Endret skjenketid reduserer volden

Sammenligner man to hele år med ulike skjenketidsbestemmelser (kl 03 i 2007 og kl 02 i 2009), gikk andelen registrerte voldssaker mellom disse to årsperiodene ned med nesten 34 prosent skriver forfatterene av dette innlegget.

Publisert Sist oppdatert

Volden som finner sted i helger, om natten og i tilknytning rus, kan betegnes som utelivsrelatert vold.

Den rammer mange og ofte tilfeldig, den traumatiserer sine ofre og påfører samfunnet hvert år store helsemessige og samfunnsøkonomiske kostnader. I tillegg til fornedring, psykiske plager og fysiske skader gir voldsskader fravær av arbeid og skole, og familier får store utfordringer.

Politiet i Sør-Trøndelag har som mange andre politidistrikt satt fokus på den utelivsrelaterte volden i flere år. I samarbeid med kommune og skjenkenæring har man forsøkt å komme med tiltak og strategier for å redusere voldstallene. Kombinert med en innskjerping av skjenketiden i oktober 2008 kan denne satsingen betegnes foreløpig som en suksess. I Trondheim er den utelivsrelaterte volden i stor grad lokalisert til byens sentrumsgater som vanligvis betegnes som Midtbyen.

Positiv utvikling

I 2009 hadde man 238 registrerte voldssaker i Midtbyen i Trondheim. Dette er en reduksjon på 23 prosent fra foregående år. Sammenligner man to hele år med ulike skjenketidsbestemmelser (kl 03 i 2007 og kl 02 i 2009), gikk andelen registrerte voldssaker mellom disse to årsperiodene ned med nesten 34 prosent. Dette er en positiv utvikling. Setter man 2007-nivået som referanse er det i forlengelsen 51 tilfeller av vold i 2008 og 121 tilfeller i 2009 som ikke skjedde.

Tid og sted

Mye av volden i Midtbyen skjer i særskilte måneder og på bestemte tidspunkt og steder. Politiets analyser viser at mai, august og desember er toppmånedene for utelivsrelatert vold. Nesten tre av fire voldssaker skjedde enten på en fredag, lørdag eller søndag, og 83 prosent av sakene skjedde i 2009 mellom kl 22 og 06. Timene mellom kl 00 og 04 har flest registrerte saker. Nesten halvparten av alle sakene i Midtbyen sone fant året etter innskjerpingen sted i tilknytning til et utested eller serveringssted.

Effekten av innskjerpingen

Antallet voldssaker fordeler seg utover et døgn med relativt få på dagtid og ettermiddag, men med et tiltagende antall saker som finner sted time for time fra kl 22 og utover kvelden og natten. Ett år før innskjerpingen av skjenketiden hadde man en markant ”voldstopp” i timen mellom kl 03 og 04 med 87 registrerte saker, og noe færre i timen før (73 saker). Ett år etter innskjerpingen er effekten tydelig – antallet registrert i timen mellom kl 03 og 04 er redusert nesten 70 prosent til 28 saker. Det naturlige da er å hevde at volden så har forskjøvet seg en time frem (som følge av én time mindre skjenking), men det har den ikke: man hadde året etter innskjerpingen akkurat like mange saker mellom kl 02 og 03 som året før – altså 73 saker. I hensikt å få effekt av tiltaket vil det være formålstjenelig med innskrenking på minimum 1 time. Vi registrer at byer i Norge som har skjerpet inn skjenketid med en halv time ikke har oppnådd den samme nedgang i vold. Internasjonal forskning som norske SIRUS blant annet har vært en bidragsyter i, bekrefter også sammenhengen mellom regulering av pris og tilgang på alkohol og reduksjon av alkoholrelaterte skader (Alcohol and Public Policy Group 2010). Det er heller ingenting som tyder på at volden enten er forskjøvet til andre tidspunkt på døgnet eller til områder utenfor Midtbyen; Forholdet mellom antall voldssaker i Midtbyen – utenfor Midtbyen er stabilt og har vært noenlunde jevnt de siste fem årene.

