Skal utrede resultatreform

Politidirektoratet har fått i oppdrag fra Justisdepartementet å utrede grunnlaget for en resultatreform i politi- og lensmannsetaten frem mot 2013.

Publisert Sist oppdatert

Formålet er en mer effektiv og målrettet bruk av de ressursene som politiet til enhver tid har tilgjengelig.

Arbeidet er organisert med en styringsgruppe, ledet av politidirektøren, hvor representanter for politimesterne, sjefene for særorganene, hovedvernombudet for etaten og de ansattes organisasjoner deltar. Fristen for utredningen er satt til 22. oktober.

Politidirektoratet vurderer dette oppdraget som en videreføring av Politireformen.

- Resultatreformen gir etaten mulighet til å komme med faglige vurderinger til politisk ledelse om den fortsatte utviklingen av politi- og lensmannsetaten. Direktoratet legger til grunn målsettingene i rapporten Politiet mot 2020, som blant annet dokumenterer behovet for flere ansatte i etaten. Men det understrekes at endelige beslutninger om en resultatreform skal foretas av polititiske myndigheter, skriver Politidirektoratet i en pressemelding.

Det er fire hovedområder som skal utredes:

1. Endringer i organisasjonsstrukturen

Det skal utredes endringer når det gjelder antall politidistrikter, lensmannsdistrikter og namsmannsstruktur.

2. Bemanning med sikte på å utnytte de samlede ressursene bedre

Økt bruk av sivilt ansatte i politiet skal utredes.

3. Arbeidsformer, arbeidsprosesser og saksbehandling

Det skal vurderes en sentralisering av lønns- og regnskapsfunksjonene i etaten. Øvrige interne administrative oppgaver skal også vurderes.

4. Innkjøpsfunksjonen i politiet

Innkjøp skal gjennomgås med tanke på effektivisering, et arbeid som er igangsatt.