekke avsenderog mottaker, vil ikke problemet med narkotika over grensene bli mindre. Snareretvert imot, sier Holmen, og legger til:

- Mange av dem som jobber med narkotika i dag, er engasjertemennesker. Når de ikke får lov til å gjøre jobben sin, gjør det noe medmotivasjonen i lengden.

Holmen tror ikke det er like «sexy» å jobbe mednarkotikasaker i politiet nå som det var tidligere. Når politiet ikke lengerklarer å holde tritt med beslagene som Tollvesenet gjør, er det ifølge Holmenmeget bekymringsfullt.

-Når påtalemyndigheten kun tar ut tiltale mot en kurer, rimer detdårlig med det uttalte ønsket om at politiet skal prioritere arbeidet motkriminelle nettverk. Ved et narkotikabeslag ved grenseovergangene, får politieten gratismulighet til å avdekke bakmenn og avsender. Men på grunn av dårligbalanse mellom sakstilgang og tilgjengelige ressurser får de ikke gått dypereinn i sakene, sier Holmen.

Han vil likevel bruke muligheten til å skryte avPolitidirektoratet som de siste årene har vært flinke til å motivere landetspolitimestere til å jobbe mer med narkotika. Informasjonstørken fra miljøenehar vært stor de siste årene, men nå mener Holmen at politiet igjen er mertilbake i miljøene og kan dermed holde seg mer oppdatert på hva som skjer, ogat denne informasjonen favner over mange ulike kriminalitetstyper. Holmen erkrystallklar på at norsk politi må tilbake i narkotikamiljøene for å fåinformasjon om hva som skjer og rører seg i markedet. For han er ikke i tvil omat politiets ikke-tilstedeværelse de siste årene, har ført til en økning avnarkotiske stoffer inn over landegrensene.

Sjokkerte svensker

JohanNilsson fra Rikskrimpolisen i Stockholm var nylig med norskpoliti ut på patrulje i Oslo. Han var sjokket over hva han så.

- Politiet så åpenlyst at det ble solgt narkotika på gata,men valgte bevisst ikke å gjøre noe med det. Jeg er både sjokkert og forundretover måten norsk politi arbeider på. I Sverige bygger vi på å ødelegge for depersonene som selger narkotika. Det er tydeligvis ikke tilfelle i Norge, sierJohan Nilsson.

Nilsson mener norsk narkotikapolitikk nærmest beveger seg iretningen liberale land som England og Nederland.

- Vi ser at 40 prosent av narkotikabeslag som blir stoppet iSkåne, skal videre til Oslo. Sverige har blitt et transittland, sier Nilsson.