Vold mellom unge menn

Politiets analyser av den volden som skjer i Midtbyen, viser at volden skjer mellom unge menn innenfor samme generasjon. Ni av ti gjerningspersoner i alle voldssakene i 2009 var menn. Blant ofrene for vold var åtte av ti menn. Både blant gjerningspersoner og ofre er grovt sett hver fjerde under 19 år, halvparten mellom 20 og 29 og resten 30 år eller eldre. Andelen mellom 15 og 19 år som har utøvd vold er redusert med nesten 12 prosent siden 2007. Politiet i Trondheim har de siste månedene skjerpet sitt fokus på ”voldsgjengangere” – dvs. unge gjerningspersoner som gjentatte ganger utøver vold i Midtbyen. Dette resulterte nylig i en dom i Trondheim Tingrett hvor en voldsgjenganger i tillegg til ubetinget fengselsstraff, fikk et oppholdsforbud i Trondheim sentrum for en periode på seks måneder, fra fredag kl 1800 til lørdag 0600 og lørdag 1800 til søndag 0600. Dette er et nytt og kraftig verktøy for politiet i bekjempelsen av den utelivsrelaterte volden.

Politiets oppgaver

Politiet skal være aktivt og synlig når det er stor sannsynlighet for vold i Midtbyen, og ordensforstyrrelser skal få en rask straffereaksjon. Politiet skal også bidra til å forebygge vold gjennom generelle og spesifikke tiltak, det skal ta vare på ofrene for vold samt sørge for god kvalitet i den enkelte saksetterforskning. Politiet skal også være en aktiv samarbeidspartner og støttespiller for de samfunnsaktørene som også berøres av voldsproblematikken på en eller annen måte.

Et spørsmål om prioritering

Politiet har begrenset med ressurser og er alltid i en situasjon hvor det må prioritere mellom forskjellige hendelser og oppdrag. I Trondheim er en stor andel av politiets ressurs bundet opp i Midtbyen om natten i helgene. Med store ansamlinger av berusede personer med stadige tilløp til vold og ordensforstyrrelser har politiet ikke mange andre valg enn å sette inn den tilgjengelige ressursen der hvor potensialet for samfunnsskade er størst. Dette får nødvendigvis konsekvenser for politiets evne til å løse andre oppdrag og bistå publikum i områder utenfor sentrum og Midtbyen.

Mer samarbeid

De utelivsrelaterte volden er sammensatt, kompleks og har flere problemeiere. Det er meget viktig at politi, kommune og utelivsnæring har et tett samarbeid med møtepunkter hvor man i fellesskap kan utvikle tiltak og strategier for å bekjempe volden. Bare gjennom en felles forståelse av problemet og en felles innsats kan volden reduseres. Et høyt antall voldssaker er ingen tjent med, det rammer også byens og utestedenes renommé, i tillegg til alle ofrene og skjebnene den skaper.

Alkohol ingen ordinær vare

Utestedene og skjenkenæringen selger ingen ordinær vare. Alkohol er et produkt som i utgangspunktet er helseskadelig. Psykomotoriske evner, reaksjonstid og vurderingsevner svekkes hos forbrukeren. I kombinasjon med andre faktorer skaper dette en kundemasse i utelivsnæringen med særskilte forpliktelser hos selgeren av varen - til å ta ansvar for kundenes sikkerhet og til å gjøre dette profesjonelt. En videreutvikling av samarbeidet mellom utelivsnæring og politi om et ”ansvarlig vertskap” vil på sikt kunne gi et mer forsvarlig alkoholkonsum og troligvis svekke noe av drivkraften i den utelivsrelaterte volden.

Veien videre

Det som har skjedd av positiv karakter de siste årene må ikke bli en hvilepute. Antallet voldssaker vil alltid variere fra måned til måned og fra år til år, men Trondheim er inne i en periode hvor volden er redusert betydelig. For å opprettholde dette nivået må politiet og dets samarbeidspartnere være ambisiøse og sette seg mål for voldsbekjempelsen. Til sist må man ikke glemme at utelivsrelatert vold er noe alle involverte parter bør føle ansvar for. Derfor bør hver enkelt som deltar i utelivet nattestid erkjenne sitt ansvar og bidra til å skape et trygt og voldsfritt uteliv.

Powered by Labrador CMS